Yara N-Barometer 2. Måling - 2020

Kvælstofoptaget er relativt forskelligt i hvedeforsøgene, som danner grundlag for Yara N-Barometer 2020.

Vinterhveden omkring Århus og i Nordjylland er stort set endnu ikke begyndt at optage kvælstof, hvilket fremgår af måling nummer to udført 15. april. Vinterhveden er i stadie 30-31 og strækningsvæksten er begyndt. I Nordjylland er vinterhveden noget bagefter og er endnu i stadie 25.

I Horsens og i Sønderjylland er vinterhveden kommet i gang med optagelse af kvælstof – de fleste steder har kvælstofoptaget siden vækststart været beskedent, mens det i Sønderjylland ligger på 15-30 kg N/ha. Her er vinterhveden kommet rigtig godt i gang.

Lolland har vinterhveden begyndt kvælstofoptag allerede først i april og er således omkring 10-14 dage før i udvikling.

Mineraliseringen fra jorden

Mineraliseringen fra jorden, som måles i parceller uden kvælstoftildeling, er generelt ikke begyndt – dog undtaget er vinterhveden ved Haderslev. Generelt har der således ikke været nogen kvælstoffrigivelse fra jorden i de sidste 3-5 uger.

Den manglende mineralisering skyldes de tørre forhold samt at der generelt forventes en lille kvælstofleverance fra jorden i denne vækstsæson. Dette skyldes efterår og vinterens megen nedbør, som har udtømt jorden for kvælstof. Kvælstofoptaget i 2020 ligger væsentligt under de sidste 6 års gennemsnit og er midt i april på niveau med vækstsæsonen 2016 og 2018.
Hvis ikke anden gødningstildeling allerede er udført, er det nu ved at være tid.

Nulparcel optag

Kvælstofoptag i parceller uden kvælstoftilførsel.

 

Tid for anden gødningtildeling i vinterhvede

Når hveden begynder strækningsvæksten fra stadie 30, stiger kvælstofbehovet væsentligt. På dette tidspunkt skal der total helst være tilført en kvælstofmængde på ca. 150-160 kg/ha, som er klar til at blive optaget. Ved at bruge en ammoniumnitrat baseret kvælstoftype er risikoen for fordampning relativ lille, hvorfor hveden bør tilføres kvælstoffet nu.

Det er endnu for tidligt at beslutte sig for en tredje tildeling i vinterhveden. Denne beslutning bør afvente stadie 37-41, hvor hvedens kvælstofstatus vurderes og niveauet for tildelingen fastlægges, eventuelt ved brug af Yara N-tester.

Lokaliteter 2020

Århus Vest (Velas 1)

Anden måling af kvælstofoptaget er foretaget (P02- 15. april). Som det ses af figuren står hveden stille på denne lokalitet. Gødningen er tilført 23. marts og er endnu ikke blevet optaget.

Sort: Informer
Jordtype: Lerjord
Forfrugt: Vinterhvede
Kvælstofnorm: 209 kg N/ha.
N-min målt i marts: 15 kg N/ha

Velas måling

Århus (Velas 2)

Anden måling af kvælstofoptaget er foretaget (P02 -15. april) . Som det ses af figuren står hveden stille på denne lokalitet. Gødningen er tilført 25. marts og er endnu ikke blevet optaget.

Sort: Informer
Jordtype: Lerjord
Forfrugt: Vinterhvede
Kvælstofnorm: 209 kg N/ha.
N-min målt i marts: 16 kg N/ha

Velas måling

Horsens (Velas 3)

Anden måling af kvælstofoptaget er foretaget (P02 -15. april) . På denne lokalitet er vinterhveden kommet i gang. Mineraliseringen fra jorden er startet og har resulteret i et optag af 4 kg N siden første måling af kvælstofoptaget. Vinterhveden er endvidere begyndt at optage den tildelte kvælstof, hvilket har resulteret i et kvælstofoptag i blade og stængel på 27-28 kg kvælstof/ha i parceller tildelt 50 / 100 kg N. Dette er en kvælstofoptagelse på 7 kg N/ha siden første måling medio marts.

Gødningen er tilført 25. marts og er så småt begyndt at blive optaget.

Sort: Informer
Jordtype: Lerjord
Forfrugt: Vinterraps
Kvælstofnorm: 186 kg N/ha.
N-min målt i marts: 9 kg N/ha

Velas 3

Brabrand (Velas 4)

Anden måling af kvælstofoptaget er foretaget (P02 -15. april) . Som det ses af figuren står hveden stille på denne lokalitet. Gødningen er tilført 25. marts og er endnu ikke blevet optaget.

Sort: Informer
Jordtype: Lerjord
Forfrugt: Alm. rajgræs
Kvælstofnorm: 186 kg N/ha.
N-min målt i marts: 13 kg N/ha

Velas

Holeby – Lolland (Vkst 05)

Anden måling af kvælstofoptaget er foretaget (P02 -6. april) . På denne lokalitet er vinterhveden kommet i gang allerede før påske. Mineraliseringen fra jorden er dog ikke startet og det er spørgsmålet hvor meget kvælstof der kan forventes leveret fra jorden i løbet af vækstsæsonen? Vinterhveden er derimod begyndt at optage den tildelte kvælstof, hvilket har resulteret i et kvælstofoptag i blade og stængel på 22-24 kg kvælstof/ha i parceller tildelt 50 / 100 kg N. Væksten er endnu beskeden og kvælstofoptaget har kun været på ca 6 kg N/ha siden sidste måling.

Gødningen er tilført 16. marts.

Sort: Torp
Jordtype: Lerjord - JB 6
Forfrugt: Konserversært
Kvælstofnorm: 208 kg N/ha.
N-min målt i marts: 9 kg N/ha

VKST måling

Haderslev – Ultang (SLF 06)

Anden måling af kvælstofoptaget er foretaget (P02 – 15. april) . På denne lokalitet er der allerede ved første tildeling af kvælstof den 16. marts optaget relativt meget kvælstof i blade og stængler. Der var op taget 32 kg N/ha.
Ved anden målingen en måned efter er vinterhveden kommet rigtigt i gang og der er i parcellen uden gødning optaget 48 kg N/ha. Således er mineraliseringen kommet i gang.

Vinterhveden er på denne lokalitet er også begyndt at optage den tildelte kvælstof og parceller tildelt henholdvis 50 og 100 kg N/ha, har optaget 59 kg N/ha. Dette er et optag på ca. 30 kg N/ha siden sidste måling og vinterhveden er i kraftig vækst. Der er ikke et større optag af kvælstof i parcellen tildelt 100 kg N/ha, hvilket indikerer at 50 kg N/ha indtil nu har været tilstrækkeligt til at understøtte væksten.

Gødningen er tilført 16. marts.

Sort: Kws Schimitar
SLF

Haderslev (SLF 07)

Anden måling af kvælstofoptaget er foretaget (P02 -15. april) . På denne lokalitet er vinterhveden kommet i gang.

Mineraliseringen fra jorden er beskeden og der er således siden første måling kun optaget 2 kg N i parcellen uden gødningstildeling. Kvælstofoptaget i parcellen uden gødning er på 22 kg N/ha.

Vinterhveden er endvidere begyndt at optage den tildelte kvælstof, hvilket har resulteret i et kvælstofoptag i blade og stængel på 35 kg kvælstof/ha i parceller tildelt 50/100 kg N. Der er optaget 15 kg N siden første måling.

Gødningen er tilført 16. marts.

SLF

Kongerslev (AgriNord 08)

Anden måling af kvælstofoptaget er foretaget (P02 – 17. april) .
Ved anden målingen en måned efter er vinterhveden næsten ikke kommet i gang. Der er kun optaget 2-3 kg N/ha af det tildelte kvælstof.

Mineraliseringen er heller ikke begyndt og der er ikke optaget kvælstof i den ugødede parcel. Jorden har således ikke leveret kvælstof i de sidste 4-5 uger.
Gødningen er tilført 17. marts.

Sort: Ohio
Jordtype: Lerjord – JB 4
Forfrugt: Vinterhvede
Kvælstofnorm: 190 kg N/ha
N-min målt i marts: 8 kg/ha

AgriNord

Hjørring – Nordjylland (LandboNord 09)

Anden måling af kvælstofoptaget er foretaget (P02 – 17. april) . Vinterhveden er i stadie 25 og er bagefter i udvikling i forhold til vinterhveden på de andre lokaliteter i N-barometeret.

Ved anden målingen en måned efter er vinterhveden stadig ikke kommet i gang. Der er optaget meget lidt kvælstof – ca. 2 kg N/ha i forhold til hvor der ikke er tilført gødning.

Målingen på mineraliseringen i parcellen uden gødning er usikker. Men det tolkes som at der ikke er sket en mineralisering på denne lokalitet. Jorden har således ikke leveret kvælstof i de sidste 4-5 uger.

Gødningen er tilført 18. marts.

AgriNord

Formålet med Yara N-Baromerer

Formålet med Yara N-Barometeret er at vise, hvor meget kvælstof der optages af afgrøden, hvornår det optages og hvor meget der leveres fra jordens pulje via mineralisering. Kvælstofoptaget måles løbende i vinterhvede forsøg med stigende tildeling af kvælstof (0-300 kg N/ha).