Artikler
april 06, 2022

2. gødningstildeling i vinterkorn

Af: Jens Bach Andersen

Den lange periode med tørt vejr i marts gjorde, at første tildeling af gødning kunne ske rettidigt og uden køreskader i langt de fleste marker. Mange benyttede også muligheden til at få kørt gylle ud på vintersæden, og enkelte blev så grebet af solskin og virketrang, at de gødede afgrøderne helt færdig før kalenderen skrev april.


Mange års forsøg viser dog, at en smule tålmodighed og omtanke med gødningssprederen altid betaler sig. Det er ikke økonomisk optimalt at have al gødning ude i vinterkorn før 1. april. I det nedenstående giver vi vores bud på afsluttende gødningsstrategier i vinterbyg, vinterhvede og vinterrug.

Ved alle tre afgrøder kommer vi ind på muligheden for graduering af gødskningen. Helt overordnet gælder, at jo senere du kan graduere, jo bedre kan du tage højde for de forskelle i vækst, der opstår gennem foråret. Der skal være respons for mineralisering fra jorden og tildelt husdyrgødning, før man kan tage højde for de forskelle i disse faktorer.

 

Vinterbyg – 2. gødningstildeling

Vinterbyg har stort set afsluttet buskningen, der begyndte allerede i efteråret, og strækningsvæksten er i de fleste vinterbygmarker i gang nu. Ved begyndende strækning kan vinterbyg færdiggødes med den resterende planlagte kvælstofmængde, og eventuel gylle til vinterbyg skal ud nu, hvis det ikke allerede er sket.

Graduering af den afsluttende kvælstoftildeling i vinterbyg

Hvis du planlægger gradueret gødskning, vil det være for tidligt at afslutte vinterbyg. Da variationen i marken bedst beskrives ved begyndende skridning, anbefales det at gemme 30-40 kg N til denne tildeling. I vinterbygmarker, der tilføres gylle, som kan have en uens virkning, og i marker, hvor det generelt ønskes at graduere kvælstoftildelingen, anbefaler vi at vurdere restbehovet for kvælstof ved begyndende skridning – stadie 37. Behovet kan vurderes med brug af Yara N-Tester, hvorefter gradueret tildeling kan foretages med Atfarm. Såfremt der er et kvælstofbehov, vil det fortsat være muligt at øge udbyttet og endvidere vil kvælstoftilførsel på dette tidspunkt også øge proteinindholdet i vinterbyggen.

En tredelt gødningsstrategi giver ofte en mere harmonisk vækst og reducerer behovet for lejesæd. Endvidere vil tildeling af flere gange samt vurdering af det resterende kvælstofbehov reducere risiko for eventuel udvaskning.

Valg af gødning

Det anbefales at anvende en YaraMila NPK-gødning, som udover kvælstof også tilfører fosfor og kalium. Dette kan f.eks. være YaraMila 21-3-10 m. Mg, S og B. Ved et stort behov for fosfor kan der anvendes en kraftigere YaraMila gødning.

Vinterbyg er den mest følsomme vintersæd, vi dyrker i Danmark, og den vil hurtigt reagere på eventuel mangel på fosfor og kalium. Det er således ikke i vinterbyg, at tilførslen af disse næringsstoffer skal undværes.

Kalium styrker blad og stængel og regulerer transport af næringsstoffer i planten. Fosfor er vigtig for de udbytteproducerende processer i planten. Du kan se vores fulde forslag til gødskning af vinterbyg i tabellen nedenfor.

image7a384.png

Tabel 1: Gødningsforslag vinterbyg efter korn, JB 5-6. Middelhøje tal for P og K

 

Vinterhvede – 2. gødningstildeling

Væksten i vinterhvede er i år relativ langsom og kan tilskrives det noget kolde forårsvejr, som har præget marts måned og fortsætter ind i april indtil videre. I de mest udviklede marker er buskningen afsluttet og strækningen så småt begyndt. Vinterhveden er mange steder gødet omkring 10. marts, og nogle er først grundgødet omkring 20. marts.

Denne første tildeling af kvælstof skal række indtil begyndende strækning, hvor den egentlige hovedtildeling af kvælstof udføres. Er der valgt en NPK-gødning, som kun tilfører 30-50 kg N ved vækststart, er det for sent at vente til medio april med anden tildeling. I sådanne tilfælde bør straks gives yderligere 30-40 kg N eller udkørsel af hovedtildelingen fremrykkes, for at få kvælstofstrategien til at hænge sammen.

Fra målinger i N-Barometeret i 2021 har vi tydeligt set, at den helt store vækst i afgrøderne sker fra omkring 1. maj. Her går strækningsvæksten for alvor i gang de fleste steder. Det sker selvfølgeligt før på øerne og i Sønderjylland, end det gør i Nordjylland.

Der er ofte en til to uger i forskel i udviklingen mellem de tidligste og de seneste egne. Når denne kraftige vækst sker, må der ikke være mangel på næringsstoffer, så den anden kvælstoftildeling skal tilføres så denne vækst understøttes. Derfor bør anden tildeling ske fra midten af april og frem.

Vi kan også se fra forsøg og N-Barometeret, at de forsøgsparceller, der i alt har modtaget 150-160 kg N inden 1. maj er dem, der klarer sig bedst.

Med denne mængde tildelt på dette tidspunkt er der ofte plads til en tredje tildeling på 30-50 kg N, som bør gives i stadie 37-39. Det er også ved denne 3. tildeling, at en eventuel graduering skal foregå.

Først på dette tidspunkt kan man tage fuldt højde for alle variationer i marken, herunder eventuel uens virkning af gylle og forskel i mineralisering.    

I nedenstående forslag til gødningsplan kan du se forskellige gødningsstrategier for vinterhvede, hvor vinterhvede gødes op til 150-160 kg N/ha medio april.

imagejepzc.png

Tabel 2: Gødningsforslag vinterhvede efter korn, JB 5-6. Middelhøje tal for P og K

 

I vinterhvede skal tilførsel af fosfor og kalium afstemmes med den forventede fraførsel, og hveden tilføres derfor NPK-gødning ved vækststart i foråret. På denne måde har afgrøden adgang til lettilgængelige næringsstoffer og vil i mindre grad være afhængig af mineraliseringen fra jorden. Ved anden gødningstildeling medio april vil der stadig være effekt ved tilførsel af fosfor og kalium.

Er tilførsel og fraførsel af næringsstoffer ikke afstemt ved første gødningstildeling, vil det på nuværende tidspunkt være en fordel at anvende eksempelvis YaraMila 21-3-10 m. S, Mg, B. Det er især fosfor som fjernes med kernen, mens det er halmen, der bortfører kalium.

Et udbytte på 8 ton hvede, frafører 20-25 kg fosfor og 65-75 kg kalium pr. hektar, når halmen bortføres.

 

Vinterrug – 2. gødningstildeling

Gødningsstrategien for kvælstof i vinterrug er ofte todelt. Første tildeling med omkring 50 kg N/ha er udført ved begyndende vækst, og det vil på nuværende tidspunkt være aktuelt at udføre anden gødningstildeling, som skal udføres inden begyndende strækning.

Hvis man vælger en todelt strategi, skal vinterrug færdiggødskes med resten af kvælstoffet medio april (omkring stadium 30).  Det vil i mange tilfælde betyde, at der nu tilføres 80-100 kg N/ha.

Kvælstofoptimum i vinterrug var i 2021 på 153 kg N/ha og på 149 kg N/ha som gennemsnit af de sidste 5 år.

Skal kvælstoftildelingen i vinterrug gradueres, anbefales en tredelt strategi. Her gemmes ca. 30-40 kg kvælstof pr. ha til udbringning lige inden fanebladets fremkomst (st. 34-37). Det er her vigtigt ikke at komme for sent, da forsøg med tildeling i vinterrug efter skridning viser dårlig effekt og resulterede i lavere udbytte.

En tredeling vil reducere risikoen for lejesæd og øge proteinprocenten i kernen en lille smule i forhold til en todeling, men det vil kun have minimal betydning for høstudbyttet

Vinterrug kan med fordel tildeles NPK-gødning i både første og anden gødningstildeling. Er der anvendt husdyrgødning eller gylle, anvendes YaraBela SULFAN som kvælstofgødning. Denne sikrer en tilpas høj tilførsel af svovl. Det anbefales at bruge gødninger, hvor kvælstoffet er opdelt mellem ammonium og nitratkvælstof. Det kan f.eks. være YaraMila 21-3-10 m. S, Mg, B, der indeholder 40 % nitrat og 60 % ammoniumkvælstof.

Vinterrug med et udbytteniveau på 65 hkg/ha har et fosforbehov på 20 kg P og et kaliumbehov på 50-60 kg K pr. hektar. Er udbytteforventningen på 75-80 hkg/ha, stiger behovet for fosfor til 25 kg P/ha og kaliumbehovet til 60-65 kg K/ha.

Gødningsforslag vinterrug efter korn, JB 5-6. Middelhøje tal for P og K

imageqk29v.png

Tabel 3: Gødningsforslag vinterrug efter korn, JB 5-6. Middelhøje tal for P og K

 

Mikronæring til vinterkorn

Mange har givet mangan i det tidlige forår, men mangan er ikke det eneste mikronæringsstof, der er vigtigt i korn. Når afgrøden er i afsluttende buskning eller begyndende strækning, er det tid til de mere brede mikronæringsløsninger. Til kornafgrøderne har Yara udviklet YaraVita GRAMITREL, der er kendetegnet ved at højt indhold af mangan, kobber og zink.

Behovet for disse tre mikronæringsstoffer er relativt højt i korn, og mangel er hyppige, hvilket ses i figur 2. Når den store vækst begynder, er det vigtigt, at der ikke er mangel på mikronæringsstoffer – når en mangel opstår og kan erkendes, vil det i mange situationer allerede kunne reducere væksten og udbyttet.

Mikronæringsstofferne har dårlig mobilitet i planten og bør derfor tildeles ad flere omgange, så de nye skud altid er forsynet. I praksis anbefaler vi, at man giver 1 liter YaraVita GRAMITREL 2-3 gange i løbet af foråret. Så er det teoretiske behov for alle tre mikronæringsstoffer dækket ind via bladene, og man er ude over problemer med manglende indhold eller optagelighed fra jorden.   

YaraVita GRAMITREL er bredt blandbar med gængse plantebeskyttelsesmidler, og på tankmix.com ligger en række blandetest, som giver mulighed for at kontrollere blandbarheden med enkeltmidler.

imagemy5eo.png

Figur 2: Sammenfatning af 1981 planteanalyse-resultater år 2015 i danske kornafgrøder.