Artikler
maj 02, 2018

Er din gødningsstrategi justerbar i sæsonen?

Kvælstofkvoterne til de enkelte afgrøder er nu som gennemsnit på økonomisk optimum. Dette er dog kun et gennemsnit. Variationen i kvælstofbehov mellem ejendomme, marker og endda inden for marker er stor. Derfor kræver de nye kvælstofnormer at landmænd og konsulenter tilpasser kvælstofmængden i de enkelte marker bedre efter behovet. Dette kan man kun gøre, ved at tage stilling til det endelige behov når en del af vækstsæsonen er gået. Kun da kan man give kvalificerede bud på jordens kvælstofmineralisering, planternes optag og det forventede udbytte i marken, som alle er faktorer med stor betydning for N-behovet.


Denne vurdering i vækstsæsonen er ikke nem, men ved at anvende Yara N-Tester eller Yara N-Sensor til at måle kvælstofoptaget i sæsonen kan man give et bedre bud. Ved at følge med i Yara N-Barometer kan du få oplysninger om mineraliseringens i vækstsæsonen i forhold til tidligere år og i hvornår kvælstofoptaget sker i hveden forskellige steder i landet.

Da det endelige kvælstofbehov - og mængde først kan vurderes et stykke inde i vækstsæsonen er det nødvendigt at anvende en strategi, hvor en del af den tilgængelige kvælstofmængde gemmes til en afsluttende tildeling.

I figuren ses en teoretisk kurve over kvælstofoptaget i en hvedeafgrøde. Kvælstofoptaget starter i det tidlige forår mens planterne busker sig og stiger kraftigt under strækningsvæksten i april og maj. I Juni og juli forsætter optaget, men dog langsommere for helt at stoppe som afgrøden modner i august. Da det store kvælstofoptag sker over 4-5 måneder er det en fordel at tildele kvælstoffet ad flere gange for at understøtte optaget når behovet er størst og samtidigt undgå tab i form af f.eks. udvaskning. Ved delt gødskning vil man ofte opnå et højere udbytte og en højere proteinprocent, samt en meget bedre mulighed for at ramme N-optimum.

Ved at tildele hele kvælstofmængden ad kun en gang øges risikoen for tab og det er ikke muligt at tilpasse mængden til behovet i den enkelte vækstsæson.

Med kvælstofkvoter omkring økonomisk optimum bør kvælstof derfor som udgangspunkt tredeles til hvede og todeles til vårbyg.

Sådan gør du

Der afsættes en mængde kvælstof i gødningsplanen til en tredje tildeling i hvede eller anden tildeling i vårbyg (30-50 kg N). Når stadie 37-39 i hveden eller st. 31-32 nås vurderes mængden af resterende kvælstof udfra erfaringer med marken og klima betingelser i vækstsæsonen. Endvidere inddrages beslutningsstøtte fra f.eks. Yara N-Testeren eller Yara N-Sensor og der gives en anbefaling på baggrund af dette.