Tør april - hvilken betydning har det for gødningsstrategien

Generelt står vinterhveden rigtig flot mange steder, men de tørre og kolde forhold giver anledning til en del henvendelser og overvejelser omkring virkning af gødning og kvælstofstrategi. Billedet var det samme sidste år, hvad angår nedbør, men der er stor forskel på temperaturen i år og sidste år, og det betyder en del for alvoren af “tørken”.

Konklusionen er den samme som sidste år – blot med endnu stærkere betoning: Der er absolut ingen grund til at gøde færdig i hvede grundet tørkepanik. Hav 75-80 % af det forventede behov ude ultimo april og vent så til stadie 37 med resten.

Klimatiske forskelle på forår 2020 og 2021

Der er meget stor forskel på forårstemperaturen mellem 2020 og 2021, mens nedbøren er stort set ens, se tabel 1. Faktisk tyder alt på, at april 2021 bliver koldere end januar 2020! Det betyder, at hveden slet ikke er så langt fremme i udvikling og derfor heller ikke forbruger så meget vand i 2021 som i 2020. Opstarten i 2020 lå også langt tidligere grundet en langt mildere vinter. Ultimo april 2020 var hveden i stadie 32 i gennemsnit i målingerne i Yaras N-barometer. I 2021 er den i st 30-31. Tørken i foråret 2021 må derfor, alt andet lige, være mindre stressende for afgrøderne end den var i foråret 2020. Til gengæld medfører de mange kolde nætter en anden form for stress – bl.a. i form af problemer med at optage fosfor.

Tabel 1: Forårsnedbør og temperatur 2020 og 2021

Nedbør-temp 2020-21.JPG

Vinterhvede

Når det gælder vinterhvede, er der to spørgsmål, som går igen i forskellige varianter.

  1. Giver det tørre vejr anledning til at ændre på kvælstoftildelingen i hvede, både hvad angår timing, kvælstofmængde og kvælstoftype?
  2. Kan jeg gøre noget ekstra, og er der behov, jeg skal være særligt opmærksom på under tørre og kolde forhold?

Til det første spørgsmål er svaret på nuværende tidspunkt fortsat at følge den anbefalede strategi. Vi anbefaler derfor at have ca. 75 % af det forventede behov ude nu og bruge YaraMila eller YaraBela ammoniumnitratgødninger. Så har du gjort det optimalt både for væksten og for at sænke risikoen for tab af kvælstof ved fordampning. Man skal ikke på nuværende tidspunkt spare på kvælstof på grund af tørke. Omvendt skal man heller ikke rykke sidste tildeling frem og gøde færdig nu. Hvis man anlægger et egentligt tørkescenarie, bør man på nuværende tidspunkt kun tilføre den mængde kvælstof, der svarer til et forventet udbytte i en tørkesituation. Bliver der alligevel ikke tale om en reel tørke sæson, så vil vinterhveden respondere på mere kvælstof tilført senere i vækstsæsonen.

Forsøg med tørkestress i vinterhvede

Et engelsk forsøg viser, at hveden har en langt bedre vandhusholdning, når den er velforsynet med kvælstof. Dette ses i figur 1, hvor udbyttet ved fire forskellige nedbørsmængder og to forskellige kvælstofniveauer er vist. Forsøgene er udført med overdækkede parceller, hvor nedbøren har kunnet kontrolleres. På den måde har man kunnet simulere total tørke frem til st. 39. Herefter er der tildelt 3 forskellige nedbørsniveauer, og disse 3 er holdt op mod en kontrol, der har fået normal nedbør hele vækstsæsonen. Kvælstof er tildelt ad 3 omgange ved begge kvælstofniveauer, ligesom vi også anbefaler det i Danmark. Den afsluttende kvælstoftildeling er udført i stadie 39, hvor nedbøren også er tilført. Gødningsplan ses i tabel 1.

tørke graf

Figur 1: Hvedeudbytter ved 4 forskellige nedbørsniveauer og to kvælstofniveauer.

 

Gødningsplan - tørke
Tabel 1. Gødningsplan. Udover kvælstoftildelingen er tilført 39 kg P, 75 kg K, 18 kg Mg og 51 S pr ha.

Konklusionen fra forsøget er ganske klar. Planter, der var velforsynede med kvælstof, tålte tørken langt bedre. Merudbyttet ved at give 230 kg N frem for 120 kg N er større ved total tørke frem til st. 39, end det er ved normal nedbør, og selv hvis tørken i nogen grad varer ved (søjlerne med 48 mm efter st. 39), er der et klart merudbytte for de 230 kg N. Derfor gælder det om, at man ikke vakler, men sørger for at ca. 75 % af det planlagte kvælstof er ude nu. Så kan eventuelle justeringer vente til sidste tildeling. Desuden opfodrer vi til, at man jævnligt følger vores N-barometer og vores Nulparceller. Her giver vi løbende råd og information om kvælstofgødskning.

Kan jeg gøre ekstra?

Det er velkendt, at tørre forhold udløser mangel på mikronæringsstoffer, særligt mangan. Man skal derfor være særligt opmærksom i denne tid og huske på, at mangel på mikronæringsstoffer ofte er lumsk og optræder skjult, hvilket er illustreret i figur 2. Her kan man se, at de visuelle mangler først optræder et stykke nede ad udbyttekurven. Det har med andre ord kostet penge, før det kunne ses.

Fra Yaras side anbefaler vi, at man giver 2 L YaraVita GRAMITREL snarest og eventuelt følger op frem mod skridning. GRAMITREL er kendetegnet ved et højt manganindhold, og 2 L/ha gør det faktisk ud for en almindelige manganbehandling (tilfører 300 g mangan/ha). Desuden indeholder GRAMITREL en stor mængde zink og kobber, der også er svært optagelige under tørre forhold. Zink er et helt afgørende element i en række kemiske processer i planten, herunder enzymsyntese og DNA-metabolisme, og kobber har en nøglerolle ved pollendannelse. Ved en behandling med YaraVita GRAMITREL under tørre forhold, sikrer du tilstrækkelig forsyning selvom forsyning fra jorden svigter. Herved vil planten også opnå en bedre stresstolerance, da vitale funktioner ikke går i stå, trods tørken.

YaraVita GRAMITREL indhold:

Indhold i YaraVita Gramitrel
Indhold i YaraVita GRAMITREL

 

Næringsstofstatus Gramitrel.JPG

Figur 2. Principskitse for udbyttetab som følge af skjult næringsstofmangel.

 

Kulde kan give fosformangel

På kolde og sene lokaliteter, hvor hveden ikke rigtig vil i gang, kan en behandling med bladfosfor være relevant. Her kan det være en god ide at supplere eller erstatte en YaraVita GRAMITREL behandling med YaraVita KOMBIPHOS. Bladgødskning med fosfor vinder generelt mere indpas, men der er ikke udført ret mange forsøg med det under danske forhold. Vores tyske kolleger har til gengæld arbejdet med det i flere år - og ofte med store merudbytter og klare visuelle forskelle til følge. Et eksempel herpå ses i figur 2.

Merudbytter med YaraVita KOMBIPHOS i vinterhvede

Merudbytter YV Kombiphos.JPG

Figur 2: Merudbytte med 5 L/ha YaraVita KOMBIPHOS i st. 25/27, Prignitz, Tyskland 2013.

YaraVita KOMBIPHOS – det oplagte valg

YaraVita KOMBIPHOS er det oplagte valg til bladgødskning med fosfor. KOMBIPHOS har markedets højeste koncentration med 192 g P/l og er derfor drøj og prisbillig i brug. Desuden er det formuleret på basis af fosforsyre og tilsat adjuvants (spredeklæbemiddel). Denne formulering ligger i tråd med undersøgelser fra Københavns Universitet, der blev præsenteret på SEGES i december 2019. Undersøgelserne viste, at der er forskel på, hvor godt planter kan optage fosfor via bladene, alt efter hvilken fosforkilde man bruger, og hvilke adjuvants man tilsætter. Her var optageligheden af produkter baseret på fosforsyre høj, og tilsætning af adjuvants øgede optageligheden. YaraVita KOMBIPHOS har således en formulering, der sikrer bedst mulig optagelse i planterne. Produktet er blandbart med flere pesticider, men vi anbefaler altid, at man tjekker www.tankmix.com og eventuelt laver en prøveblanding før man blander i sprøjtetanken. YaraVita KOMBIPHOS forhandles af DLA af gruppen - se kontaktoplysninger her og kan også købes på Yaras webshop

Hvis du vil vide mere om YaraVita KOMBIPHOS og dine muligheder for bladgødskning med fosfor, er du velkommen til at kontakte os.

Biostimulanters effekt under kolde og tørre forhold

Ud over at kigge på og måske justere den generelle gødningsstrategi og at overveje brugen af mikronæringsstoffer, kan en situation med kulde og tørke også gøre det aktuelt at interessere sig for biostimulanters effekt på stress-situationer.

YaraVita BIOTRAC er en flydende biostimulant baseret på ekstrakter fra algen Ascophyllum nodosum. Den er udviklet til at gøre planten mere robust i stress-situationer (fx ved kulde og tørke) og hjælpe planten i perioder med høj metabolisk aktivitet. I et engelsk vinterhvedeforsøg med simuleret tørke gav YaraVita BIOTRAC et merudbytte på 0,53 t/ha, svarende omkring 700 kr/ha, eller pengene 5 gange igen med nuværende hvedepris, se figur nedenfor.

YV Biotrac i vinterhvede.JPG

Er du interesseret i at prøve YaraVita BIOTRAC?

Vi har et lille lager af YaraVita BIOTRAC i Danmark. Kontakt Steen Aarup på mobil 22 83 44 00 hvis du er interesseret i at købe og prøve produktet.