Yara N-Barometer 5. måling


Stor forskel på kvælstofoptag i vinterhveden 

Den 5. måling i kvælstofbarometeret er gennemført 17. Maj. Vinterhveden står mange steder rigtig flot og er nu kommet i stadie 37, hvorfor fanebladet snart vil være at se. Generelt er udviklingen 10-12 dage senere end sidste år. 

Kvælstofoptaget er rigtig kommet i gang på flere lokaliteter – især i på Lolland går det stærkt og kvælstofoptaget har været 4 kg N/dag. 

Der er imidlertid meget stor forskel på det totale kvælstofoptaget mellem lokaliteterne og dermed også på den foreløbige kvælstofeffektivitet. Generelt ser det ud som om, at kvælstofeffektiviteten er størst i Sønderjylland, på Sjælland og Lolland hvor der totalt er optaget op til 130 kg N/ha. Tilsvarende er der på lokaliteterne omkring Århus optaget 80 kg N/ha. 

Der er generelt stigende responsen for kvælstoftilførsel op til 200 – 250 kg N/ha i vinterhveden på næsten alle forsøgslokaliteter. Det tyder på et relativt højt kvælstofoptimum. 

Vinterhveden kan nu færdiggødskes og kvælstofbehovet kan med fordel tilpasses vækstsæsonen og justeres ved hjælp af en N-tester måling. Gødskning i stadie 37-45 vil normalt både øge udbyttet, men også medføre et højere proteinindhold, end hvis vinterhveden færdiggødskes i stadie 32. 

I det nedenstående gennemgås de 9 lokaliteter enkeltvis.  

 

Haderslev 

Forfrugt: Hvede 
Sort: Kvium 
Sådato: 12. september 
Forventet udbytte: 100 hkg 
JB: 5 

N-min: 69 

imagevwptt.png

Der har været et stort kvælstofoptag siden sidste måling. Det lidt lunere vejr der trods alt har været i perioden har betydet at mineraliseringen af kvælstof fra jorden er kommet lidt i gang igen og har bidraget med yderligere cirka 10 kg N/ha. Der er optaget 42 kg N mere der hvor der er tildelt 200 kg N/ha – det svarer til næsten 3 kg N/ha pr dag. 

Kvælstofoptaget er højt totalt set og det tyder på en høj kvælstofeffektivitet. Der er fin respons på optaget for tilførsel op til 250 kg N/ha. Kvælstofresponsen mellem 200 og 250 kg N/ha er dog cirka halvt så stor responsen optil 200 kg N/ha. Det tyder på et kvælstofoptimum på godt 200 kg N/ha.   

 

Vojens 

Forfrugt: Vinterraps 
Sort: Pondus 
Sådato: 4. september 
Forventet udbytte: 100 hkg 
JB: 6 

N-min: 81 

image6d1ri.png

På denne lokalitet er der igen kommet lidt gang i mineraliseringen af kvælstof fra jorden, som ellers har stået stille. Mineraliseringen af kvælstof siden sidste måling har været på 8 kg N/ha. Det er spørgsmålet hvor meget det høje N-min indhold når at bidrage med til hvedens videre udvikling.  

Kvælstofoptaget er højt totalt set og det tyder på en høj kvælstofeffektivitet. I øjeblikket ser det ud til at der er kvælstofrespons til omkring 150-200 kg tilført N/ha.  

 

003 – Ringsted 

Forfrugt: Vinterhvede 
Sort: Torp 
Sådato: ? 
Forventet udbytte: 100 hkg 
JB: 6 

N-min: 23 

imagei7xb9.png

Kvælstofoptaget siden sidste måling har været beskedent. I forsøgsled 100 kg N/ha og 150 kg N/ha svarer kvælstofoptaget siden sidste måling til mineraliseringen fra jorden (cirka 8 kg N/ha). 

I forsøgsled tilført 150 kg N/ha eller mere ser det ud som om der har været et større kvælstofoptag og der er respons op til 200-250 kg N/ha (lidt usikkerhed omkring målingen 17. maj for 200 kg N/ha). 

Kvælstofoptaget er højt totalt set og det tyder på en høj kvælstofeffektivitet. 

 

004 – Rødby 

Forfrugt: Vinterhvede 
Sort: KWS Extase 
Sådato: ? 
Forventet udbytte: 95 hkg 
JB: 6 

N-min: 21 

image8pebi.png

Så kom der også gang i vinterhveden på denne lokalitet, som ellers ikke tidligere har vist respons for stigende N-tildeling. Der er ved målingen den 17. maj, stadie 37 en respons i kvælstofoptag op til 225-250 kg N/ha. I forsøgsbehandlingen tildelt 200 kg N/ha er der på 14 dage optaget 56 kg N/ha, svarende til 4 kg N pr dag.... 

Kvælstofoptaget er højt totalt set og det tyder på en høj kvælstofeffektivitet. 

 

005 - Tilst 

Forfrugt: Rajgræs 
Sort: Informer 
Sådato: ? 
Forventet udbytte: 74 
JB: 3 

N-min: 14 

imagek5ndw.png

Det lidt lunere vejr har gavnet hveden på denne lokalitet. Mineraliseringen af kvælstof siden sidste måling, har således været på 15 kg N/ha og det tyder på at rajgræs-forfrugten er begyndt at blive omsat.  

Forsøget er placeret på JB 3 og udbytte forventningen er 7,4 ton/ha. Det tyder på at der ikke er respons for at tilføre mere kvælstof end omkring 150 kg N/ha. 

Kvælstofoptaget er lavt totalt set og det tyder på en lav kvælstofeffektivitet i dette forsøg. Det bliver spændende at følge om vinterhveden senere optager kvælstof udover de 150 kg tilførte pr. hektar. 

 

006 - Skanderborg 

Forfrugt: Hvede 
Sort: Informer 
Sådato:  ? 
Forventet udbytte:  90 
JB:6 

N-min: 13 

image0uy5.png

Kvælstofoptaget i nulparcellen står stille og det tyder på at der ikke leveres mere kvælstof fra jorden på denne lokalitet. 

Der ser ud til at 150 kg N/ha ikke længere er tilstrækkeligt, men at der er respons for at tilføre op til 200 kg N/ha. 

Kvælstofoptaget er lavt totalt set og det tyder på en lav kvælstofeffektivitet i dette forsøg. 

 

007 – Låsby 

Forfrugt: Raps 
Sort: Informer 
Sådato:  ? 
Forventet udbytte: 94 
JB: 4 

N-min: 25 

image567m.png

Kvælstofoptaget i nulparcellen er steget og mineraliseringen er kommet i gang igen. Der er god respons for stigende N op til 200 kg/ha. 

Kvælstofoptaget er moderat totalt set og noget større end for lokaliteterne Skanderborg og Tilst, på trods af at den geografiske afstand ikke er så stor. 

 

008 – Gistrup 

Forfrugt: ? 
Sort: Sortsblanding 
Sådato:  ? 
Forventet udbytte:  85 hkg 

JB: 4 

imagex2nvk.png

Målingerne på denne lokalitet er fra 12. maj.  

Mineraliseringen har indtil videre været beskeden. Det tyder på kvælstofrespons op til omkring 200 kg N/ha. 

Kvælstofoptaget er lavt totalt set og det tyder på en lav kvælstofeffektivitet i dette forsøg. Udbytteforventningen er 85 hkg/ha, som formentlig kræver at der tilføres omkring 200 kg N/ha. 

 

009 – Klarup 

Forfrugt: ? 
Sort: Drachmann 
Sådato:  ? 
Forventet udbytte:  90 hkg 

JB: 7 

imagerpr7n.png

Målingerne på denne lokalitet er fra 12. maj.  

Kvælstofoptaget i nulparcellen er steget og mineraliseringen er kommet i gang igen. Der er respons for stigende N op til 250 kg/ha. 

Kvælstofoptaget er lavt totalt set og kvælstofeffektiviteten er indtil videre lav.