Artikler
oktober 24, 2022

Se dine markers kvælstofoptag i Atfarm

Af: Jens Bach Andersen

Funktionen N-optag er nu tilgængelig i Atfarm – både i app til telefon og på pc. Dermed kan du følge kvælstofoptaget i dine afgrøder gennem vækstsæsonen. I raps giver det en unik mulighed for at ramme forårets kvælstofbehov mere præcist. Mange års test og forsøg har nemlig vist en klar sammenhæng mellem rapsens kvælstofoptag i efteråret og behovet for kvælstof i foråret. I dagene omkring 20. oktober havde vi rigtig flot vejr til satellitfotos, så langt de fleste vil kunne afprøve funktionen med helt aktuelle billeder.


Kvælstofsoptag i Atfarm
Kvælstofsoptag i Atfarm

Nyt i Atfarm – se kvælstofoptag i raps i efteråret målt med satellit og slip for biomasseklip.

 

Sådan virker funktionen.

Først indtegnes eller overføres alle de relevante marker til Atfarm. Dette kunne fx være alle bedriftens rapsmarker. Når man herefter går ind på den enkelte mark, finder man N-optagelses kortet som et nyt lag i kortvælgeren - lige under ”optimeret kort” (det der bruges til gradueret gødskning). I bunden af skærmen vil man se alle de nyeste tilgængelige satelitfotos. Hvis man har brug for at gå tilbage i tiden, kan der nemt spoles i billederne. 

Nedenfor ses et eksempel på en rapsmark fra efteråret 2021, hvor der er vist et kvælstofoptag på 49 kg N/ha ud fra et foto fra d 9. oktober. Billederne viser markens variation i kvælstofoptag op til +/- 30 kg N/ha, så farverne på fotoet nedenfor viser intervallet 19-79 kg N/ha. Jvf figur 1.

imagec753q.png

Fig 1: N-optagelseskortet ligger som kortlag lige under optimeret kort. N-optaget for den valgte dato ses lige under billedet. (markeret med blå cirkel)

 

Sådan bruger du målingerne

Når man skal korrigere sin gødningsplan for vinterraps ved hjælp af det målte kvælstofoptag, skal man være påpasselig med at få valgt de rigtige satellitfotos. N-optag funktionen er valideret til stadie 15-40 i raps. Det betyder, at rapsen skal ”gro til” i efteråret, før tallene bliver pålidelige. Man skal derfor være meget varsom med at tolke på billeder fra før 15. oktober.

Man skal med andre ord være sikker på, at rapsen har nået sit fulde efterårs-kvælstofoptag, men man skal også være sikker på, at den ikke er begyndt at gå af vækst pga. frost. Endelig kan nogle fotos være forstyrret af tynde skyer el. lign, ligesom der er en generel usikkerhed på +/- 15 kg N i målingerne.

I 2022 har vi haft en lun oktober, så mange marker må forventes at have opnået fuldt kvælstofoptag ultimo oktober. Desuden havde vi nogle flotte dage omkring 20. oktober, og det er meget tænkeligt, at fotos fra disse dage vil være et godt beslutningsgrundlag for forårstildelingen i 2023. Imidlertid bør man altid tage flere fotos med i sit beslutningsgrundlag, som nedenstående eksempel fra 2021 viser.

Eksempel: Som man kan se i figur 1, var der 6 brugbare billeder fra oktober og november i denne mark, og d 5. november var der fx optaget 83 kg N/ha, jvf figur 2.

image9g6eh.png

Figur 2: Samme mark som figur 1. d 5. november havde den nået 83 kg N/ha i kvælstofoptag.

 

Kvælstofoptaget på de 6 datoer var:

  1. oktober: 43 kg N/ha
  2. oktober: 54 kg N/ha
  3. oktober: 84 kg N/ha
  4. oktober: 82 kg N/ha
  5. november: 83 kg N/ha
  6. november: 86 kg N/ha

Det er ganske klart, at rapsen ikke har nået sit potentiale for kvælstofoptag på de første 2 billeder. De skal derfor sorteres fra. De øvrige 4 ligger fint i niveau, og marken har optaget ca. 85 kg N/ha i efteråret. Forårstildelingen korrigeres med formlen "(målt optag -40)/2". I eksemplet giver det et fradrag i forårstildelingen på (85-40/2) = 22,5 kg N/ha. Havde man planlagt en forårstildeling på 200 kg N/ha, skal den altså reduceres til 177,5 kg N/ha.

Graduer forårstildelingen

Som man kan se i figur 1 og 2 var der stor variation i denne mark. Det er derfor oplagt, at forårstildelingen både bliver korrigeret lidt ned og bliver gradueret. Graduering foretages fortsat med funktionen ”optimeret kort”, men også her skal man vælge et efterårsbillede, og nu ved vi jo, at der er 4 repræsentative billeder tilgængelige for efterårets variation. I praksis giver man en grundgødskning på 50-80 kg N ved vækstart og graduerer så den resterende mængde i 2. tildeling.

I Landsforsøg fra 2012 med graduering af kvælstof om foråret ud fra sensor-scanning af rapsmarken foretaget om efteråret, viste at graduering medførte et merudbytte på cirka 100 – 175 kr/ha (afhængig af rapspris).  I forsøgene blev rapsen tildelt 75 kg N i efteråret og i foråret blev der grundgødet med 50-80 kg N, hvorfor der var 26 - 56 kg N til omfordeling. Denne omfordeling medførte i de udførte to forsøg et merudbytte på 19 – 43 kg frø pr. ha.

Ingen ved mere end landmanden selv

Man skal huske, at værktøjer som atfarm er støtte- og hjælpeværktøjer. De skal betragtes som vejledende. Derfor er det også vigtigt, at man kigger billederne igennem og bevarer overblikket, i stedet for bare at lade computeren vælge et billede og spytte et tal ud. Der kan for eksempel være stor forskel på, hvornår rapsen går af vækst, og når først det sker, kan man opleve store fald i målt kvælstofoptag (og biomasse) på ganske få dage. I figur 3 ses billede af samme mark som figur 1 og 2, blot fra 15. december. Det målte kvælstofoptag er nu faldet til 30 kg N/ha – måske pga. frost. Reelt har afgrøden selvfølgelig stadig optaget ca. 85 kg N/ha. Den slags fald i målinger kan også opleves i november, og derfor skal man være varsom med at bruge systemer, der har alt for meget automatik bygget ind uden kritisk stillingtagen til billederne.   

imagekzgli.png

Figur 3: Samme mark som figur 1 og 2 vist 15. december. Der måles nu kun 30 kg N/ha i kvælstofoptag.