Tid til 3. gødskning i hvede

Hveden har virkelig fået fart på, efter der er kommet varme og vand, og det er blevet tid for den 3. og sidste tildeling af kvælstof i de tidligt udviklede marker, der nærmer sig st. 37. Med gældende vejrudsigt forventer vi, at størsteparten af landets hvedemarker skal være færdiggødede omkring Pinse (23.-24.05), bortset fra deciderede proteingødskninger i brødhvede. Niveauet for sidste tildeling kan fastlægges med nulparceller - se eksempler nedenfor fra Gjerlev.

Hvornår skal jeg gøde, og hvor meget skal jeg give?

Niveauet for sidste tildeling kan fastlægges på flere måder. En måde er at anlægge en nulparcel og bruge målingen af kvælstofoptaget fra stadie 32-37 til at udregne totalbehovet for kvælstof i marken. Det er der givet eksempler på nedenfor, og alle landets nulparceller ses her. Metoden kræver, at man estimerer sit udbytte, hvorefter kvælstofoptaget i nulparcellen bruges til at fastlægge det totale kvælstofbehov. Dette er vist i figur 1, hvor man kan se, at en måling på eksempelvis 40 kg N i nulparcellen, udløser et totalt kvælstofbehov på hhv. 145, 190 eller 230 kg N alt efter om man forventer 7, 9 eller 11 tons/ha i udbytte. Når det totale behov er kendt, skal man blot fratrække det allerede tildelte kvælstof for at få restbehovet, som herefter med fordel kan udbringes gradueret ved hjælp af Atfarm.

N-behov og optag SE-figur med ton.JPG

Figur 1. Det totale kvælstofbehov i hvede til eget foder eller brød som funktion af kvælstofoptaget i nulparcellen og udbytteforventning. Ved at følge den sorte pil kan man aflæse totalt kvælstofbehov til de forskellige udbytteniveauer for en måling på 40 kg N optaget i nulparcel.  

Den udregnede slutmængde kan eventuelt også findes ved brug af Yara N-Tester, ligesom en måling med N-Tester kan efterkontrollere udregningen fra nulparcellen. Læs mere om Yara N-Tester her.

Timingen af gødskningen skal ligge omkring stadie 37. Hvis der gødes decideret efter protein til brødhvede, kan man dog med fordel gemme ca. 30 kg N af slutmængden til st. 49-55. Ligeså kan man, hvis der udregnes et meget stort slutbehov, dele dette i to portioner, som så tildeles ligeligt i st. 33-37 og 41-45 (eller 49-55, hvis det er til brød).

Nulparcellerne rykker

Vi har i dagene 11. – 12. maj målt kvælstofoptag i omtrent 20 nulparceller, og der begynder at tegne sig et klart billede. Mineraliseringen er virkelig kommet i gang, og niveauet for kvælstofoptag nærmer sig nu niveauet i år 2019, se figur 1. Det er også meget bemærkelsesværdigt, at der er en meget brat, eksponentiel udvikling i 2021. Det skyldes utvivlsomt det kolde og til dels tørre vejr, vi har haft frem til primo maj. Der lå en stor pulje og ventede på mineralisering, og derfor blev frigivelsen ikke så jævn som i de øvrige år. Vi fortsætter målingerne frem til 1. juni, og det bliver spændene at se, om udviklingen fortsætter.

N-optag gns 9 Landsforsøg 2021 (2).JPG

Figur 1. Kvælstofoptaget i nulparceller gennem årene. 2021 skiller sig ud ved en meget eksponentiel udvikling.

Eksempler fra nulparceller

Nedenfor er gengivet to nulparceller, der ligger hos samme landmand. De har forskellig forfrugt, og de omgivende marker er derfor også gødet forskelligt, men ellers er de ens mht. sort, såtid, jordbund og organisk gødning i sædskifte. De viser meget godt, hvor meget forfrugten betyder for behovet. Der skal mere end 40 kg N ekstra til at lave det samme udbytte, når forfrugten er hvede, end når den er raps. I eksemplerne er der dog indregnet forskellig udbytteforventning, og derfor bliver behovsforskellen ikke så stor. Men det er stadig iøjnefaldende, at en udbytteforventning omkring 10 tons efter raps kræver 185 kg N/ha, mens en udbytteforventning på cirka 9 tons efter hvede kræver 203 kg N/ha. Du kan følge alle vores nulparceller her.

Gjerlev 1 (Randers)

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Sortsblanding
Sådato: 05-09
Forfrugt: Hvede
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 5
Forventet udbytte: 9 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark

Gjerlev 1 Gødningstildeling 2.JPG

11. maj

Nulparcellen har optaget 5 kg N på en uge efter der kom varme og regn. Samtidig har marken optaget 16 kg N og udviklet sig meget. Sidste gødningstildeling er lige om hjørnet og totalbehov kan beregnes til 76 + (22 x 9) – (2,1 x 34) = 203 kg N. Marken har hidtil fået 197 kg N, så hvis gyllen virker som lovmæssigt krævet, er marken næsten færdiggødet. Imidlertid er vækstbetingelserne så gunstige, at der måske kan justeres lidt på udbytteforventningen, og en afsluttende gødskning med omkring 20 kg N, vil nok være på sin plads, potentialet taget i betragtning.

Målinger

Gjerlev 1 N-optag 2.JPG

Foto: 6. maj

Gjerlev 1 Nulparcel 2.JPG

Gjerlev 2 (Randers)

Afgrøde: Vinterhvede
Sort: Sortsblanding
Sådato: 06-09
Forfrugt: Raps
Husdyrgødning i sædskiftet: Ja
Jb nr: 5
Forventet udbytte: 10 ton/ha

Gødningstildeling omgivende mark

Gjerlev 2 Gødningstildeling 2.JPG

11. maj

Nulparcellen har optaget hele 18 kg N den sidste uge. Den gode forfrugt begynder virkelig at komme til sin ret, og både nulparcel og mark ligger nu foran den tilsvarende parcel med forfrugt korn. Sidste gødningstildeling er lige om hjørnet og totalbehov kan beregnes til 76 + (22 x 10) – (2,1 x 53) = 185 kg N. Marken har hidtil fået 155 kg N, så hvis gyllen virker som lovmæssigt krævet, mangler den endnu 30 kg N, der tildeles snarest – og med fordel som gradueret tildeling. 

Målinger

Gjerlev 2 N-optag 2.JPG

Foto 6. maj

Gjerlev 2 nulparcel 2.JPG