Yara N-Barometer 3. måling 2021


Den 3. måling i kvælstofbarometeret er gennemført i dagene 26-28 april. Hveden var i stadie 30-31 og har på de fleste lokaliteter haft et godt optag af kvælstof siden sidste måling 13-14 april. Der er dog meget stor forskel på kvælstofoptaget. Kigger man på leddet med 150 kg N, varierer det totale optag fra 27 kg N i Klarup til 42 kg N i Ringsted og 68 kg N i Vojens. Der er således stor forskel på hvedens vækst og respons på kvælstof landet over, og dermed vil der også være stor forskel på timing og mængde, når vi kommer til 3. tildeling. En grov opdeling af de 9 lokaliteter placerer Haderslev og Vojens med det højeste kvælstofoptag: Låsby, Ringsted, Skanderborg, Gistrup og Rødby i midten og Tilst og Klarup med det laveste optag.

På de fleste af lokaliteterne sakker leddet med 50 kg N nu betydeligt bagud i kvælstofoptag, og leddet med 100 kg N ligger også lidt efter et par steder. Det understreger pointen om, at hvede skal have 150 kg N tildelt inden stadie 30, hvis potentialet for kvælstofoptag skal udnyttes.

Leddet med 300 kg N totalt fik som det eneste 100 kg N ved opstart – alle øvrige fik 50 kg N. Det har medført et meroptag på op til 15 kg N ved både 2. og 3. måling. Langt de fleste starter hveden op med en mængde, der ligger i intervallet mellem 50 og 100 kg N. Ud fra målingerne kan vi konkludere, at man skal passe på med at ligge til den lave side – især hvis der kommer til at gå lang tid mellem første og anden gødskning på grund af vejrlig etc.      

I det nedenstående gennemgås de 9 lokaliteter enkeltvis.

Haderslev

Forfrugt: Hvede
Sort: Kvium
Sådato: 12. september
Forventet udbytte: 100 hkg
JB: 5

Der har været et meget stort optag af kvælstof mellem 2. og 3 måling i alle led på nær nulparcellen, der næsten er gået i stå. Det er dog sket på et meget højt niveau, og nulparcellen i Haderslev ligger foran alle gødede led i Klarup. Der er respons på kvælstofoptaget for gødskning helt op til 300 kg N, hvilket tyder på en sulten mark med højt behov og godt udbyttepotentiale.

3 Haderslev N-tildeling.JPG

 

Vojens

Forfrugt: Vinterraps
Sort: Pondus
Sådato: 4. september
Forventet udbytte: 100 hkg
JB: 6

Dette forsøg har samme høje niveau for kvælstofoptag som forsøget i Haderslev, men modsat Haderslev er her ikke respons for tildelinger over 150 kg N. Det tyder på, at afgrøden er i god gænge og godt kan vente lidt med afsluttende tildeling ud over de 150 kg N. Nulparcellen er gået helt i stå, så der er ingen mineralisering sket mellem 2. og 3. måling.

3 Vojens N-tildeling.JPG

 

003 – Ringsted

Forfrugt: Vinterhvede
Sort: Torp
Sådato: ?
Forventet udbytte: 100 hkg
JB: 6

Der har været god gang i væksten og fin kvælstofrespons mellem 2. og 3. måling. Ved 2. måling havde leddet med 50 kg N optaget lige så meget, som de led, der havde fået mere. Nu sakker det bagud, og selv 100 kg N er ikke længere nok til at opnå fuldt kvælstofoptag. Leddet med 300 kg N fik de første 100 kg N allerede ved først tildeling og har kvitteret for det ved at ligge omtrent 10 kg højere i optag ved både 2. og 3. måling.   

3 Ringsted N-tildeling.JPG

 

004 – Rødby

Forfrugt: Vinterhvede
Sort: KWS Extase
Sådato: ?
Forventet udbytte: 95 hkg
JB: 6

På denne lokalitet står nulparcellen nu helt stille og har ikke optaget kvælstof mellem 2. og 3. måling. De gødede parceller har alle optaget omkring 10 kg N, og det er bemærkelsesværdigt, at leddet med 50 kg N tildelt stadig følger med de øvrige i kvælstofoptag, selvom niveauet for optag faktisk ligger omkring de 50 kg N. I Ringsted sakker 50 kg N leddet bagud, selvom der kun er optaget omkring 35 kg N. Begge er JB 6 i st. 31 med forfrugt hvede og et N-min på godt 20 kg N/ha. Leddet med 300 kg N totalt fik 100 kg ved opstart mod 50 kg N til alle øvrige og har siden sidste måling optaget klart mere kvælstof end de øvrige, hvilket den også gjorde mellem første og anden måling. Den ligger nu 15 kg N foran i optag.

3 Rødby N-tildeling.JPG

 

005 - Tilst

Forfrugt: Rajgræs
Sort: Informer
Sådato: ?
Forventet udbytte: ?
JB: ?

Anden gødskning er gennemført 14. april, og de gødede led er så småt begyndt at optage kvælstof. Marken er på nuværende tidspunkt i stadie 30 og fremstår generelt sen og langsom i vækst. Det har derfor ingen hast med afsluttende gødning, der med den nuværende udvikling og vejrudsigt ligger 3-4 uger frem i tiden.

3 Tilst N-tildeling.JPG

 

006 - Skanderborg

Forfrugt: Hvede
Sort: Informer
Sådato:  ?
Forventet udbytte:  ?
JB: ?

Tredje måling er gennemført 26. april i stadie 31. Kvælstofoptaget i nulparcellen er kommet lidt i gang, og der har været respons for tildeling af både 50 og 100 kg N/ha. Anden kvælstoftildeling er gennemført 14. april, og der har allerede været et fint optag herfra, idet leddet med 50 kg N, der ingenting fik i 2. tildeling, nu begynder at sakke bagud i forhold til de øvrige.

De 50 kg N er dermed for lidt til at understøtte væksten, og hveden bør nu været gødet op til ca. 150-160 kg N/ha således, at hveden har gødning til rådighed, når strækningsvæksten rigtig kommer i gang.

Forsøgsbehandlingen med 300 kg N tildelt totalt 7 kg N foran de øvrige i optag, hvilket skyldes, at det fik 100 kg N i første tildeling, hvor de andre kun fik 50 kg N.

3 Skanderborg N-tildeling.JPG

 

007 – Låsby

Forfrugt: Raps
Sort: Informer
Sådato:  ?
Forventet udbytte:  ?
JB: ?

Der er godt gang i kvælstofoptaget, og det ugødede led leverer fortsat og ligger over landsgennemsnit for nulparceller, hvilket tyder på en god mineralisering. N-min målt i februar lå da også på 25 mod 13 og 14 på de to andre velas-lokaliteter. Der er en smule respons for tildelinger over 50 kg N/ha, men den gode mineralisering gør, at denne mark ikke blev ”sulten” helt så tidligt som fx Skanderborg-lokaliteten, som den ellers følger nogenlunde i vækst og udvikling.   

3 Låsby N-tildeling.JPG

 

008 – Gistrup

Forfrugt: ?
Sort: Sortsblanding
Sådato:  ?
Forventet udbytte:  85 hkg
JB: ?

Der har været et optag på 15-20 kg N i de gødede parceller siden sidste måling. Nulparcellen står derimod næsten stille trods et højt N-minniveau på 51 kg. Parcellen med 300 kg N totalt begynder at rykke fra de øvrige, hvilket nok skal ses som en respons på, at den fik 100 kg N tidligt, hvor de andre kun fik 50. Den har dermed ikke har skulle vente på kvælstof under de tørre forhold. Det må forventes, at leddet med 50 kg N begynder at sakke bagud fra nu af, når virkningen af 2. gødskning, der blev udført 15. april, for alvor sætter ind.

3 Gistrup N-tildeling.JPG

 

009 – Klarup

Forfrugt: ?
Sort: Drachmann
Sådato:  ?
Forventet udbytte:  90 hkg
JB: ?

Dette forsøg ligner forsøget i Tilst i udvikling, trods langt mere målt N-min (42 kg mod 14 kg i Tilst). Noget af det plantetilgængelige kvælstof er optaget i nulparcellen, som er kommet i gang, men leverancen fra jorden ligger fortsat på et lavt niveau.

Anden gødskning er gennemført 16. april. Marken er på nuværende tidspunkt i stadie 30 og fremstår generelt sen og langsom i vækst. Den er først lige begyndt at optage kvælstof. Det er bemærkelsesværdigt, at den kun ligger 5 km fra lokalitet i Gistrup, der har meget mere fart på kvælstofoptaget. Det lokale vejr har ikke haft så stor betydning som jordbund. Det har ingen hast med afsluttende gødning, der med den nuværende udvikling og vejrudsigt ligger 3-4 uger frem i tiden.

3 Klarup N-tildeling.JPG