1. Måling 2020

Kvælstofoptaget i vinterhveden medio marts er på niveau med tidligere år.

Kvælstofoptaget i årets første N-barometer-målinger viser et gennemsnitligt kvælstofoptag på 21 kg kvælstof pr hektar. Udelades målingen for sorten Kws Schimitar er det gennemsnitlige kvælstofoptag på 19 kg kvælstof pr hektar.

Dette niveau af kvælstofoptag er relativt gennemsnitlig. I perioden 2015-18 hvor der i N-barometeret er målinger af kvælstofoptaget i midten af marts, har det gennemsnitlige kvælstofoptag på 19 lokaliteter været 18 kg N/ha.

Det plantetilgængelige kvælstof i jorden vil i år være på et relativt lille niveau. Dette skyldes vinterens megen nedbør. Mineraliseringen fra jorden i løbet af vækstsæsonen skal således komme fra jordens kvælstofpulje – omsætning af organiskstof m.m.

Mineraliseringen og kvælstofoptag som følge af kvælstofstrategierne i forsøgene vil kunne følges i N-barometeret i løbet af vækstsæsonen.

Kws Schimitar - Haderslev

Kws Schimitar er en bladrig hvedesort. Den er på lokaliteten i Haderslev sået efter raps og fremstår relativt kraftig på nuværende tidspunkt. Den har været i vækst relativt tidligt, hvilket også ses af et højt kvælstofoptag på 32 kg N/ha. Der er på denne lokalitet målt N-min på 40 kg N/ha, hvilket er højt i år hvor vinterens nedbør ikke har efterladt meget frit kvælstof i jorden.

Kvælstofoptag målt med Yara N-sensor medio marts i vinterhvedeforsøg med stigende kvælstofmængder. Kvælstofoptaget er målt i parceller uden kvælstoftilførsel. Resultater fra 6 ud af 9 forsøg. Vinterhveden er tilført den første kvælstof i uge 12.

Forsøg

Lokalitet

Vækststadie

N-optag* 

Sort

Forfrugt

001

Århus V

23

18

Informer

Hvede

002

Århus

23

18

Informer

Hvede

003

Horsens

23

20

Informer

Raps

005

Holeby

25

19

Torp

Ærter

006

Haderslev - Ultang

24

32

Kws Schimitar

Raps

007

Haderslev - Råde

27

20

Graham

Hvede

*medio marts i 0N-parcel (kgN/ha)