Artikler
oktober 14, 2021

Næringsstofmangel

Af: Niels Holmenlund, Yara

Næringsstofmangel forekommer, når planter mangler blot et af de 12 livsvigtige næringsstoffer. Langt de færreste gartnerier kommer igennem en sæson helt uden næringsstofmangel. Mangel på blot et næringsstof kan betyde udbyttetab og/eller forringet plante- og frugtkvalitet. For at forstå hvorfor næringsstofmangel forekommer, er det vigtig at kende til flere af planteernæringens parametre.


Næringsstofmangel
Næringsstofmangel

Direkte næringsstofmangel

Direkte næringsstofmangel forekommer hvis et af de 12 livsvigtige næringsstoffer mangler i rodzonen.
De livsvigtige næringsstoffer er:

 • Makronæringsstoffer:
  • Nitrogen (N)
  • Fosfor (P)
  • Calcium (Ca)
  • Kalium (K)
  • Magnesium (Mg)
  • Sulfat (S)
 • Mikro næringsstoffer
  • Jern (Fe)
  • Mangan (Mn)
  • Zink (Zn)
  • Kobber (Cu)
  • Bor (B)
  • Molybdæn (Mo)

Direkte næringsstofmangel kan forekomme, hvis et af disse stoffer helt eller delvist mangler i rodzonen. Dette forekommer dog yderst sjældent i moderne gartnerier. I højst 10 % af tilfældene, hvor der er konstateret næringsstof mangel i planter, viser jord- eller vandprøver, at der er næringsstofmangel i rodzonen.
Er der konstateret direkte næringsstofmangel - altså at et eller flere næringsstoffer helt eller delvist mangler i rodzonen - gælder det om hurtigst muligt at få ændret gødningsplanen, således at de manglende næringsstoffer tilsættes gødningsplanen. Anvend evt. bladgødning som supplement for en hurtig udbedring af skaden.

Indirekte næringsstofmangel

Indirekte næringsstofmangel forekommer, selvom der er rigeligt af næringsstoffet/stofferne i rodzonen. Planternes rødder er meget følsomme, ikke mindst rodspidser og de fine nye rodhår, hvor langt de fleste næringsstoffer optages. Skades rodspidser og rodhår, reduceres planternes mulighed for at optage næringsstoffer. 90 % af de næringsmangelsymptomer, som vi ser i gartnerierne i dag, skyldes ikke dårlige gødningsplaner, men slet og ret at planternes rødder generes eller direkte skades. Næringsstoffer, der kun kan optages i de fine rodspidser, påvirkes naturligvis mest af dette. Det gælder først og fremmest calcium, magnesium, fosfor, jern og de øvrige mikronæringsstoffer, se figur 1 nedenfor.

Næringsstofmangel Fig 1.png

Figur 1. Mange næringsstoffer optages kun i den yderste rodspids.
Fornyelse af rodvækst er derfor alfa og omega.

Hvilke parametre kan påvirke indirekte næringsstofmangel?

 1. pH i rodzonen har en helt afgørende betydning for næringsstofoptagelse.
  1. er pH for høj, hæmmes optagelse af f.eks. jern, mangan, fosfor m.fl. Næringsstofmangel af disse stoffer grundet højt pH ses meget hyppigt, se figur 2 nedenfor.
   Næringsstofmangel Fig 2.png

   Figur 2. Illustrerer at monofosfat kun er optagelig i et meget snævert interval.

  2. er ph for lavt ”ætses” rodhår, og i yderste konsekvens kan rødder dø som konsekvens af lav pH. Selvsagt vil for lav pH føre til generel næringsstofmangel.
 1. Korrekt temperatur i rodzonen har stor indflydelse på næringsstofoptagelsen
  1. er rodtemperaturen for lav, ses ofte tegn på mangel af mikronæringsstofferne fosfor, calcium og magnesium
  2. er temperaturen for høj, hæmmes roden generelt, og rødderne får svært ved at optage de fleste næringsstoffer. Kommer temperaturen over 40 grader ”koges” rødderne!
 2. Vanding har overordentligt stor betydning for næringsstofoptagelsen
  1. overvanding fører til iltmangel i rodzonen. Alle næringsstoffer, der ikke optages passivt som f.eks. kalium, vil blive hæmmet i optagelsen. Calcium- og magnesiummangel er ofte en konsekvens af overvanding.
  2. tørke eller for lidt vand kan stresse rødder i en sådan grad, at optagelse af mange næringsstoffer hæmmes. Rødder skades ved udtørring, og det kan tage lang tid før rødder atter genetableres. Husk at det er meget let at overvande efter udtørring, idet røddernes evne til at optage vand vil være reduceret lang tid efter evt. udtørring.
 3. Rodsygdomme skader rødder og vil altid indirekte komme til at hæmme røddernes mulighed for at optage næringsstoffer.
 4. Kemi i rodzonen kan hæmme eller skade rødder. Mange systemiske planteværnsmidler har en negativ indvirkning på rødder og bør kun tilføres om morgenen i godt vejr, således at de så hurtigt som muligt optages af planterne og dermed fjernes fra rodzonen. Hydrogenperoxid (brintoverilte) anvendes ofte for at oxidere evt. rodpatogener, men husk at hvis der overdoseres, er det ikke kun patogener, der oxideres men også de fine rodhår!. Sker dette, hæmmes næringsstofoptagelsen!

Hvilke gødningsstoffer vil kunne afhjælpe akut næringsstofmangel

Som udgangspunkt skal alle dyrkningsparametre forsøgt optimeret, men da god gartnerpraksis kan svigte for selv den bedste gartner, er der flere gødningsstoffer/rodstimulater, der kan anbefales som en slags billig forsikring mod næringsstofmangel. Disse er som følger:

 • Ekstra jern chelateret på ekstra stærkt EDDHA-chelat. Yara anbefaler YaraTera REXOLIN Q48. Uanset ph og andre stressende faktorer i rodzonen er jernoptagelsen sikret og kostbar jenmangel hindret.
 • Fosfor tilført som polyfosfat. Polyfosfat er fosfor i lange kæder. Fosfor på denne form sikrer fosforoptagelse uanset ph i rodzonen. Samtidig med øget fosforoptagelse sikres en bedre calcium- og magnesiumoptagelse. Planter og ikke mindst rødder styrkes. Konsekvensen bliver, at planter styrkes mod enhver form for plantestress.
  Yara anbefaler YaraTera SUPER FK 30.
 • Seaweed indeholder naturlige auxiner og en række andre plantestimulerende stoffer, som ruster planter mod enhver form for plantestress. En sæson uden plantestress er utænkelig, så hvorfor ikke ”tegne” en billig forsikring.
  Yara anbefaler YaraVita BIOTRAC, som foruden Seaweed er stimuleret med ekstra bor og zink for optimal cellevækst.