Artikler
september 28, 2022

Få dit vinterkorn sikkert gennem efteråret med YaraVita® GRAMITREL®

Af: Jens Bach Andersen

Efteråret 2022 har budt på meget fine betingelser for etablering af vinterkorn. Det giver basis for en hurtig fremspiring og en god efterårsvækst. Det betyder også, at der vil være et vist forbrug af næringsstoffer i efteråret. Dette gælder ikke mindst for mikronæringsstofferne, hvor planterne nemt kan gro sig til en mangelsituation, hvis de ikke bliver hjulpet.


Få dit vinterkorn sikkert gennem efteråret
Få dit vinterkorn sikkert gennem efteråret

Med YaraVita GRAMITREL får du en stærk løsning, når det gælder om at imødegå mangel på mikronæringsstoffer i vinterkorn. Manganindholdet i YaraVita GRAMITREL er så højt, at en behandling med 1,5 l/ha tæller som en manganbehandling, men du får en langt mere komplet løsning, hvor der også tilføres kobber, zink og magnesium, når du vælger YaraVita GRAMITREL frem for et rent manganprodukt.

Pas på skjult mangel

Man kan ikke altid se mangel på næringsstoffer med det blotte øje. Ofte vil en mangel optræde skjult og have konsekvens for udbyttet, selvom der ikke er synlige symptomer. Det illustreres i figur 1, hvor man kan se, at den konstaterbare mangel først optræder et stykke nede ad udbyttekurven. Manglen har med andre ord kostet udbytte, længe før den kunne ses.

Kunsten er derfor at kunne lave en risikovurdering af sine marker og sine afgrøder, så man med rimelig sikkerhed kan dække sig ind mod mangel på de mikronæringsstoffer, der med størst sandsynlighed kommer til at mangle. Det er med denne risikoafdækning for øje, at vi hos Yara sammensætter og formulerer vores mikronæringsblandinger. Vores blandinger er derfor kendetegnet ved et højt indhold, der sikrer tilstrækkelig forsyning af de mikronæringsstoffer, der erfaringsvis kan optræde mangel på i den enkelte afgrøde. 

imageywuab.png

Figur 1. Principskitse for udbyttetab som følge af skjult næringsstofmangel

 

YaraVita GRAMITREL – en stærk løsning til korn

Til kornafgrøderne har vi udviklet YaraVita GRAMITREL, der er kendetegnet ved et højt indhold af mangan, magnesium, kobber og zink. Behovet for disse fire næringsstoffer er relativt højt i korn, hvor mangler er hyppige, hvilket ses i figur 2 og 3.

I figur 2 er analyser fra 1.981 repræsentative, danske planteprøver samlet – alle udtaget i foråret 2015 - og resultaterne for kobber, zink og mangan er vist. I næsten 80 % af disse manglede mindst et af de tre næringsstoffer, mens halvdelen af prøverne udviste mangel på to eller alle tre næringsstoffer.

I figur 3 ses planteprøver udtaget i hvede i efteråret 2008 og 2009 på Yaras forsøgsstation Hanninghof i Tyskland. Også her ses stor forekomst af mangel på samtlige 4 næringsstoffer, der er i YaraVita GRAMITREL.

Med YaraVita GRAMITREL laver du således en målrettet afdækning mod mangel på netop de mikronæringsstoffer, der ofte mangler i vinterkorn. YaraVita GRAMITREL er bredt blandbar med gængse plantebeskyttelsesmidler, og på tankmix.com ligger en række blandetest, som giver mulighed for at kontrollere blandbarheden med enkeltmidler.

Det er væsentligt at kunne blande sin mikronæring med planteværn, så man kan udnytte de i forvejen planlagte kørsler, og således komme ud flere gange i sæsonen. Mikronæringsstofferne har nemlig dårlig mobilitet i planten og bør derfor tildeles ad flere omgange, så de nye skud altid er forsynet.

imagefi6dyg.png
Figur 2. Sammenfatning af 1.981 planteanalysers resultater, forår 2015

 

image3g84n.png
Figur 3. Andel af planteprøver med mangel på hhv. Mg, Mn, Cu og Zn. Hanninghof, Tyskland efterår 2008 og 2009.

 

Danske forsøg i 2021 og 2022

YaraVita GRAMITREL blev afprøvet i en landsforsøgsserie med 3 forsøg i vinterbyg i 2021. Der var stærk manganmangel i 2 ud af de 3 forsøg, og i begge tilfælde var YaraVita GRAMITREL særdeles effektivt til at forebygge denne mangel. Det ses i figur 4, hvor resultaterne er sammenfattet. I strategien med 3 kørsler er der høstet mere end 10 hkg/ha i merudbytte for behandlingen. Forsøgene understreger YaraVita GRAMITREL’s potentiale som bredsprektret mikronæringsprodukt med sikker manganvirkning, Jf figur 4, nedenfor. Forsøget blev gentaget i 2022. Data herfra er endnu ikke færdigbehandlede hos Teknologisk Institut, men observationer i vækstsæsonen tegner lovende.

 

imagexco75.png

Figur 4. Forsøg med YaraVita GRAMITREL i vinterbyg i 2021 med 5 forskellige strategier. Uddrag af landsforsøg.

 

Anbefaling til efteråret

I praksis anbefaler vi, at du giver 1-2 liter YaraVita GRAMITREL 1-2 gange i løbet af efteråret. Så er det teoretiske behov for alle tre mikronæringsstoffer dækket ind via bladene, og du er ude over problemer med manglende indhold eller optagelighed fra jorden. Den nøjagtige dosering og antallet af behandlinger vil afhænge af de lokale forhold, idet let jord, tørre forhold og højt reaktionstal alle er faktorer, der øger doseringsbehovet, mens tidlig såning alt andet lige vil øge behovet for at gentage behandlingen. Desuden skal man være opmærksom på, at vinterbyg erfaringsvis er mere følsom end rug og hvede.

Læs mere om YaraVita GRAMITREL her og se også oplysninger på din forhandler af vores YaraVita-produkter.