4. måling i kvælstofbarometeret

I dette nyhedsbrev kan vi præsentere to rekorder fra kvælstofbarometeret.

1: Det overgødede led i Holeby sætter med 107,9 kg N/ha optaget totalt rekord for 4. måling primo maj. 

2: I Slimminge er der optaget 49,8 kg N/ha den sidste uge, hvilket er rekord for en enkelt uge i barometeret. 

Det er klart, at så markant en udvikling giver anledning til overvejelser om strategien.

Den 4. måling i kvælstofbarometeret er gennemført 6.-7. maj. Hveden er i st. 31-32 på alle lokaliteter, og der er stor effekt af 2. gødningstildeling, som skete medio april.

Således ser vi optag på op til 50 kg N/ha over den sidste uge – eller svarende til 7 kg N/ha dagligt.

Sammenligner vi med tidligere år, er det ganske markant med så voldsomt et optag over så kort tid. Kombinationen af rigelig nedbør og lune temperaturer omkring 1. maj, har gjort det muligt for hveden at arbejde på højtryk, og der er på nuværende tidspunkt optaget 20-30 kg N/ha mere end på tilsvarende tidspunkt de sidste tre år.

Dette er vist i figur 1, hvor de sidste fire års målinger fra de overgødede led er vist. Disse parceller har altså på intet tidspunkt været kvælstofbegrænsede og viser derfor potentialet for optag det enkelte år. Hveden har i alle år været i st. 31-32 ved 4. måling primo maj, så der er ikke den store forskel i vækststadie. En forsigtig konklusion på de høje optag kan være, at 2024 foreløbig giver perfekte betingelser for højt kvælstofoptag og dermed også høje udbytter og højt kvælstofbehov generelt.

Et andet argument for højt kvælstofbehov i år er udviklingen i nulparcellerne, der modsat de gødede parceller ligger på et historisk lavt niveau i kvælstofoptag, hvilket ses i figur 2. Leverancen fra jordpuljen er således beskeden i år, og sammen med de høje kvælstofoptag giver det anledning til at ændre på vores tidligere anbefaling:

Vi mener, at hveden på nuværende tidspunkt generelt skal gødes op til kvælstofkvoten for den enkelte mark. Denne tildeling bør ske gradueret med Atfarm, så der tages hensyn til forskelle i vækst indenfor marken.    

Det gælder især på de sydlige lokaliteter, og hvor man eventuelt har en nulparcel, der ser meget bleg/sulten ud.

Det er klart, at hvis man gøder op til kvoten nu, begrænses muligheden for gødskning i st. 37-39. Da vi forventer, at mange marker vil ende med et behov, der ligger over kvoten, vil vi anbefale, at man i st. 37-39 vurderer marken på ny. Det kan fx ske med en N-Tester måling. Kommer man frem til et yderligere behov på det tidspunkt, må man se på muligheden for at flytte kvælstof fra andre afgrøder. Det kunne jo være, at man havde sparet lidt på kvælstof til raps tidligere på året, hvor der blev rådgivet om det fra mange sider.

Figur 1: De første fire målinger i kvælstofbarometerets overgødede parceller gennem de sidste fire år. 2024 er iøjnefaldende med et meget højt optag på nuværende tidspunkt.

 

Figur 2: Udvikling i nulparcellernes kvælstofoptag over tid. 2024 har foreløbig et meget beskedent optag og dermed må der forventes relativt højt N-behov i år.

Nedenfor er vist udviklingen på de enkelte lokaliteter i kvælstofbarometeret. For hver lokalitet er desuden givet en lille vurdering på N-behovet og strategien, som man kan bruge til inspiration på sin egen bedrift.

 

Spiras - Haderslev

Første gødskning: 08-03

Anden gødskning: 17-04

Forfrugt: Ærter

Sort: KWS Dawsum

Sådato: 27-09

JB: 7

Her er fuld fart på kvælstofoptaget, og effekt af stigende mængder med næsten 100 kg N/ha optaget i de overgødede led. Da nulparcellen samtidig ligger stille på uanseelige 8 kg N/ha, må der ventes højt kvælstofbehov her, og der bør gødes op til kvoten øjeblikkeligt.  

 

VKST - Rødby

Første gødskning: 14-03

Anden gødskning: 17-04

Forfrugt: Vårbyg

Sort: DLG Starmix

Sådato: 29-09

JB: 6

N-min: 27

Her er et meget højt kvælstofoptag i de gødede parceller, og der er respons for stigende mængder, så marken skal gødes op til kvoten nu. Nulparcellen står stille omkring 20 kg N/ha, så der er en lidt bedre mineralisering end i Haderslev.

 

VKST - Ringsted

Første gødskning: 18-03

Anden gødskning: 17-04

Forfrugt: Hvede

Sort: Brigth

JB: 6

Denne mark halter lidt efter de første to i totalt optag, men der er fuld fart på, og der er optaget 40 kg N/ha den seneste uge. Mineraliseringen er lidt højere end på Lolland, så alt i alt haster det ikke helt så meget med mere gødning ud over 150 kg N/ha her på nuværende tidspunkt.

 

Agrinord - Ålborg

Første gødskning: 12-03

Anden gødskning: 22-04

Forfrugt: Hvede

Sort: Blanding

Sådato: 25-09

JB: 4

Denne mark ligner mark 3 i Ringsted, både i mineralisering fra nulparcel og i dynamikken i kvælstofoptag i gødede parceller. Man kan derfor godt trække den afsluttende gødskning op til kvoten en anelse.    

 

VKST - Holeby

Første gødskning: 18-03

Anden gødskning: 10-04

Forfrugt: Raps

Sort: Pondus

Sådato: 26-09

JB nr: 6

N-min: 16  

Denne mark sætter rekord i kvælstofbarometeret. Der er aldrig tidligere målt over 100 kg N/ha optaget ved 4. måling primo maj. I øvrigt minder denne mark minder meget om den anden mark på Lolland (forsøg nr. 2), både i kvælstofoptag i gødede parceller og mineralisering i nulparcel. Den skal derfor gødes op til kvoten nu.

 

VKST - Slimminge

Første gødskning: 19-03

Anden gødskning: 15-04

Forfrugt: Havre

Sort: KWS Extase

JB: 6

N-min: 17

Her er optaget 50 kg N/ha i den overgødede parcel siden sidste måling, hvilket er en tangering af rekord på en uge i kvælstofbarometers historie. Marken har altså fuld fart på og må ikke mangle kvælstof. Der skal – trods en fornuftig mineralisering – gødes op til kvoten nu.   

 

Teknologisk Institut - Søften

Første gødskning: 22-03

Anden gødskning: 15-04

Forfrugt: Havre

JB: 6

Med godt 60 kg N/ha optaget i gødede led, er dette lokaliteten med svagest optag, men sammenlignet med tidligere år er 60 kg N/ha dog ganske hæderligt på dette tidspunkt. Mineraliseringen er som i Ålborg, og anbefalingen følger denne.