Artikler
november 04, 2022

Større dyrkningssikkerhed i vårbyg med YaraMila

Af: Jesper Juul Ulnitz, chefagronom Yara

Når YaraMila NPK anvendes som startgødning i vårbyg, øges rodudviklingen og antallet af sideskud, hvilket resulterer i en større dyrkningssikkerhed og et højere udbytte. Det viser mange forsøg og nu også tre års storskalaforsøg, hvor gylle er suppleret med YaraMila NPK i vårbyg.


YaraMila vårbyg
YaraMila vårbyg

Udskift NS-gødning med YaraMila NPK

Vårbyg har en kort vækstsæson, og det er vigtigt, at afgrøden kommer hurtigt i gang efter såning. Dette sikres ved, at næringsstofferne er tilgængelige fra vækststart. Når der anvendes gylle eller husdyrgødning til vårbyg, suppleres der ved såning ofte med kvælstofgødning, da man har en forventning om, at fosfor og kalium i gyllen er tilstrækkelig. 

Hvis vårbyg skal bruge 20-25 dage til at finde fosfor og kalium fra jorden eller fra husdyrgødningen, kommer den bagud. Afhængig af gyllens indhold af fosfor og kalium vil det også, ud fra et balancemæssigt synspunkt og for ikke at udpine jorden, være fornuftigt at supplere med en mindre mængde fosfor og kalium til vårbyg, som ved høje udbytter frafører betydelige mængder af næringsstoffer med korn og halm. Dyrkningssikkerheden og udbyttet øges således væsentligt ved at placere YaraMila til vårbyg ved såning, hvor der også gødes med gylle. 

 

Test i storskala

For at undersøge starteffekten af YaraMila til gyllegødet vårbyg har Yara i samarbejde med markdriftsselskabet Kring Agro A/S i tre vækstsæsoner lavet storskalaforsøg. Forsøgsplanen og høstede udbytter ses i tabel 1. Gødningen blev placeret ved såning, mens gyllen blev tilført i stadie 25-30, hvilket er normal praksis hos Kring Agro, som har lidt tungere jord, der vanskeliggør nedfældning.

For at sammenholde PK-effekten fra gylle er der også udført en behandling, hvor der fuldgødes med YaraMila. Der er ikke observeret svovlmangel i forsøget, og forsøget er behandlet som marken med hensyn til svampe- og ukrudtsbekæmpelse. Udbyttet er vejet på brovægt eller via mejetærskerens vejesystem. Storparcellerne har været 0,3-0,6 ha afhængig af markens størrelse i det enkelte høstår.

 

YaraMila giver god starteffekt

Som helhed viser demoforsøget, at YaraMila giver en meget større dyrkningssikkerhed. Starteffekten vil i nogle år være meget udtalt i form af en hurtigere vækststart og flere sideskud. Når gylle indgik i gødningsstrategien, var det gennemsnitlige merudbytte ved starteffekten af YaraMila 2 hkg i forhold til at bruge NS-gødning ved såning (forsøgsbehandling B og A). 

Starteffekten var særlig udtalt i 2021, hvor YaraMila ved såning resulterede i et merudbytte på 4 hkg pr. ha i forhold til, at anvende NS-gødning ved såning af vårbyg i de gyllegødede behandlinger.

 

TABEL 1 - Demoforsøg i vårbyg udført i samarbejde med Kring Agro. Oversigt over behandlinger, tilførte næringsstoffer og udbytter i 2020–2022. Som helhed viser demoforsøget, at YaraMila alene, eller i kombination med gylle, giver en større dyrkningssikkerhed og et lidt højere udbytte i forhold til kvælstofgødning.

 

Vækstbetingelser i forsøgene

Vækstbetingelserne i foråret 2020 startede med en våd marts, som blev afløst af en lun og solrig april og maj. Således var der god jordfugt og betingelser for at få næringsstofferne fra jorden og gyllen til at virke. Starteffekten fra YaraMila var derfor ikke tydelig. I 2021 var foråret vådt og koldt med relativt mange frostdøgn. Kulden forsinkede frigivelsen af næringsstoffer fra jorden og gyllen, så starteffekten af YaraMila var meget udtalt.

 

FIGUR 1 - Stigende P- og K-mængder til gyllegødet vårbyg. De første fire forsøgsbehandlinger er tilført 24 kg P og 58 kg K pr. ha nedfældet via gylle. Ved såning er der samsået henholdsvis NS-gødning og YaraMila (NPK), så der tilføres fra 0–13 kg P og 0-30 kg K pr. ha (ved såning). Det sidste forsøgsled er tildelt YaraMila nedharvet før såning og samsået ved såning. Alle forsøgsbehandlinger er tilført 125 kg N. Forsøgsledmed gylle er tilført 75 kg N i gylle. Landsforsøg 2021 – et forsøg

 

I 2022 var marts meget tør, og der var ligeledes en starteffekt, som dog ikke kom til udtryk i form af merudbytte, men gav vårbyggen en bedre start og øget dyrkningssikkerhed (se foto side 19). I forsøgsbehandlingerne C og D blev der udelukkende gødet med YaraMila/NS-gødning. Der er en klar tendens til, at mineralsk gødning virker bedre end gylle, og det gennemsnitlige merudbytte i de led, der er gødet med YaraMila/ NS-gødning, har været 2-4 hkg højere end i de gyllegødede led.


Om dette skyldes en bedre kvælstofeffekt eller en større effekt af fosfor eller kalium er vanskeligt at vurdere. Dog kan det konkluderes, at fuldgødskning af vårbyg med YaraMila 21-3-10 i gennemsnit har givet et merudbytte på 7 % i forhold til, når vårbyg blev opstartet med NS-gødning og gylle.


Landsforsøg bekræfter merudbytter


Den gavnlige effekt af YaraMila i vårbyg som supplement til gylle har vi også testet i Landsforsøg. I figur 1 ses resultatet af et forsøg fra 2021, hvor tendensen og resultaterne fra demoforsøgene bekræftes. Således er der et merudbytte på 3-5 hkg ved at placere YaraMila i stedet for NS-gødning, når der anvendes gylle til vårbyg.

I forsøget er gyllen nedfældet før såning, og der tilføres 24 kg fosfor
pr. ha via gylle. De forskellige YaraMila gødninger tilfører 5–13 kg ekstra fosfor og 7–30 kg kalium pr. ha i forhold til tildeling via gylle. Ved tilførsel af ekstra 5 kg fosfor pr. ha (YaraMila 26-3-4) tilføres der totalt 30 kg fosfor pr. ha, som grundet fosforreguleringen vil være det maksimalt tilladte på mange ejendomme. I dette forsøg var merudbyttet på 3 hkg pr. ha for denne behandling.

 

imagec7bh.png
Vårbyg fra storskalaforsøg i 2022 henholdsvis startet med YaraMila 21-3-10 (venstre) og NS-gødning (højre). Opstart med YaraMila giver en kraftigere og hurtigere buskning, som resulterer i en større plante med flere sideskud. Bemærk rødfarvning på stænglerne påplanten til højre – det kan være tegn på fosformangel.

 

Investering i P og K betaler sig

Investering i P og K til vårbyg betaler sig i form af bedre dyrkningssikkerhed. I både demoforsøgene og i landsforsøget har der været et merudbytte ved at starte gyllegødet vårbyg med YaraMila i stedet for kvælstofgødning.

Udover et merudbytte, som afhængig af bytteforholdet mellem gødnings- og kornpris vil være mere eller mindre positivt i det aktuelle høstår, vil investeringen i lidt mere fosfor og kalium på sigt betyde en mere frugtbar jord. Udbytterne i demoforsøgene på 85 hkg pr. ha frafører 28 kg fosfor og
94 kg kalium pr. ha, når halmen også fjernes. 

Tilføres der ikke samme mængde af næringsstoffer, som der fraføres, vil jordens værdi og dyrkningssikkerhed forringes tilsvarende. På meget kort sigt kan det lade sig gøre at udpine jorden, men man skal være meget varsom med en sådan strategi. Det, man hæver fra ”jordbanken”, skal sættes ind igen, og det sikreste er at tilføre P og K svarende til den forventede fraførsel. Specielt vårbyg er følsom for mangel på fosfor og kalium, og som resultaterne viser, kan det godt betale sig at være omhyggelig med forsyningen af næringsstoffer til vårbyg.