Nord- og Midtjylland


Asferg (Randers)

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Momentum
Sådato: 09-09
Forfrugt: Raps
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 5
Forventet udbytte: 10 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark

Asferg Gødningstildeling 1.JPG

Denne mark er gødet tidligt og har primo april allerede modtaget 140 kg N, hvoraf en stor del dog er gylle. Målingen 6. april viser, at der nu er god tid til at vente på, at gyllen optages, før beslutning om afsluttende gødskning tages. Således har marken endnu kun optaget 11 af tilførte 140 kg N, og maksparcel adskiller sig ikke nævneværdigt fra marken.   

Målinger

Asferg 1

Bjerringbro

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: KWS extase
Sådato: 15-09
Forfrugt: Vinterraps
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 6
Forventet udbytte: 9 ton/ha 

Gødningstildeling omgivende mark:

Bjerringbro Gødningstildeling 3.JPG

27-05:

Nulparcellen har nu optaget 61 kg N og marken må anses for færdiggødet – passende til 10 tons udbytte. Maksparcellen ligger ikke længere foran marken, hvilket bekræfter at tilførslen i marken har kunnet understøtte væksten hele vejen igennem.   

12-05:

På 8 dage har nulparcellen og marken optaget hhv. 23 og 35 kg N/ha, så der har virkelig været fart på efter der kom regn og temperaturen steg, hvilket også fremgår tydeligt af billederne nedenunder. Nulparcellen har nu optaget 53 kg N, hvilket med en udbytteforventning på 9 ton giver et totalt behov på 163 kg N. Marken er i st. 33 og gror godt, så afsluttende tildeling bør ligge om ca. en uge.

04-05:

Der er ikke sket ret meget siden sidste måling, hvilket må tilskrives det kolde vejr. Nulparcellen står helt stille, men den vil muligvis optage lidt mere, når varmen kommer.

20-04

Både mark og maksparcel gror godt og har optaget hhv. 11 og 13 kg N siden seneste måling 08-04. Til gengæld er nulparcellen gået lidt i stå, hvilket tyder på, at der ikke længere mineraliseres så meget N fra jordpuljen.

08-04

Der har været en relativ stor mineralisering mellem de to målinger 10. marts og 08. april. Således har nulparcellen optaget 12 kg N i den periode, trods relativt koldt vejr. Marken blev gødet 25. marts, og samme dag blev maksparcellen anlagt. Gødningen er begyndt at virke ret hurtigt, da der allerede 8. april kunne måles et meroptag på 5 kg N i marken og 11 kg N i maksparcellen i forhold til nulparcellen.

Alt i alt tyder målingerne på en mark i god vækst med stort potentiale for kvælstofoptag. Desuden ligger mineraliseringen over landsniveau. Der blev givet en relativ stor N mængde i startgødning, men marken har også et stort forbrug og bør snart gødskes igen.

Målinger

Bjerringbro
Bjerringbro N-optag 3.JPG
Foto: 27.05.

Fårvang Rug

Afgrøde: Vinterrug
Sort: Vinetto
Sådato: 07-09
Forfrugt: Vårbyg
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 3
Forventet udbytte: 8 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Fårvang  Gødningstildeling Rug.JPG

12-05:

Marken er nu i st. 37, og der kan konkluderes endeligt på nulparcellen. Med et forventet udbytte på 8 tons, bliver det totale kvælstofbehov på 131 kg N. Den udbyttekorrigerede kvælstofnorm efter kvælstofprognosen er 171 kg N, så her er et eksempel, hvor aktiv brug af nulparcel giver mulighed for at flytte kvælstof til en anden mark og samtidig optimere udbyttet.

04-05:

Nulparcellen er nu gået helt i stå på omkring 25 kg N/ha. Da det er en rugmark, findes der ikke nogen ligning for udregning af behov, men mineraliseringen er relativt beskeden, så tilførslen skal ligge på den gode side af normen for at nå de forventede 8 tons.

Målinger

Fårvang Rug
Fårvang Rug Nulparcel 2.JPG
Foto: 4. maj.

Fårvang 1 (øst)

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Blanding
Sådato: 05-09
Forfrugt: Raps
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 6
Forventet udbytte: 10 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Fårvang Øst Gødningstildeling 1.JPG

27-05:

Trods rapsforfrugt og husdyrgødning i sædskifte har nulparcellen kun optaget 29 kg N. Marken halter også efter andre marker i st. 39 med ca. 20 kg N i optag. Behovsberegningen fra 12 og 4. maj fastholdes og marken bør tilføres yderligere 70 kg N, hvis den skal nå 10 tons med proteinafregning.

12-05:

Nulparcellen har optaget yderligere 4 kg N. Dermed falder det totale kvælstofbehov til 235 kg N, jf beregning fra 04-05. Marken følges fortsat, da et optag på 29 kg N er på den lave side for god forfrugt og husdyrgødning i sædskiftet. Markens udbyttekorrigerede kvælstofkvote efter prognose er 241 kg N med brødkontrakt og 197 kg N uden brødkontrakt, så hvis man værdsætter protein, men ikke har brødkontrakt, skal denne mark stjæle kvote fra andre.

04-05:

Her har nulparcellen stået stille siden 8. april, mens marken ligger på et meget højt niveau for optag. Marken er også relativt langt fremme i udvikling, så 3. tildeling ligger ikke så langt ude i fremtiden. Antages det, at nulparcellen ikke optager mere end de 25 kg N, den har optaget nu, kan restbehovet udregnes ud fra ligningen: Kvælstofbehov = 76+(forventet udbytte/ha*22)-(2,1*SN-værdi i 0N). til 243 kg N/ha. Det er et ret højt behov, og udregningen bør gentages efter endnu en måling om ca. 10 dage.  

20. april:

Nulparcellen ser ud til at være gået i stå med et optag på 26 kg N, hvilket svarer til landsgennemsnit, men er lidt under forventeligt med forfrugt raps og husdyrgødning i sædskifte. Måske vil den levere yderligere med højere temperatur. Marken er tilført 164 kg N, men har endnu ikke responderet fuldt ud for de sidste tilførsler. 

Målinger

Fårvang 1 Øst
Fårvang Øst Nulparcel 3.JPG
Foto: 27.05.

Gistrup

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Sortsblanding
Sådato:
Forfrugt:
Husdyrgødning i sædskiftet:
Jb nr:
Forventet udbytte:  ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Gistrup (landsforsøg 008) Gødningstildeling 1.JPG

06-05:

Nulparcellen er gået totalt i stå og der er heller ikke optaget ret meget N i de gødede led. Maksparcellen optager dog stadig en del.

27-04:

Trods et høj målt N-min har nulparcellen ikke optaget mere end 3 kg N siden sidste måling. Marken har optaget omkring 15 kg N og maksparcellen omkring 25, hvilket tyder på, at den tidlige tildeling af en høj kvælstofmængde har sat god gang i maksparcellen, og at der er et godt potentiale for kvælstofoptag.

15. april

Denne nulparcel ligger som del af de landsforsøg med stigende N, der bruges i kvælstofbarometeret. Som mark og maksparcel bruges de led, der har fået hhv 50 og 100 kg N ved opstart. Kvælstofoptaget optaget i nulparcellen er kommet fint i gang, og der har været respons for tildeling af både 50 og 100 kg N/ha,  anden kvælstoftildeling gennemførtes derfor 15. april.

Målinger

Gistrup (Landsforsøg 008) N-optag 2.JPG

Gjerlev 2 (Randers)

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Sortsblanding
Sådato: 06-09
Forfrugt: Raps
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 5
Forventet udbytte: 10 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Gjerlev 2 Gødningstildeling 4.JPG

27-05:

Nulparcellen har nu optaget 70 kg N, hvilket er et af de højeste niveauer i landet. Marken må anses for færdiggødet til den gode side med 185 kg N totalt.

11-05:

Nulparcellen har optaget hele 18 kg N den sidste uge. Den gode forfrugt begynder virkelig at komme til sin ret og både nulparcel og mark ligger nu foran den tilsvarende parcel med forfrugt korn. Sidste gødningstildeling er lige om hjørnet og totalbehov kan beregnes til 76 + (22 x 10) – (2,1 x 53) = 185 kg N. Marken har hidtil fået 155 kg N, så hvis gyllen virker som lovmæssigt krævet mangler den endnu 30 kg N., der tildeles snarest – og med fordel som gradueret tildeling.  

04-05:

Der er fortsat godt gang i kvælstofoptag i både mark og nulparcel, og denne nulparcel optager som ventet mere N end den tilsvarende med forfrugt korn (Gjerlev 1)

22-04:

Marken er for alvor begyndt at optage kvælstof og har nu indhentet ”Gjerlev 1”. Nulparcellen ligger med et højt optag på 30 kg N, hvilet passer godt med forfrugt raps og et sædskifte med meget husdyrgødning. Ved at sammenligne Gjerlev 1 og 2 kan man se hvor meget forfrugten betyder for mineraliseringen, og det må ventes, at nulparcellen Gjerlev 2 øger forspringet (der pt er på 5 kg N) fra nu af. Forskellen mellem de to nulparceller fremgår også af fotos taget 22-04.

06-04:

Denne parcel ligger i umiddelbar nærhed af Gjerlev 1, og de har kun forfrugt til forskel. Som i ”Gjerlev 1” har der været en relativ stor mineralisering mellem de to målinger 07. marts og 06. april. Således har nulparcellen optaget 12 kg N i den periode, trods relativt koldt vejr. Marken blev gødet 08. marts og 28. marts, ligesom ”Gjerlev 1”, men modsat ”Gjerlev” 1 er denne ikke begyndt at optage af den tilførte gødning i samme grad. Hovedtildeling i form af gylle er givet 19. april og kommende målinger skal vise, om der er et restbehov at dække. 

Målinger

Gjerlev 2
Gjerlev 2 Nulparcel 4.JPG
Foto: 27.05.

Gjerlev 1 (Randers)

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Sortsblanding
Sådato05-09
Forfrugt: Hvede
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr5
Forventet udbytte: 10 ton/ha 

Gødningstildeling omgivende mark:

Gjerlev 1 Gødningstildeling 4.JPG

27-05:

Nulparcellen har optaget 45 kg N i alt og udbytteforventningen er opjusteret til 10 ton/ha. Det giver et behov på omkring 200 kg N/ha, så marken må anses for færdiggødet – til den gode side.

11-05:

Nulparcellen har optaget 5 kg N på en uge efter der kom varme og regn. Samtidig har marken optaget 16 kg N og udviklet sig meget. Sidste gødningstildeling er lige om hjørnet og totalbehov kan beregnes til 76 + (22 x 9) – (2,1 x 34) = 203 kg N. Marken har hidtil fået 197 kg N, så hvis gyllen virker som lovmæssigt krævet er marken næsten færdiggødet. Imidlertid er vækstbetingelserne så gunstige, at der måske kan justeres lidt på udbytteforventningen, og en afsluttende gødskning med omkring 20 kg N, vil nok være på sin plads, potentialet taget i betragtning.  

04-05:

Nulparcellen er gået lidt i stå, hvilket var ventet og også fremgår af foto, men marken optager fortsat kvælstof og kvitterer for den høje tilførsel med et optag der er fuldt på højde med den tilsvarende mark med forfrugt raps (Gjerlev 2)

22-04:

Både mark og nulparcel har stået helt stille siden måling 6. april, hvilket også fremgår af fotos. Det må ventes at gylletildeligen d 19. april vil medføre et helt andet billede ved næste måling. Optag i nulparcel ligger på 25 kg N, hvilket er tæt på landsgennemsnit på nuværende tidspunkt.

06-04:

Der har været en relativ stor mineralisering mellem de to målinger 7. marts og 6. april. Således har nulparcellen optaget 12 kg N i den periode, trods relativt koldt vejr. Marken blev gødet 8. marts og 28. marts, og gødningen har virket fint. Således har marken optaget 12 kg N mere end nulparcellen. Hovedtildeling i form af gylle er givet 19. april og kommende målinger skal vise, om der er et restbehov at dække.  

Målinger

Gjerlev 1
Gjerlev 1 Nulparcel 4.JPG
Foto: 27.05.

Hadsten

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Graham
Sådato: 08-09
Forfrugt: Raps
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 6
Forventet udbytte: 10 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Hadsten 1 Gødningstildeling 2.JPG

27-05:

Nulparcellen har optaget 67 kg N, hvilket med 10 tons udbytte udløser et totalt kvælstofbehov på 157 kg N. Hvis udbytteforventingen øges lidt og man ønsker at proteingøde, kan yderligere 20 kg N i st 41-45 overvejes. Maksparcellen indikerer også, at der er potentiale for yderligere optag.

04-05:

Der er fortsat en imponerende mineralisering i denne mark, men nulparcellen kan trods alt ikke følge med mark og maksparcellen længere. Nulparcellen har dog optaget mere N her end, der eksempelvis er optagen med tilførsel af 300 kg N i kvælstofbarometer forsøget i Tilst. Det understreger i den grad behovet for individuel vurdering af markerne ved gødningsplanlægningen.

20-04

Denne mark har en forhistorie med meget husdyrgødning og frigiver erfaringsvis meget kvælstof fra jordpuljen. Det gælder også i år, hvor nulparcellen frem til 20. april følger marken fuldstændigt og har optaget imponerende 42 kg N – landets højeste! Gødningsplanen er ret restriktiv, men det må dog forventes, at der snart er behov for yderligere tilførsel med det store optag, der har været.

Målinger

Hadsten 1
Hadsten 1 Nulparcel 2.JPG
Foto: 27.05.

Harlev (Århus)

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Informer
Sådato: 15-09
Forfrugt: Raps
Husdyrgødning i sædskiftet: nej
Jb nr: 6
Forventet udbytte: 10 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Harlev Gødningstildeling 2.JPG

25-05:

Nulparcellen er målt for sidste gang. Både ved denne måling og ved en måling 11 maj havde den optaget 28 kg N. Ud fra dette er det endelige behov fastlagt og marken er færdiggrødet.

05-05:

Nulparcellen står stille på 25 kg N. Hvis den ikke optager yderligere inden st 37 vil det udløse et totalt behov på 244 kg N/ha med en udbytteforventning på 10 tons og afregning efter brødhvede. Både mark og maksparcel optager kvælstof i et tempo der er over landsniveau, så 10 tons er nok ikke urealistisk.

20.04.

Denne mark ligger i forbindelse med Velas demoareal I Harlev. Ved målingen 24 marts var der ikke rigtig kommet gang i kvælstofoptaget endnu, og både nulparcel, mark og maks lå omtrent på gennemsnittet for nulparceller ved opstart. Ved måling 20-04 har nulparcellen optaget 5 kg N siden anlæg, mens marken har optaget 18 kg N og maksparcellen 22 kg N. Anden gødskning er gennemført medio april, så det må forventes at marken kan holde nogenlunde trit med maksparcellen fra nu af.

Målinger

Harlev 1
Harlev 1 Nulparcel 2.JPG

Foto: 25.05: Nulparcel til venstre, max i midten og mark til højre.

Hjørring Rug

Afgrøde: Vinterrug
Sort: KWS Tayo
Sådato: 07-09
Forfrugt: Byg
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 4
Forventet udbytte: 7 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Hjørring Rug Gødningstildeling 2.JPG

19- 05:  

Nulparcellen står fortsat stille og beregningen fra sidst kan stadig anvendes. Marken anses for færdiggødet. 

06-05:

Marken har optaget 11 kg N siden sidste måling, mens nulparcellen står stille på 27 kg N. Anvendes formlen for rug

76 + ( 15 * udbytte ) - ( -2,1 * optag i nulpracel )

 og et udbytte på 8,5 ton/ha, fås et totalt kvælstofbehov på 146 kg N/ha. Det vil sige, at såfremt det tilførte kalvemøg leverer som forventet, er marken nogenlunde færdiggødet. Der foretages endnu en måling ca 20 maj, for at se om der mineraliseres yderligere i nulparcel.

14-04:

Denne mark ligger på en kold jord i vendsyssel, ved siden af ”Hjørring 1” og ”Hjørring 2” Hele marken incl. nulparcellen har fået kalvemøg i efteråret, så der må forventes ganske stor mineralisering i nulparcellen, når varmen kommer. Der er gødet første gang relativt sent – d 1. april. Ved måling 14 april var gødningen så småt begyndt at virke, idet marken havde optaget 6 kg N mere end nulparcellen. Der ligger ikke nogen maxparcel som kan fortælle om marken sakker bagud i forhold til potentialet for optag, men der er gødet meget behersket først gang, så det må forventes, at der hurtigt bliver behov igen, når væksten sætter i gang.  

Målinger

Hjørring Rug
Hjørring Rug Nulparcel 3.JPG
Foto: 19.05.

Hjørring 2

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Informer
Sådato: 07-09
Forfrugt: Raps
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 7
Forventet udbytte: 9 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Hjørring 2 Gødningstildeling 2.JPG

19-05: 

Der er kommet godt gang i kvælstofoptaget i marken, men nulparcellen står næsten stille. Marken bør færdiggødes snarest. Ud fra et forventet udbytte på 9 tos er totalbehovet 212 kg N med proteinafregning (184 kg N uden proteinafregning).  

06-05:

Denne mark har lidt mere gang i væksten og kvælstofoptaget end Hjørring 1. De har kun sort til forskel, så der er tale om forskel i vækstrytme mellem KWS extase og Informer. Der er dog stadig et stykke vej til afsluttende gødskning og både vækst og kvælstofoptag er noget efter landsgennemsnittet.

14-04:

Denne mark ligger på en kold stiv jord i Vendsyssel, og er mage til ”Hjørring 1” blot med en anden sort og en lidt tungere jord. Hele marken inkl. nulparcellen har fået kalvemøg i efteråret, så der må forventes ganske stor mineralisering i nulparcellen, når varmen kommer. Der er gødet første gang relativt sent – 8. april. Ved måling 14. april havde gødningen ikke nået at virke, og både nulparcel og mark lå på 22 kg N i kvælstofoptag. Det er 4 kg N mere end ”Hjørring 1” hvilket må tilskrives forskel i sorternes vækstrytme. Informer er lidt tidligere i gang end KWS Extase. Der er gødet meget behersket først gang, så det må forventes, at der hurtigt bliver behov igen, når væksten sætter i gang.   

Målinger

Hjørring 2
Hjørring 2 Nulparcel 3.JPG
Foto: 19.05.

Hjørring 1

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: KWS Extase
Sådato: 07-09
Forfrugt: Raps
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 6
Forventet udbytte: 9 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Hjørring 1 Gødningstildeling 2.JPG

19-05: 

Der er kommet godt gang i kvælstofoptaget i marken, men nulparcellen står næsten stille og både nulparcel og mark halter efter den anden ”Hjørring” lokalitet, hvor der kun er sorten til forskel. Marken bør færdiggødes snarest. Ud fra et forventet udbytte på 9 tos er totalbehovet 230 kg N med proteinafregning (202 kg N uden proteinafregning) 

06-05:

Der er ikke sket meget siden første måling, og marken er et godt stykke fra afsluttende gødskning. Nulparcellen har slet ikke optaget kvælstof siden vækststart.

14.04:

Denne mark ligger på en kold stiv jord i Vendsyssel. Hele marken inkl. nulparcellen har fået kalvemøg i efteråret, så der må forventes ganske stor mineralisering i nulparcellen, når varmen kommer. Der er gødet første gang relativt sent – 8. april. Ved måling 14. april havde gødningen ikke nået at virke, og både nulparcel og mark lå på beskedne 18 kg N i kvælstofoptag. Der er gødet meget behersket først gang, så det må forventes, at der hurtigt bliver behov igen, når væksten sætter i gang.

Målinger

Hjørring 1
Hjørring 1 Nulparcel 3.JPG
Foto: 19.05.

Klarup (Ålborg)

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Informer
Sådato: 15-09
Forfrugt: Hvede
Husdyrgødning i sædskiftet: nej
Jb nr: 5
Forventet udbytte: 10 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Klarup (Alborg) AGF Gødningstildeling 1.JPG

06-05:

Nulparcellen har slet ikke optaget kvælstof siden sidste måling. Den står stille på 25 kg N. Hvis den ikke optager mere, kan markens behov beregnes til 244 kg N/ha når der afregnes for protein og udbytteforventningen er 10 tons. Afregnes der ikke for protein bliver optimum 214 kg N/ha.

22-04:

Siden målingen 6. april har der været rigtig god vækst i både mark og maksparcel, der begge har optaget omkring 20 kg N på de 16 dage. Nulparcellen er til gengæld næsten gået i stå, hvilket tyder på stagneret mineralisering. Mineraliseringen ligger meget tæt på landsgennemsnittet på nuværende tidspunkt

06-04:

Denne mark ligger i forbindelse med AgriNords demoareal på Christianshøj. Det er en lidt sen lokalitet, men god muldjord med god gødningskraft. Ved målingen 6. april lå nulparcellen relativt højt, hvilket tyder på en vis mineralisering. Der var også en smule effekt af den tilførte gødning i nul og maksparcel, men de kommer først for alvor i gang når varmen kommer.

Målinger

Klarup (Alborg) AGF 1 N-optag.JPG

Klarup (Alborg) AGF 1 Nulparcel.JPG

Nulparcel er til venstre. Mark i midten og maks. til højre.

Klarup - Landsforsøg

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Drachmann
Sådato:
Forfrugt:
Husdyrgødning i sædskiftet:
Jb nr:
Forventet udbytte: ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Klarup (Landsforsøg 009) Gødningstildeling 1.JPG

Medio april:

Denne nulparcel ligger som del af de landsforsøg med stigende N, der bruges i kvælstofbarometeret. Som mark og maksparcel bruges de led, der har fået hhv 50 og 100 kg N ved opstart. Kvælstofoptaget er næsten ikke kommet i gang i denne mark. Således har maksparcellen kun optaget 3 kg N siden anlæg, og mark og nulparcel står næsten stille. Der er gødet 2. gang medio april i henhold til forsøgsplan og det ventes, at der kommer gang i væksten, når vi får højere temperatur. Lokaliteten er meget kold og sen, men giver erfaringsvis gode udbytter.

Målinger

Klarup (Landsforsøg 009) 1 N-optag.JPG

Linde (Randers)

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: KWS Extase
Sådato: 14-09
Forfrugt: Hvede
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 6
Forventet udbytte: 9 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Linde (Randers) 1 Gødningstildeling 2.JPG

27-05:

Nulparcellen står stille på 28-29 kg N. Det totale kvælstofbehov bliver dermed 214 kg N. Marken bør derfor tilføres yderligere ca 30 kg N snarest. Gerne gradueret.

04-05:

Der har været godt gang i kvælstofoptag i både mark og nulparcel siden sidste måling. Marken er relativt langt fremme i udvikling og beslutning om timing og niveau for 3. gødskning kan formodentlig træffes efter næste måling om ca 10 dage.

22-04:

Mineraliseringen er gået i stå, og nulparcellen har optaget 21 kg N, hvilket er nogenlunde forventeligt med forfrugt korn. Marken responderede fint på startgødningen, der blev givet 5. marts, men har næsten stået stille mellem de to målinger 6. og 22. april. Der må ventes en god respons på den tilførte gylle fra 15. april.

Målinger

Linde (Rnders)
Linde (Randers) 1 Nulparcel 2.JPG
Foto: 27.05.

Låsby

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Informer
Sådato: 07-09
Forfrugt: Raps
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 5
Forventet udbytte: 9 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Låsby Gødningstildeling 1.JPG

26-04:

Marken er gødet 14-04, og der har været et godt optag af kvælstof siden. Nulparcellen leverer fortsat og har nu optaget 32 kg N, hvilket er et stykke over landsgennemsnittet. Marken har imidlertid optaget 20 kg N mere end nulparcellen, og maksparcellen har optaget 25 kg N mere, så der er tale om en mark i god vækst og med stort optag, hvor 3. tildeling formodentlig skal ligge til den tidlige side for at understøtte væksten.

Låsby 1 N-optag (velas 07).JPG

14-04:

Denne nulparcel ligger som del af de landsforsøg med stigende N, der bruges i kvælstofbarometeret. Som mark og maksparcel bruges de led, der har fået hhv 50 og 100 kg N ved opstart. Der er optaget 5-6 kg N fra jordpuljen siden første måling, og der har været respons for tildeling af både 50 og 100 kg N, idet begge strategier har medført et optag på 13-15 kg N mere end nulparcellen. Det er derfor på tide med yderligere kvælstof for at understøtte væksten.

Låsby 1 N-optag.JPG

Skanderborg - Vinterbyg

Afgrøde: Vinterbyg
Sort: Jetoo
Sådato: 09-09
Forfrugt: Vårbyg
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 6
Forventet udbytte: 8 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Skanderborg Gødningstildeling Vinterbyg.JPG

06-05:

Marken har nu fået 158 kg N totalt. Der har været en fin mineralisering siden sidst og nulparcellen har optaget 32 kg N.

For vinterbyg findes denne sammenhæng mellem optag i nulparcel og totalt kvælstofbehov:

61 + (20 * udbytte) - ( -2,1 * optag i nulparcel ) med en forventning på 8,5 ton giver det et behov på 164 kg N/ha. De 158 kg N der er tildelt passer altså næsten til udbytteforventningen, og marken anses for færdiggødet.

13.04.

Denne vinterbygmark ligger på stærk jord ved Skanderborg. Der er godt med husdyrgødning i sædskiftet, så der må forventes en vis mineralisering. Marken havde ved målingen d 13-04 optaget 14 kg N mere end nulparcellen. Der er dog allerede tildelt 154 kg N til marken så en afsluttende tildeling kan godt vente til primo maj. Inden da kan en måling mere give fingerpeg om behovet.

Målinger

Skanderborg N-optag vinterbyg.JPG

Skanderborg Nulparcel vinterbyg.JPG

Foto 06-05

Skanderborg

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Informer
Sådato: 07-09
Forfrugt: Hvede
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 5
Forventet udbytte: 9 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Skanderborg Gødningstildeling 1.JPG

26-04:

Nulparcellen har optaget 4 kg N siden sidste måling, hvilket tyder på en beskeden mineralisering. De gødede led optager fint med kvælstof, og 50 kg N kan ikke længere følge med de øvrige. Maksparcellen ligger 7 kg N foran leddene med 100-250 kg N, hvilket skyldes, at den fik 100 kg N i opstart mod 50 kg N til de øvrige. 

Målinger

Skanderborg N-optag (velas 06).JPG

14-04:

Denne nulparcel ligger som del af de landsforsøg med stigende N, der bruges i kvælstofbarometeret. Som mark og maksparcel bruges de led, der har fået hhv 50 og 100 kg N ved opstart. Kvælstofoptaget optaget i nulparcellen er ikke kommet i gang, men der har været respons for tildeling af både 50 og 100 kg N N/ha, anden kvælstoftildeling gennemføres derfor 20. april.

Målinger

Skanderborg N-optag.JPG

Stouby 2 (Randers)

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Rembrandt
Sådato: 06-09
Forfrugt: Raps
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 6
Forventet udbytte: 9 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Stouby 2 (Vej) Gødningstildeling 3.JPG

27-05:

Nulparcellen har nu optaget 58 kg N og det endelige kvælstofbehov kan beregnes til 153 kg N ved 9 ton udbytte.

04-05:

Nulparcellen har optaget kvælstof i samme tempo som marken siden sidste måling. Det tyder på rigtig god mineralisering og et forholdsvis lavt totalt behov for N-tilførsel.

22-04:

Der er god gang i både mark og nulparcel, ligesom i Stouby 1. Mineraliseringen ligger på et højt niveau, og nulparcellen har optaget 30 kg N, hvilket er noget over landsgennemsnit. Det er helt som ventet i en mark med husdyrgødning i sædskifte og god forfrugt.  

06-04:

Parcellen ligger i samme mark som ”Stouby 1” og de har kun forfrugt til forskel. De har artet sig ens mellem de to målinger – der har været en vis mineralisering, jvf ”Stouby 1” . Marken er tilført 40 kg N i startgødning 08-03, og den var så småt ved at komme i spil ved målingen 06-04, da marken havde optaget 3 kg N mere end nulparcellen.

Målinger

Stouby 2 (Vej)
Stouby 2 (Vej) Nulparcel 3.JPG
Foto: 27.05.

Stouby 1 (Randers)

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Rembrandt
Sådato: 06-09
Forfrugt: Vårbyg
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 6
Forventet udbytte: 9 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Stouby 1 (Randers) Gødningstildeling 3.JPG

27-05:

Nulparcellen har nu optaget 47 kg N og det endelige kvælstofbehov kan udregnes til 175 kg N. marken anses derfor for færdiggødet.

04-05:

Nulparcellen står nu helt stille, mens den tilsvarende med forfrugt raps (Stouby 2) fortsat arbejder. Det er helt som ventet.

22-04:

Der har været et godt optag af kvælstof siden målingen 6. april og både mark og nulparcel ligger over landsgennemsnittet. Det er bemærkelsesværdigt, at nulparcellen har optaget hele 28 kg N med forfrugt korn, når den tilsvarende nulparcel med forfrugt raps (Stouby 2) kun har optaget 30 kg N. Det må forventes at forskellen øges til kommende måling.

06-04:

Her har været en vis mineralisering mellem de to målinger 07-03 og 06-04. Marken er tilført 40 kg N i startgødning 08-03, og den var så småt ved at komme i spil ved målingen 06-04, da marken havde optaget 3 kg N mere end nulparcellen.

Målinger

Stouby 1 (Randers)
Stouby 1 (Randers) Nulparcel 3.JPG
Foto: 27.05.

Struer 3 (Vest)

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: RGT Saki
Sådato: 01-10
Forfrugt: Frøgræs
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 4
Forventet udbytte: 9 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Struer 3 (Vest) gødningstildeling.JPG

19-05:

Nulparcellen står fortsat stille på 22 kg N/ha og det endelige kvælstofbehov kan beregnes til 228 kg N med proteinkorrektion (200 kg N uden proteinkorrektion). Det vil sige, at marken mangler at få tilført 58 kg N (30 kg N) som tildeles snarest, evt gradueret. Den gødede del af marken har nu næsten indhentet de to andre Struer marken hvad angår kvælstofoptag.

06-05:

Nulparcellen er gået i stå, men marken optager fortsat kvælstof i et pænt tempo. Udviklingen er dog noget bagud i forhold til de to andre (Struer nord og syd), så afsluttende gødning kan godt afvente endnu en måling ca. 18 maj.

20-04:

Trods sen såning er denne mark kommet rigtig fint i gang i foråret. Ved anlæg lå den på beskedne 15 kg N optaget, men ved målingen 20-04, havde nulparcellen optaget 22 kg N og marken 39 kg N. den er således tæt på at indhente ”Struer1” og ”Struer 2”, der begge er sået 14 dage før og har fået startgødning ved såning.

Målinger

Struer 3 (Vest)
Struer 3 (Vest) Nulparcel 3.JPG
Foto: 19.05

Struer 2 (Syd)

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Pondus
Sådato: 16-09
Forfrugt: Vårbyg
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 4
Forventet udbytte: 9 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Struer 2 (Syd) gødningstildeling.JPG

19-05:

Nulparcellen har optaget lidt mindre end ”stuer nord” så kvælstofbehovet bliver lidt højere. Den gødede del af marken har optaget stort set lige så meget som nord – næsten 100 kg N. Kvælstofbehovet ved 9 tons udbytte og proteinkorretktion kan beregnes til 218 kg N/ha. (Uden proteinkorrektion bliver behovet 190 kg N.) Det betyder, at marken mangler at få tildelt 49 kg N, som gives snarest, gradueret med atfarm.  

06-05:

Marken har nu optaget 54 kg N og er en lille smule bagefter ”Struer nord” Nulparcellerne står stille på 27 kg N i begge, hvilket er en smule over middel mineralisering. En afsluttende måling ca 18/5 vil fastslå behovet endeligt.

20-04:

Denne parcel ligger lige ved siden af ”Struer 1” og har kun sort til forskel fra denne. Ud fra målingerne kan man se, at Informer (Struer 1) har optaget 2 kg N mere end Pondus (Struer 2) med nøjagtig ens behandling.

Marken er tilført 169 kg N, og har responderet fint på tilførsel. Således har marken optaget 14 kg N mere end nulparcellen. Der har også været god mineralisering og godt optag i nulparcel, som nu ligger på 25 kg N, men man skal huske et nulparcellen er gødet med 14 kg N ved såning, samt at der er kyllingemøg i sædskiftet. Alt i alt en mark i fin vækst og uden behov for yderligere gødning foreløbig.    

Denne mark skiller sig ud ved at have modtaget gødning ved såning. Således er nulparcellen tildelt 14 kg N og må derfor forventes at optage mere kvælstof end andre nulparceller. Ved anlæg af nulparcel 10. marts lå den dog på 19 kg N/ha, hvilket er nogenlunde gennemsnitligt.

Målinger

Struer 2 (Syd)
Struer 2 (Syd) nulparcel 3.JPG
Foto: 19.05.

Struer 1 (Nord)

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Informer
Sådato: 16-09
Forfrugt: Vårbyg
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 4
Forventet udbytte: 9 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Struer 1 (Nord) gødningstildeling.JPG

19-05:

Nulparcellen har nu optaget 30 kg N. Kvælstofbehovet ved 9 tons udbytte og proteinkorretktion kan beregnes til 212 kg N/ha. (Uden proteinkorrektion bliver behovet 184 kg N.) Det betyder, at marken mangler at få tildelt 43 kg N, som gives snarest, gradueret med atfarm.   

06-05:

Marken har nu optaget 60 kg N og er en lille smule foran ”Struer syd” Nulparcellerne står stille på 27 kg N i begge, hvilket er en smule over middel mineralisering. En afsluttende måling ca 18/5 vil fastslå behovet endeligt.

20-04:

Marken er tilført 169 kg N, og har responderet fint på tilførsel. Således har marken optaget 14 kg N mere end nulparcellen. Der har også været god mineralisering og godt optag i nulparcel, som nu ligger på 27 kg N, men man skal huske et nulparcellen er gødet med 14 kg N ved såning, samt at der er kyllingemøg i sædskiftet. Alt i alt en mark i fin vækst og uden behov for yderligere gødning foreløbig.    

Denne mark skiller sig ud ved at have modtaget gødning ved såning. Således er nulparcellen tildelt 14 kg N og må derfor forventes at optage mere kvælstof end andre nulparceller. Ved anlæg af nulparcel 10. marts lå den dog på 19 kg N/ha, hvilket er nogenlunde gennemsnitligt.

Målinger

Struer 1 (Nord)
Struer 1 (NOrd) Nulparcel 3.JPG
Foto: 19.05.

Sæby

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: KWS Extase
Sådato: 17-09
Forfrugt: Raps
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 4
Forventet udbytte: 8 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Sæby Gødningstildeling 1.JPG

19-05: 

Nulparcellen står stadig næsten stille, men marken har optaget en del siden sidste måling. Den afsluttende gødskning bør foretages snarest. Ud fra målingerne kan behovet beregnes til 206 kg N, hvis der gødes efter 8 ton udbytte med proteinafregning og 180 kg N, hvis der ikke afregnes for protein. 

06-05:

Nulparcellen står stille, mens marken har optaget yderligere 8 kg N. Marken er sen i udvikling og der er går endnu noget tid, før timing og dosis af sidste tildeling kan besluttes. Det må forventes, at nulparcellen øger optaget, når varmen kommer.

24-04:

Både mark og nulparcel har optaget 2 kg N siden første måling. Det har været koldt og der har ikke været meget vækst. Marken får gylle i nærmeste fremtid og vil helt sikkert respondere, så snart det bliver lidt varmere.

14-04:

Denne mark ligger på en kold lokalitet i Vendsyssel og er lavet i samarbejde med Nordjyllands Landbrugsskole. Der er godt med husdyrgødning i sædskiftet og forfrugten er raps, så der må forventes en stor mineralisering, når varmen kommer. Der er gødet første gang 10-03 og igen 01-04. Ved måling 14. april var der tydelig effekt af gødningen, og mark havde optaget 7 kg N mere end nulparcellen. Nulparcellen lå på beskedne 18 kg N i kvælstofoptag, hvilket tyder på, at der ikke er sket nogen mineralisering endnu. Marken vil få gylle i nærmeste fremtid.  

Målinger

Sæby 1
Sæby 1 Nulparcel 3.JPG
Foto: 19.05.

Sæderup

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Informer
Sådato: 06-09
Forfrugt: Raps
Husdyrgødning i sædskiftet: nej
Jb nr: 4
Forventet udbytte: 8,5 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Sæderup (Søren) Gødningstildeling 2.JPG

19-05:

Nulparcellen har optaget yderligere 4 kg N, så de beregnede gødningsmængder fra sidste måling, skal reduceres med ca. 8 kg N/ha. Marken er færdiggødet.

06-05

Nulparcellen står fortsat stille på 28 kg N optaget, hvilket svarer nogenlunde til forventning med forfrugt raps og ingen husdyrgødning. Både mark og maksparcel arbejder fint og har optaget hhv. 10 og 14 kg N sidens sidste måling. Marken er forholdsvis langt fremme i udvikling og niveau og timing for sidste tildeling kan snart fastsættes. Såfremt nulparcellen ikke optager yderligere, vil optimalt N forsyning ved en udbytteforventning på 8,5 tons være 205 kg N/ha, hvis der afregnes for protein og 177 kg N/ha, hvis der ikke afregnes for protein. Dette fastslås endeligt ved sidste måling ca. 17/5.

22-04

Der er fortsat god gang i væksten i både mark og maksparcel, men nulparcellen er stagneret, hvilket tyder på, at mineraliseringen er gået lidt i stå. Der har dog til dato været en fin mineralisering, som ligger 4-5 kg N over landsgennemsnittet.

06-04

Denne mark ligger ved Ålborg og er lavet i samarbejde med Nordjyllands Landbrugsskole. Den ligger sydvendt og er kommet relativt tidligt i gang. Ved målingen 6. april var der således fin respons på gødning tilført 15. marts. Marken var startet beskedent op med 39 kg N, så allerede 10-04 blev der fulgt op med 2. gødningstildeling. Nulparcellen lå på 27 kg N optaget, hvilket tyder på, at der også sker en vis mineralisering fra jorden, grundet den gode forfrugt.

Målinger

Sæderup 1
Sæderup (Søren) Nulparcel 2.JPG
Foto: 19.05.

Thisted

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Heerup
Sådato: 16-09
Forfrugt: Vinterhvede
Husdyrgødning i sædskiftet: Nej
Jb nr: 4
Forventet udbytte: 10 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Thisted Gødningstildeling 2.JPG

19-05: 

Nulparcellen har optaget 8 kg N siden sidste måling, og marken er gødet d 16/05. Der er givet i alt 220 kg N. Med en udbytteforventning på 10 tons er behovet 235 kg N, hvis der afregnes for protein og 205 kg N, hvis der ikke afregnes for protein.

06-05: 

Der har været et meget stort optag af kvælstof i både mark og maksparcel. Maksparcellen træder nu meget tydeligt frem, og det er snart på tide med afsluttende gødning, så marken udnytter det store potentiale der er for kvælstofoptag. Nulparcellen har næste stået stille siden sidt og ligger som ventet ret lavt. 

Restbehovet bør tildeles ca 15. maj. Det kan med 9 ton i forventet udbytte beregnes til 82 kg N/ha hvis der afregnes for protein og 54 kg N/ha, hvis der ikke afregnes for protein. Justeres udbyttet til 8 ton/ha bliver restbehov hhv. 60 og 34 kg N/ha.

14.04:

Der er har været en meget beskeden mineralisering mellem de to målinger 10/03 og 14/04. Således har nulparcellen kun optaget 2 kg N i den periode. Marken blev gødet første gang 9. marts. Og samme dag blev maksparcellen og nulparcellen anlagt. Siden gødningstildeling har der været et meroptag på 13 kg N i marken og 19 kg N i maksparcellen i forhold til nulparcellen. Alt i alt tyder målingerne på en mark med svag mineralisering, men godt optag af tilført gødning. Det stemmer godt overens med, at det er en mark med kornforfrugt og uden organisk gødning i sædskifte. Dog kan der komme mere gang i mineralisering med højere temperatur i de kommende uger. Det vil målingerne vise. Da maksparcellen ligger et stykke over marken i optag, tyder det også på et stort potentiale for kvælstofoptag og behov for yderligere tilførsel. Marken blev derfor gødet anden gang d 15/4 med 78 kg N. Nu skal de kommende målinger afgøre mængde og timing for trejde tildeling.

Målinger

Thisted
Thisted Nulparcel 2.JPG
Foto: 19.05.

Tilst

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Informer
Sådato: 07-09
Forfrugt: Rajgræs
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 5
Forventet udbytte: 9 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Tilst LF 005 Gødningstildeling.JPG

04-05:

Nulparcellen står næsten stille, mens der fortsat er lidt gang i de gødede led. Denne lokalitet trænger helt afgjort til varme og grødevejr!

26-04:

Siden sidste måling har nulparcellen optaget 2-3 kg N, mens marken har optaget 12-13 kg N og maksparcellen 15-16 kg N. Der er således kommet gang i de gødede led, mens der ikke har været nogen nævneværdig mineralisering.

13-04:

Denne nulparcel ligger som del af de landsforsøg med stigende N, der bruges i kvælstofbarometeret. Som mark og maksparcel bruges de led, der har fået hhv 50 og 100 kg N ved opstart. Der har været meget beskeden vækst siden opstart – uanset gødningsniveau. Således ligger både mark og maksparcel kun 2-3 kg N over nulparcel, og nulparcellen har overhovedet ikke optaget kvælstof siden opstart. Det tyder på en kold og langsom lokalitet, hvor anden gødskning ikke har den store hast. Dog gennemføres gødskningen 20. april – i henhold til forsøgsplan.

Målinger

Tilst LF 005 N-optag.JPG

Aars

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Sheriff
Sådato: 07-09
Forfrugt: Vinterhvede
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 4
Forventet udbytte: 8 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark:

Aars 1 Gødningstildeling 2.JPG

19-05: 

Nulparcellen har nu optaget 24 kg N. Det totale kvælstofbehov til 8 ton/ha kan beregnes til 202 kg N med proteinafregning og 176 kg N uden proteinafregning. Marken bør færdiggødes nu. 

06-05:

Der er kommet en smule gang i kvælstofoptaget i både mark og nulparcel, men lokaliteten er fortsat bagud i forhold til landsgennemsnit.

22. april

Nulparcellen har fortsat ikke optaget kvælstof siden anlæg, men både mark og maksparcel er begyndt at røre på sig, og har nu optaget hhv. 5 og 15 kg N mere end nulparcellen. Hovedkørsel med NPK er gennemført 15-04, så der kan ventes yderligere kvælstofrespons i den kommende tid. Det manglende optag i nulparcel indikerer en mark med svag mineralisering, hvilket stemmer overens med landmandens erfaringer og forfrugten (hvede).

6. april

Denne mark ligger på en kold lokalitet, hvor der har været meget beskeden vækst frem til medio april. Således havde maksparcellen, der blev anlagt 15/03 kun optaget 3 kg N mere end nulparcellen pr 06/04. Gødningstilførslen til nu har været beskeden, men da optaget ikke er kommet i gang, har det ikke voldsom hast med næste tildeling. Derfor planlægges en hovedkørsel med NPK til ultimo april.

Målinger

Aars 1
Aars 1 Nulparcel 2.JPG
Foto: 19.05.