Artikler
april 28, 2023

Har du lagt mærke til gødningsprisen og genberegnet dit kvælstofbehov?

Af: Jesper Ulnitz

De faldende gødningspriser betyder, at der er en gevinst ved at tilføre mere kvælstof til afgrøderne.


Kvælstofgødning

 

I denne gødningssæson har kvælstof og kornpriserne været høje, men også meget svingende på et højere niveau end vi har set tidligere. Ruslands invasion af Ukraine, sabotage af Nordstream rørledningen mm. er væsentlige årsager til dette.

 

Bytteforholdet bestemmer den optimale kvælstofmængde

Beregning af det økonomiske kvælstofoptimum, svarende til kvælstofnormerne, beror på bytteforholdet mellem korn og kvælstof – eller sagt på en anden måde: hvor mange kilo korn skal der til for at købe et kilo kvælstof.

Bytteforholdet har normalt været omkring seks i kornafgrøderne, således at der skulle seks kilo korn til at købe et kilo kvælstof.

Når bytteforholdet stiger, falder den økonomisk optimale kvælstofmængde. I efteråret 2022 har bytteforholdet været højere end normalt og været helt oppe på 10-15.

Dette har naturligt givet anledning til at reducere kvælstoftilførslen, idet en stigning i bytteforholdet for eksempelvis hvede, giver et mindre behov på 5,7 kg N/ha for hver enhed bytteforholdet ændres.

imagegx6k9.png

Bytteforhold mellem korn og kvælstof samt ændring i den optimale kvælstofmængde, når bytteforholdet ændres en enhed.

 

Indtægten ved det sidst brugte kilo kvælstof

Den nuværende kvælstofpris og kornprisen for høst 2023 har dog gjort det rentabelt at købe og bruge kvælstof på et normalt niveau. Dette gælder såfremt du har købt mindre kvælstof end normalt eller mindre end kvælstofkvoten for afgrøderne.

Hvis kvælstofkvoten og gødningsplanen i vinterhvede normalt var 200 kg N/ha, så har et bytteforhold på 11 betydet, at man i år har indkøbt og planlagt at bruge 35-40 kg kvælstof mindre pr ha.

Udbytteresponsen og merudbyttet for ekstra kvælstof aftager med stigende mængde kvælstof. I området 15-20 procent under optimum vil udbytteresponsen typisk være på 10-12 kg korn pr kg kvælstof. I sådant et tilfælde vil det kunne betale sig at købe mere kvælstof. Eksempelvis vil omkostningen til 25 kg N være 250 kr/ha og merudbyttet vil være 525kr/ha (Kornpris 2023 175 kr/ha og kvælstofpris 10 kr/kg).

Man skal altid kigge på, om det næste kilo kvælstof, man vil indkøbe, er rentabelt. Den allerede indkøbte gødning var rentabel, da den blev købt, og selvom den forekommer dyr, ændrer det ikke på, at et merindkøb bliver rentabelt, når bytteforholdet falder.

 

Klar gevinst ved korrigeret gødningsplan for vårbyg og vinterhvede

De aktuelle prisforhold mellem kvælstof og afgrøder betyder nu, at bytteforholdet er ”normalt” og der vil være en klar gevinst ved at korrigere gødningstildelingerne til vårbyg og vinterhvede, svarende til gødningskvoten. Det er kun for raps, at der skal gødes lidt mindre end normalt.

Kvælstoftildeling i vinterhvede vil være aktuelt helt frem til stadie 45, hvor der stadig kan gødes til udbytte. Senere gødskning end dette vil ofte medføre et højere proteinindhold.

 

Proteinindhold som tommelfingerregel

Kender du proteinindholdet i tidligere års høst, er det muligt ud fra dette at vurdere om du skal gøde lidt mere eller mindre end normalt. Generelt gælder, at hvis proteinprocenten i korn har været lavere end ca. 11 kan det betale sig at tilføre 30-40 kg/ha kvælstof mere pr procentenhed, den har ligget lavere end 11. Det kan bedst betale sig at tilføre mere kvælstof til korn som opfodres eller hvis proteinet værdisættes ved salg

 

imagejake7.png

Kilde: SEGES