4. Måling 2020

Den 4. måling af kvælstofoptaget i hvedeforsøgene, som danner grundlag for Yara N-Barometer 2020 er udført i vinterhvedens st 37. Det er kun Himmerland og Vendsyssel, som ikke har nået st 37

Uens kvælstofoptag og mineralisering i forsøgene

Kvælstofoptaget i forsøgene er fortsat uens og fortsat lavt i forsøgsmarkerne omkring Århus, mens kvælstofoptaget i Sønderjylland og på Lolland på nuværende tidspunkt på højde med sidste år.
Mineraliseringen fra jorden, som måles i parceller uden kvælstoftildeling har i dette forår været beskeden. Medio maj begynder mineraliseringen dog at ligne gennemsnittet for de seneste 6 år og ligger på 30 kg N/ha. Variationen er markant og de laveste målinger viser en mineralisering på cirka 20 kg N/ha, mens mineraliseringen er 55 kg N/ha hvor den er størst.

Forfrugten kan ikke beskrive variationen. Eksempelvis er mineraliseringen i hvedemarken på Lolland med ærter som forfrugt kun på 30 kg N/ha.

Samlede målinger

Mineralisering 2020: Kvælstofoptag i parceller uden kvælstoftilførsel.

 


Vurder mineralisering og udbytteforventningen

For at indfri det forventede udbytte og at ramme kvælstofoptimum er det vigtigt at der tages højde for mineraliseringen i den enkelte mark. Vurderes udbyttepotentialet at være mindre skal dette afspejles i den afsluttende kvælstoftildeling.

Nedenstående figur viser sammenhæng mellem mineralisering målt som kvælstofoptag i parceller uden kvælstoftilførsel og det optimale kvælstofniveau ved forskellige forventede udbytter.
Er mineraliseringen lav i den enkelte mark skal kvælstoftildelingen opjusteres eller udbytteforventningen nedjusteres.

Sammenhæng mellem N-Tildeling

Sammenhæng mellem kvælstofoptag i ugødede parceller (SN-värde i 0-ruta) og den optimale kvælstoftildeling ved forskellige udbytter. Kilde: Yara Sverige.

 

Vurderes udbytteforventningen fortsat at være intakt er det vigtigt at de tidligere gødningstildelinger ved den afsluttende kvælstoftildeling suppleres med en kvælstofmængde som afspejler mineraliseringen.
Et eksempel er marken fra Lolland på god jord og med ærter som forfrugt, men hvor mineralseringen kun er 30 kg N/ha kræves der i år eksempelvis en kvælstoftilførsel på 235 kg N/ha, når udbytteforventnignen fortsat er 11 ton hvede pr ha og når indholdet af protein værdisættes.

Kvælstofbehovet kan vurderes med Yara N-tester eller ved at anlægge en 0N- og Maks-N parceller

Lokaliteter 2020:

Århus Vest (Velas 1)

Fjerde måling af kvælstofoptaget er foretaget (P04 – 15. maj). Hveden var i stadie 37.

Nu er kvælstofoptaget kommet i gang, men er fortsat på et lavet niveau. Der er kun optaget halvdelen eller mindre af det tilførte kvælstof. Således er der kun optaget ca. 55 kg N/ha uanset om der er tilført fra 100 – 250 kg N/ha.
Mineraliseringen fra jorden er på knap 20 kg /ha og er lavere end normalt.
En udbytteforventningen på 8,5 ton hvede/ha med afregning for protein kræver omkring 220 kg N/ha.

Sort: Informer
Jordtype: Lerjord
Forfrugt: Vinterhvede
Kvælstofnorm: 209 kg N/ha.
N-min målt i marts: 15 kg N/ha
Udbytteforventning: 8,5 ton/ha

Velas 1 - billede og graf
Velas 1 - billede og graf
Tv: Ingen kvælstof (20 kg N optaget). Th: 100 kg N tilført

 

Århus (Velas 2)

Fjerde måling af kvælstofoptaget er foretaget (P04 – 15. maj). Hveden var i stadie 37.

Nu er kvælstofoptaget kommet i gang, men er fortsat på et lavet niveau. Der er kun optaget halvdelen eller mindre af det tilførte kvælstof. Således er der kun optaget ca. 55 kg N/ha uanset om der er tilført fra 100 – 250 kg N/ha.

Mineraliseringen fra jorden er steget og er nu på 30 kg /ha. Et relativt moderat niveau.

En udbytteforventningen på 8,5 ton hvede/ha med afregning for protein kræver omkring 200 kg N/ha.

Sort: Informer
Jordtype: Lerjord
Forfrugt: Vinterhvede
Kvælstofnorm: 209 kg N/ha.
N-min målt i marts: 16 kg N/ha
Udbytteforventning: 8,5 ton/ha

Velas 2 - billede og graf
Velas 2 - billede og graf
Ingen kvælstof. 30 kg N optaget

 

Horsens (Velas 3)

Fjerde måling af kvælstofoptaget er foretaget (P04 – 15. maj). Hveden var i stadie 37.

Som det ses af figuren er kvælstofoptaget på denne lokalitet virkelig steget markant siden den forrige måling.

150 kg N/ha ser fortsat ud til at være tilstrækkeligt i denne mark.
Mineraliseringen fra jorden er steget og er nu på 37 kg /ha, som i indeværende vækstsæson er højere end normalt.

Er udbytteforventningen fortsat intakt og kan der høstes 9 ton/ha med proteinafregning, vil kvælstoftildelingen skulle være på ca. 190 kg N/ha, når kvælstofleverancen fra jorden er på 40 kg N/ha.

Sort: Informer
Jordtype: Lerjord
Forfrugt: Vinterraps
Kvælstofnorm: 186 kg N/ha.
N-min målt i marts: 9 kg N/ha
Udbytteforventning: 9,0 ton/ha

Velas 3 - Billede og graf
Velas 3 - Billede og graf
Tv: Ingen kvælstof. 35 kg N optaget

 

Brabrand (Velas 4)

Fjerde måling af kvælstofoptaget er foretaget (P04 – 15. maj). Hveden var i stadie 37.

Som det ses af figuren er kvælstofoptaget på denne lokalitet virkelig steget markant siden den forrige måling. Men kvælstofoptaget er fortsat lavt og der er ikke optaget mere end 50 kg N/ha uanset størrelsen af kvælstoftildelingerne.

Første gødskning er udført 25. marts og anden gødskning er udført 15. april.

150 kg N/ha ser fortsat ud til at være tilstrækkeligt i denne mark. Men med en relativ lav levering af kvælstof fra jorden, er det nødvendigt med en relativ stor tildeling i gødning for at kunne opretholde udbyttet.
Nedjusteres udbytteforventningen til at være på 8,5 ton hvede/ha med afregning for protein kræves der omkring 200 kg N/ha, når mineraliseringen fra jorden er 25 kg /ha.
Mineraliseringen er steget lidt, men er fortsat lavere end normalt.

Sort: Informer
Jordtype: Lerjord
Forfrugt: Alm. rajgræs
Kvælstofnorm: 186 kg N/ha.
N-min målt i marts: 13 kg N/ha
Udbytteforventning: 9,0 ton/ha

Velas 4 - Billede og graf
Velas 4
Ingen kvælstof. 24 kg N optaget

 

Holeby – Lolland (Vkst 05)

Fjerde måling af kvælstofoptaget er foretaget (P04 – 14. maj). Hveden var i stadie 37.

Kvælstofoptaget er steget markant. 150 kg N er ikke længere tilstrækkeligt i denne mark. Kvælstofoptaget er således signifikant højre i parcellen tilført 200 kg N/ha.

Udbyttepotentialet er højt – 11 ton/ha er ikke urealistisk. Afregnes hveden med protein kræves der tilførsel på cirka 235 kg N/ha. En høj kvælstoftildeling når forfrugten er ærter. Det skyldes en relativ lav mineralisering.

Mineraliseringen er ikke steget siden sidste måling og der er fortsat kun optaget 30 kg N/ha i parcellen hvor der ikke er tilført kvælstof. Dette på trods af at forfrugten er konserversærter.

Sort: Torp
Jordtype: Lerjord - JB 6
Forfrugt: Konserversært
Kvælstofnorm: 208 kg N/ha.
N-min målt i marts: 9 kg N/ha
Udbytteforventning: 9,5 ton/ha

VKST 5 - billede og graf
VKST måling
Tv: 0 Kg N/ha parcel, Th: 100 kg N/ha parcel. Stadie 37, 15 maj

 

Haderslev – Ultang (SLF 06)

Fjerde måling af kvælstofoptaget er foretaget (P04 – 14. maj). Hveden var i stadie 37.

Kvælstofoptaget er steget. 150 kg N er ikke længere tilstrækkeligt i denne mark. Kvælstofoptaget er højre i parcellen tilført 200 kg N/ha – dog ikke markant højere.

Mineraliseringen er høj – 55 kg N/ha, men er ikke steget siden sidste måling.

En udbytteforventning på 10 ton/ha med afregning for protein kræver en kvælstoftilførsel på cirka 190 kg N/ha.

Sort: Kws Schimitar
Jordtype:
Forfrugt:
Kvælstofnorm: 190
N-min målt i marts:
Udbytteforventning: 10 ton/ha

SLF måling

Haderslev (SLF 07)

Fjerde måling af kvælstofoptaget er foretaget (P04 – 14. maj). Hveden var i stadie 37.

Kvælstofoptaget er steget og der er i alle led optaget 25-30 kg N/ha siden sidste måling.

100 kg N er ikke længere tilstrækkeligt i denne mark, men hveden har fortsat ikke ”spist op” i parcellen som er tildelt 150 kg N/ha.
Mineraliseringen er høj – 50 kg N/ha, men er ikke steget siden sidste måling.

En udbytteforventning på 9,5 ton/ha med afregning for protein kræver en kvælstoftilførsel på cirka 170-175 kg N/ha.

Sort:
Jordtype:
Forfrugt:
Kvælstofnorm:
N-min målt i marts:
Udbytteforventning: 9,5 ton/ha

SLF - 07

Kongerslev (AgriNord 08)

Landbonord har udført måling 4 den 20. maj, hvor vinterhveden i marken var i stadie 37.

Der er nu klar effekt af tilførsel op til 150 kg N.

Mineraliseringen i 0 N parcellen har på intet tidspunkt ydet overhovedet, så der må generelt forventes et højt kvælstofbehov i marken.

Sort: Ohio
Jordtype: Lerjord – JB 4
Forfrugt: Vinterhvede
Kvælstofnorm: 190 kg N/ha
N-min målt i marts: 8 kg/ha

Agrinord graf

Hjørring – Nordjylland (LandboNord 09)

Landbonord har udført måling 4 den 18. maj, hvor vinterhveden i marken var i stadie 37.

Der er nu klar effekt af tilførsel op til 150 kg N.

Mineraliseringen i 0 N parcellen har på intet tidspunkt ydet overhovedet, så der må generelt forventes et højt kvælstofbehov i marken. Dette indikeres allerede nu ved et større kvælstofoptag i parceller tilført 200-250 kg N/ha.

Sort:
Jordtype:
Forfrugt: Vinterhvede
Kvælstofnorm:
N-min målt i marts:

Landbonord graf 4 maaling