Artikler
november 03, 2022

Mange positive erfaringer med Yara N-Tester BT

Af: Jens Bach Andersen. agronom Yara

I vinteren 2021-2022 udbød Yara et antal Yara N-Tester BT til fri afbenyttelse på det danske marked. De blev hurtigt afsat, så der var store forventninger om en vækstsæson med mange målinger og en unik mulighed for at opsamle erfaringer med brugen af Yara N-Tester BT. Disse forventninger blev indfriet til fulde.


Yara N - Tester BT
Yara N - Tester BT

Aldrig før er så mange marker blevet målt med Yara N-Tester BT før den sidste gødskning. Viljen, lysten og modet til at korrigere gødningsplanen og flytte kvælstof mellem marker var i den grad til stede, og den dynamiske gødningsplan blev rullet ud i praksis på mange ejendomme.

 

Oplæring af juniorkonsulenter hos Velas

 

image60pn.png

 

En af de mest aktive brugere af Yara N-Tester BT er rådgivningsselskabet Velas. Her havde man fra det tidlige forår lagt en strategi for implementeringen af N-Tester BT i rådgivningen. Som led i denne strategi afholdt foreningen et kursus for sine juniorkonsulenter. 

På en smuk majdag fik de besøg af Jens Bach Andersen fra Yara, og efter en formiddag med gennemgang af teorien bag N-Tester BT blev de lukket ud i marken til praktiske øvelser. Velas fik dermed seks aktive og trænende brugere af N-Tester BT, som dels kunne udføre målinger for egne og kollegers kunder og dels kunne lære kolleger op i brugen af N-Tester BT.

Herefter kunne Velas tilbyde målinger som en del af markrådgivningen, og dermed var den aktive brug af N-Tester BT implementeret som rådgivningsydelse i forbindelse med markbesøg.

 

imagepg9xd.png

 

Erfaringer fra sæsonen

Efter sæsonen mødtes planteavlschef hos Velas, Lars-Ejler Hansen, og afdelingsleder Inger Leitzke med Jens Bach Andersen for at gennemgå erfaringerne fra sæsonen. Det kom der en lang samtale ud af - de væsentligste konklusioner har vi samlet her:

 

Et spørgsmål om tillid

”Vi havde ikke sat noget mål for antal målinger, for vi vidste godt, at der først skulle bygges tillid op omkring konceptet”, fortæller Lars-Ejler Hansen og fortsætter: ”Det gælder om at få forklaret, at Yara N-Tester BT er et støtteværktøj, der kan gøre dine beslutninger og din rådgivning bedre. Du kan ikke se de små nuancer med det blotte øje, så hvis der skal flyttes kvælstof fra en mark til en anden, er det rart med et støtteværktøj, der kan bekræfte – eller ændre – beslutningen om at gøre det”.

”Tillid er i den forbindelse et bredt begreb”, supplerer Inger Leitzke. ”Først og fremmest gælder det selvfølgelig om at have tillid til selve målingen. Her var vores kursus en rigtig god hjælp, hvor vi blev trygge ved teknologien og algoritmerne bag målingerne”.

”Derefter gælder det om at udbrede denne tillid til de kolleger, der ikke var med på kurset og som – måske – har en generel skepsis over for at inddrage forskellige teknologiske værktøjer som supplement til deres erfaring fra mange år i marken. Endelig gælder det om at kunne videreformidle den tillid til Yara N-Tester BT til landmanden, så målingen også bliver brugt aktivt og medfører en ændring i praksis”, siger Lars-Ejler
Hansen. 

 

Nemt at bruge

Hvis man skal have succes med et hjælpeværktøj, er det afgørende, at brugerne finder det nemt at anvende. Det gælder også for Yara N-Tester BT, og Inger Leitzke opsummerer det således:

”Det er nemt at finde ud af. Der er ikke mange ben i at få Atfarmappen downloadet og forstå sammenhængen mellem N-Tester BT og Atfarm. Men det kræver træning og ro til at lave målingerne korrekt og repræsentativt. I den forbindelse var vores kursus en rigtig god støtte, og det er blevet vores erfaring, at der helst skal være tid til at gå alene over
marken og gennemføre målingerne ordentligt”. 

 

imagedllp.png

 

Eksempel fra praksis

Da sæsonen var slut, havde Velas gennemført over 200 målinger, der indgik aktivt i rådgivningen hos en række af landmandskunderne. Hertil kommer et hav af målinger i træningssammenhæng. Det har medført en masse oplevelser fra marken, og Inger Leitzke giver et konkret eksempel: ”Jeg var på besøg hos en landmand, der havde en hvedemark, som efter planen skulle have 35 kg N pr. ha i st. 37. Imidlertid var landmanden kommet i tvivl, da afgrøden ikke umiddelbart viste tegn på mangel, og det tørre vejr gjorde ham usikker på udbyttepotentialet. Vi gennemførte derfor en måling lige før den planlagte kørsel. Målingen viste et behov på 35 kg N pr. ha. Det gav tryghed omkring beslutningen, og gødskningen blev gennemført som planlagt”.

”Oplevelser som denne bekræfter, at Yara N-Tester BT er et rigtigt godt redskab ved tvivlstilfælde”, supplerer Lars-Ejler Hansen. ”Yara N-Tester BT kan bekræfte en antagelse eller forhindre en forkert beslutning i at blive gennemført”. 

 

Øget værdi

Implementeringen af N-Tester BT i rådgivningen har også medført et generelt øget fokus på gødskning hos Velas. ”Vi har haft mange gode snakke på kontoret, og der er blevet debatteret gødskning og gødskningsstrategi langt mere end tidligere år”, fortæller Lars-Ejler
Hansen og fortsætter: ”Bekræftelse af en antagelse er meget værd for en rådgiver, og værktøjer som Yara N-Tester BT giver mod til at udfordre landmanden lidt mere på hans strategi. Vi har helt sikkert fået flere til at tredele gødskningen, og der er blevet arbejdet meget med tålmodigheden omkring afsluttende gødskning. Desuden har vi fået en masse læring og erfaring i at bedømme N-status på afgrøden”.

”Man kan sige, at vi er kommet meget mere på banen omkring gødskning”, supplerer Inger Leitzke og fortsætter: ”Det gælder ikke kun brug af Yara N-Tester BT, men også nulparceller og Yaras N-Barometer. Ved at inddrage alle disse støtteværktøjer bliver det både sjovere og mere lærerigt at arbejde med gødskning. Der er en utrolig dynamik og variation i planters respons på kvælstof, når man først får dykket ned i det. Dette giver Yaras værktøjer god mulighed for, og jeg har fulgt med i både nulparcellerne og N-Barometeret med stor interesse”.

 

N-tester BT er kommet for at blive

Hos Velas er der ingen tvivl om, at Yara N-Tester BT er kommet for at blive. ”Vi vil udbygge vores setup med et korps af juniorkonsulenter som brugere næste år”, fortæller Lars-Ejler Hansen.

”Der skal jo gennemføres rigtig mange målinger på kort tid, så det gælder om at have en skarp plan. Vi håber, at ved at inddrage N-Tester BT målinger i rådgivningen bliver det helt naturligt for enhver planteavlskonsulent hos Velas med tiden. Yara N-Tester BT skal ligge forrest i konsulentens bevidsthed og ligge i værktøjskassen lige ved siden af planteskeen og tasken med gummistøvler”, slutter Lars-Ejler Hansen.

 

Sådan fungerer Yara N-Tester BT

 

Yara N-Tester BT måler klorofylindholdet i bladet, som afspejler kvælstofstatus i planterne. Ved at sende en lille lysstråle gennem bladet og opfange dette i en fotocelle måles absorbancen i bladet. Jo mindre lys som trænger gennem bladet, jo større er klorofylindholdet og dermed kvælstofindholdet i bladet.

Ud fra målinger i et stort antal forsøg med stigende kvælstoftilførsel i flere forskellige afgrøder er det muligt at sammenholde Yara N-Tester BT målinger med behovet for den optimale kvælstofmængde. Dermed får man en konkret anbefaling for kvælstofmængden til den forestående gødskning. Målingerne er lavet på forskellige tidspunkter i vækstsæsonen, og sammenhængen mellem Yara N-Tester BT måling og kvælstofbehov/status gælder for disse tidspunkter.

Yara N-Tester BT er ligeledes kalibreret til den enkelte sort, så der tages højde for, at sorter har forskelligt indhold af klorofyl. Nogle sorter fremtræder naturligt ’mere grønne’ i vækstsæsonen.