Artikler
juni 15, 2020

Den ideelle blanding af mikronæring til korn

Af: Jens Bach Andersen, Yara

Gennem de senere år er der kommet øget fokus på tilførslen af mikronæringsstoffer som bladgødskning til de danske landbrugsafgrøder, og mange landmænd anvender mikronæring til bladene i et eller andet omfang.


Chafer2525.jpg

Der er flere gode grunde til, at mikronæring har fået øget bevågenhed. Først og fremmest er der, siden minimumsloven blev defineret i 1855, blevet dokumenteret tungt fagligt belæg for planternes behov. Dernæst har højere udbytter i marken og lavere indhold af nogle næringsstoffer i husdyrgødning betydet, at der er blevet tæret på jordens puljer. Risikoen for mangel er derfor øget, og flere bør gøre mere, når det gælder mikronæring.

Sikker optagelse i planten

For de fleste mikronæringsstoffer gælder, at optagelsen fra jorden er vanskelig, selvom jordpuljen i nogle tilfælde er rigeligt stor. Det er især kendt fra mangan, hvor vi ofte ser mangel, trods en stor jordpulje. En god måde at tildele mangan og flere andre mikronæringsstoffer på er derfor via bladene.

Mangel optræder ofte skjult

Mangel vil ofte optræde skjult og have konsekvens for udbyttet, selvom der ikke er synlige symptomer. Det illustreres i figur 1, hvor man kan se, at den konstaterbare mangel først optræder et stykke nede ad udbyttekurven. Manglen har altså kostet udbytte, før den kan ses.

Mikronæring fig1.PNG

Kunsten er at lave en risikovurdering af sine afgrøder, så man kan dække sig ind mod mangel på de mikronæringsstoffer, der med størst sandsynlighed kommer til at mangle. Det er med denne risikoafdækning for øje, at Yara sammensætter blandinger af mikronæring.

Vores blandinger er derfor kendetegnet ved et højt indhold af de mikronæringsstoffer, hvor mangel i den enkelte afgrøde erfaringsvis kan forekomme.

Afdæk risikoen

Til kornafgrøderne har vi udviklet YaraVita GRAMITREL, der er kendetegnet ved højt indhold af mangan, kobber og zink. Behovet for disse tre 

Mirkonæring fig2.PNG

mikronæringsstoffer er højt i korn, og mangel ses hyppigt, hvilket fremgår i figur 2. 

Her er analyser fra 1.981 danske planteprøver samlet, og i næsten 80 procent af disse manglede mindst et af de tre næringsstoffer, mens halvdelen af prøverne udviste mangel på to eller tre. Med YaraVita GRAMITREL laver du en målrettet afdækning mod mangel på netop disse tre mikronæringsstoffer.

Nem og sikker anvendelse

YaraVita GRAMITREL er blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler. På tankmix.com ligger blandetests, som giver mulighed for at kontrollere blandbarheden med enkeltmidler. Det er væsentligt, at kunne blande sin mikronæring med planteværn, så man kan udnytte de i forvejen planlagte kørsler og komme ud flere gange i sæsonen.

Mikronæringsstofferne har nemlig dårlig mobilitet i planten og bør tildeles ad flere omgange, så de nye skud altid er forsynet. I praksis anbefaler vi, at man giver en til to liter YaraVita GRAMITREL to til tre gange i løbet af foråret. Så er det teoretiske behov for alle tre mikronæringsstoffer dækket ind via bladene.

Massivt datagrundlag bag anbefaling

YaraVita GRAMITREL er afprøvet i landsforsøg og demoer gennem flere år. Konklusionerne herfra ligger i god tråd med teorien bag produktet. YaraVita GRAMITREL giver forsikring mod mangel på de mikronæringsstoffer, der med størst sandsynlighed mangler. Da manglerne ikke optræder jævnt, vil størrelsen af merudbyttet for behandling variere alt efter jordbundsforhold og vækstforhold. Dette er illustreret i figur 3, hvor resultaterne af at give 2 + 1 l YaraVita GRAMITREL pr. hektar fra 22 udvalgte landsforsøg med merudbytter er samlet. I disse forsøg er stort set alle jordtyper og vækstforhold repræsenteret. Der er nettomerudbytte i 2 ud af 3 forsøg i figuren, og i hele serien er der nettomerudbytte i hvert tredje forsøg. Man bør derfor betragte en strategi med YaraVita GRAMITREL som en billig forsikring mod en sandsynlig mangel, som kan føre til betydeligt tab.

Mikronæring fig3.PNG