Artikler
marts 18, 2024

Den perfekte slætgræsmark

Af: Jens Bach Andersen

Det er snart tid for første gødningstildeling i slætgræsmarkerne, og selvom gylle naturligt udgør en stor del af gødningsplanen i en slætgræsmark, er det absolut ikke ligegyldigt, hvilken mineralsk gødning man supplerer med.


Under overskriften den perfekte mark gemmer sig naturligvis en række dyrkningsmæssige tiltag som ikke har relation til gødningsplanen. De er ikke en del af dette nyhedsbrev, men uden en god gødningsplan bliver marken ikke perfekt.

 

Kend din gylle

Da gylle er grundsten i næste alle gødningsplaner til slætgræs, er det vigtigt at kende indholdet af sin gylle og tilrette planen efter det. I figur 1 ses indhold af total-N og kalium i 109 gylleanalyser af kvæggylle i Landsforsøg i 2008-2018. Variationen er enorm og understreger behovet for at kende sin gylle i stedet for at forlade sig på standardværdier.

Figur 1: Indhold af total-N og kalium i 109 gylleanalyser af kvæggylle i Landsforsøg i 2008-2018. Kilde SEGES.

 

Kvælstof

Mængden af kvælstof og fordelingen til de forskellige slæt afhænger i høj grad af hvor meget kløver, der er i marken. Mest kvælstof gives til første slæt, og mængden reduceres til de følgende slæt i forhold til den forventede vækst af græsset. I nedenstående tabel er givet et eksempel på, hvordan kvælstofmængden times og afstemmes alt efter kløverindhold, og om der er rødkløver i blandingen. Ejendommens kvælstofkvote skal naturligvis tages i agt ved planlægningen.

 

Hvidkløverblandinger

Rødkløverbladninger

Kløverandel

Uvandet

Vandet

Uvandet

Vandet

Under 10 %

350 (100,90,80,80)

400 (120,110,90,80)

350 (100,90,80,80)

400 (120,110,90,80)

10-30 %

250 (90,70,50,40)

300 (100,80,60,60)

200 (70,50,40,40)

250 (90,70,50,40)

Over 30 %

150 (100,50,0,0)

200 (100,50,50,0)

100 (100,0,0,0)

150 (150,0,0,0)

Tabel 1: Totale kvælstofmængder til slætgræs afhængig af kløverprocent og mulighed for vanding. I parentes er angivet fordelingen mellem de fire første slæt. Der gødes ikke før 5. slæt.

 

Fosfor og kalium

Behovet for fosfor og kalium dækkes i vid udstrækning af den anvendte husdyrgødning. I nogle tilfælde slår det dog ikke til, fx på sandjord, hvor kalium udvaskes, hvor gyllemængderne er små, eller gyllen er svag på P og K, jf. figur 1. Ligeledes kan mangel opstå, hvis der er der er lave jordbundstal. I disse tilfælde bør der suppleres med YaraMila NPK.

 

Svovl

Svovl er meget vigtig for udbyttet og skal tildeles i mængder, der passer til kvælstofmængden. Der bør tilføres ca. 15 % af kvælstofmængden og man skal huske, at den kvælstofmængde kløveren fikserer også skal tælles med. Forsures gyllen med svovlsyre helt eller delvist vil en stor del af svovlbehovet blive dækket ad denne vej. I praksis betyder svovlbehovet, at man ofte skal op på 6-7 % svovl i sin NS-gødning. Dermed er YaraBela SULFAN eller YaraBela SELEN ofte det rigtige valg til slætgræsmarkerne. YaraBela SELEN kan du læse mere om i det nedenstående afsnit om selen.

 

Selen

Selen er ikke essentielt for græsset, men er et vigtigt mineral for alle dyr. Ved at bruge YaraBela SELEN opnår du et tilpas indhold af selen i græsset. Dermed kan sundheden i besætningen øges og/eller der kan spares på indkøbte mineraler. 

 

Gødningsplan

Ud fra kløverindhold, og mængde af gylle der er til rådighed, kan man tilrettelægge sin strategi og få valgt den rigtige YaraBela NS eller YaraMila NPK-gødning til marken. Nedenfor er vist et gødningsforslag med YaraBela SELEN, hvor der er regnet med en moderat kløvermængde. Der gives kun gødning til de første fire slæt.

Tabel 2: Forslag til gødningsplan i slætgræs med moderat kløverindhold og fokus på organisk selen i grovfoderet.