Artikler
september 21, 2021

Mikronæring i efteråret

Af: Jens Bach Andersen

Høsten 2021 blev lidt besværlig med blandet vejr og store frustrationer over datokrav omkring efterafgrøder. Det betyder, at der blev sået raps i hele august måned og også i de første dage af september. Der har generelt været god jordfugt og flot fremspiring af rapsen, på nær i nogle tilfælde af strukturskade og problemer med snegle. Det betyder, at der i de fleste marker er basis for at få en flot og robust rapsafgrøde før vinter.


Såningen af vinterkorn blev påbegyndt i starten af september, og der er etableret ganske store arealer med tidligt sået vintersæd som alternativ til efterafgrøder. Etableringen af vinterkorn fortsætter en tid endnu, og nogle steder har store nedbørsmængder sat arbejdet på pause og gjort, at vi måske kommer ind i oktober før det afsluttes. Foreløbig ser det dog overordnet set fornuftig ud med etableringen af vinterkornet, og ganske som for rapsen er der basis for nogle fine afgrøder frem mod vinter.  

Nu gælder det om at tage kloge beslutninger gennem resten af efteråret, så det potentielt store udbytte, man grundlægger ved etablering, holdes intakt gennem vinteren og foråret. Blandt de ting, man skal overveje i den forbindelse, er tilførsel af mikronæringsstoffer, og i dette nyhedsbrev kommer vi ind på strategier og muligheder med YaraVita produkter i efteråret.   

 

YaraVita® BRASSITREL® PRO - mikronæring specielt udviklet til raps 

YaraVita BRASSITREL PRO er udviklet specelt til raps og indeholder blandt andet en stor mængde bor, som raps er meget følsom for mangel på. Bor optages via vandtransport ind i planten, hvorfor bormangel ofte ses under tørre vækstbetingelser. Endvidere er der også en risiko for mangel, når afgrøden er stresset eller væksten er meget kraftig, hvilket både gælder for bor og alle andre mikronæringsstoffer. Ved meget kraftig vækst er rødderne ikke i stand til at optage næringsstofferne i takt med afgrødens vækst, hvorfor mangel kan opstå. Det er kun en lille del af jordens borindhold som er tilgængeligt for planterne, og denne tilgængelighed reduceres ved høje reaktionstal. 

Ud over bor indeholder YaraVita BRASSITREL PRO magnesium, der er et centralt molekyle i klorofyl og dermed har stor indflydelse på fotosynteseeffektiviteten; mangan, der blandt andet modvirker oxidativt stress; molybdæn, der spiller en central rolle i de enzymer, der omsætter kvælstof i planten og calcium, der stabiliserer cellevæggene. At det netop er næringsstofferne i YaraVita BRASSITREL PRO, der betyder noget for raps, blev understreget ved en gennemgang af 835 planteanalyser udført på danske raps forsøg og rapsmarker for perioden 2007 – 2013. 95 procent af prøverne havde en næringsstofmangel på et eller flere af næringsstofferne bor, mangan og molybdæn, heraf havde 11 procent mangel på  alle tre næringsstoffer, mens hele 73 procent af analyserne udviste mangel på bor. Resultaterne er opsummeret i figur 1. 

 

image1qeac.png

Figur 1: Planteprøver fra danske rapsmarker og forsøg. I alt udtaget 835 prøver (udtaget fra årene 2007 – 2013). Som det ses, er der ifølge planteanalyser ofte udpræget bormangel, hvilket også er tilfældet for molybdæn. 

 

Strategi for tilførsel 

Med YaraVita BRASSITREL PRO giver du således en bred tilførsel af de mikronæringsstoffer, der erfaringsvis ofte mangler i raps og sikrer optimal funktion af en række processer i planten. Strategien for tilførsel er undersøgt i forsøg flere gange, og generelt må det konkluderes, at den største effekt opnås ved tilførsel både forår og efterår, selvom optaget teoretisk er størst i foråret. Dette ses i figur 2 og 3, hvor forskellige strategier for tilførsel af YaraVita BRASSITREL PRO og bor er afprøvet. Udbyttet er i begge forsøg højest, hvor der tildeles både efterår og forår.   

 

imagel6y9v.png

Figur 2: Strategier for tilførsel af bor i 3 vinterrapssorter. 

 

  image4o2hc.png

Figur 3: Resultater af forskellige mikronæringsstrategier i raps 

 

Danske forsøg 

Under danske forhold blev YaraVita BRASSITREL PRO senest afprøvet hos veals i 2020. Her var et økonomisk nettomerudbytte på 149 kr/ha. Jvf tabel 1. Siden er rapsprisen steget betragteligt, hvilket kun øger økonomien i behandling med YaraVita BRASSITREL PRO. 

 

 

Ubehandlet 

2 x 2 L Brassitrel 

Udbytte std kvalitet 

4756,3 

4861,2 

Brutto kr/ha 

13318 

13611 

Pris brassitrel 

0 

144 

Netto kr/ha 

13318 

13467 

Gevinst kr/ha 

 

149 

Tabel 1: Forsøg med YaraVita Brassitrel Pro hos Velas i 2020. Behandlet med 2 x 2 l/ha i hhv st 37-39 og 51-55 

 

Anbefaling 

På baggrund af ovenstående forsøg og gennemgang anbefaler vi en tilførsel på 2-3 l YaraVita BRASSITREL PRO pr. hektar i efteråret. Hvis der er betingelser for stærk bormangel (tørre forhold, sandjord) kan man blande yderligere 1 l YaraVita BORTRAC 150 oveni. Udkørslen bør først ske, når der er noget bladmasse til at optage næringsstofferne – dvs. på 4-8 bladsstadiet. Begge midler er blandbare med de fleste ukrudts- skadedyrs- og svampemidler, og blandbarheden kan ses på tankmix.com. 

Jens Bach Andersen
Jens Bach Andersen
Agronomist