Yara N-Barometer 4. måling


Den 4. måling i kvælstofbarometeret er gennemført 3. – 4. maj, og alle lokaliteter er nu i stadie 31, nogle tæt på stadie 32. Der er gået en uge side 3. måling, og på den uge har hveden optaget op til 15 kg N i de velgødede led, svarende til mere end 2 kg N om dagen, trods meget beherskede temperaturer. Der er imidlertid meget stor forskel på kvælstofoptaget mellem lokaliteterne, både med hensyn til det totale optag og det aktuelle tempo på optaget. Eksempelvis lå Ringsted og Skanderborg stort set ens ved sidste måling, mens der er optaget over dobbelt så meget N i Ringsted som i Skanderborg den sidste uge.

Nulparcellerne er gået helt i stå på flere af lokaliteterne, men det er sandsynligt, at det aktuelle vejr, med regn nu og varme i vejrudsigten, udløser en ekstra mineralisering og sætter lidt gang i nulparcellerne igen, særligt hvor N-min er høj. Det betyder også, at det er for tidligt at konkludere på niveauet for 3. tildeling. Den vurdering tages i st. 32 - 37 og vil, med den gældende vejrudsigt, ligge mellem 10. og 25. maj afhængig af hvor i landet man befinder sig, og hvor langt hveden er i udvikling.

I figur 1 ses udviklingen i kvælstofoptag i nulparceller over år. 2021 ligger fortsat kun en smule over gennemsnit for 2014 - 2020, men der er dog en tendens til, at den begynder at trække fra gennemsnittet. Kurven ser ud til at få en mere eksponentiel udvikling end i øvrige år, hvilket må tilskrives den kolde april, hvor der ikke skete så megen mineralisering. Der må, med vintervejret og de målte N-min niveauer in mente, være basis for yderligere mineralisering mange steder, når varmen kommer.

N-optag 2021 6 års gns.JPG

Figur 1: Kvælstofoptaget i nulparceller i 2021 holdt op mod 7 års gennemsnit. Årene med højest (2019) og lavest (2016) mineralisering er også vist. 2021 ligger lidt over gennemsnit. 

I det nedenstående gennemgås de 9 lokaliteter enkeltvis.

Haderslev

Forfrugt: Hvede
Sort: Kvium
Sådato: 12. september
Forventet udbytte: 100 hkg
JB: 5

N-min: 69

Her har været et meget beskedent kvælstofoptag den seneste uge, og trods et højt N-min niveau er både nulparcel og 50 kg N-leddet gået helt i stå. Sammenlignet med de øvrige lokaliteter ligger kvælstofoptaget dog højt totalt set, og der er fin respons på optaget for tilførsel op til 250 kg N/ha.Haderslev SLF 01 N-optag.JPG

Vojens

Forfrugt: Vinterraps
Sort: Pondus
Sådato: 4. september
Forventet udbytte: 100 hkg
JB: 6

N-min: 81

Dette er lokaliteten med det højeste kvælstofoptag på alle niveauer for kvælstoftildeling. Der er en god forfrugt og et meget højt N-min, hvilket også afspejles i et højt og fortsat stigende kvælstofoptag i nulparcellen. Leddene med 100 og 150 kg N begynder at halte lidt efter 200 kg N-leddet. Det tyder på et stort potentiale for optag, og at 3. tildeling nok skal ligge relativt tidligt i forhold til resten af landet.

Vojens SLF 02 N-optag.JPG

003 – Ringsted

Forfrugt: Vinterhvede
Sort: Torp
Sådato: ?
Forventet udbytte: 100 hkg
JB: 6

N-min: 23

Denne lokalitet har optaget mest kvælstof siden sidste måling, og hverken 50 eller 100 kg N er længere nok til at understøtte potentialet for optag. Der er en høj udbytteforventning og god jord, men kornforfrugt og lav N-min måling betyder, at der må forventes et højt totalt behov.

Ringsted VKST 01 N-optag.JPG

004 – Rødby

Forfrugt: Vinterhvede
Sort: KWS Extase
Sådato: ?
Forventet udbytte: 95 hkg
JB: 6

N-min: 21

Denne lokalitet udviser ikke respons for stigende N endnu. Således kan 50 kg N-leddet stadig følge de andre i kvælstofoptag, trods et ret højt niveau for optag og beskedent optag i nulparcellen. Det må forventes, at både 50 kg N og 100 kg N hurtigt begynder at sakke bagud når væksten rigtigt kommer i gang. Det er bemærkelsesværdigt, at 50 kg N klarer sig så godt på en lokalitet med kornforfrugt og lav N-min. Det adskiller sig væsentligt fra billedet i Ringsted, der har samme forhistorie, og det betyder, at det totale behov måske lander på et lidt lavere niveau end i Ringsted.

Rødby VKST 04 N-optag.JPG

005 - Tilst

Forfrugt: Rajgræs
Sort: Informer
Sådato: ?
Forventet udbytte: 74
JB: ?

N-min: 14

Der begynder at ske lidt på denne lokalitet, men optaget bærer fortsat præg af, at det er en kold lokalitet med lav N-min og en forfrugt, der omsættes langsomt. Der er ikke det store udslag for stigende N-tilførsel, og 50 kg N/ha understøtter fortsat optaget.

Tilst Velas 05 N-optag.JPG

006 - Skanderborg

Forfrugt: Hvede
Sort: Informer
Sådato:  ?
Forventet udbytte:  90
JB: ?

N-min: 13

Denne lokalitet minder lidt om Rødby. Der er fortsat ikke det store udslag for stigende N ud over 50 kg, trods lav N-min og kornforfrugt. Det bliver spændende at se udviklingen fremover og sammenholde med Ringsted, der har en markant anderledes vækstrytme, trods lignende udgangspunkt. 

Skanderborg velas 06 N-optag.JPG

007 – Låsby

Forfrugt: Raps
Sort: Informer
Sådato:  ?
Forventet udbytte:  94
JB: ?

N-min: 25

Her er god respons for stigende N op til 200 kg/ha, hvilket tyder på et godt potentiale for optag, og at 3. tildeling ikke skal ligge alt for sent. Nulparcellen har stået stille siden sidste måling, men ligger på et relativt højt niveau, hvilket må tilskrives forfrugten.

Låsby velas 07 N-optag.JPG

Gistrup og Klarup

I skrivende stund foreligger der endnu ikke målinger fra disse forsøg hos AgriNord, Nordjylland.