Overordnede konklusioner

Alle forsøg i kvælstofbarometeret 2023 er nu gjort op og bearbejdet. De overordnede konklusioner på kvælstofdynamikken bekræfter de otte foregående års observationer:

  • Der skal være 150 kg N/ha ude og klar til at blive optaget senest i st. 30.
  • Kvælstof til hvede skal tre-deles; måske endda fire-deles.
  • Fire-deling af YaraBela AXAN øger proteinindhold i kornet og kvælstofeffektiviteten.
  • Tilsætning af nitrifikationsinhibitorer til faste gødninger har ikke positiv effekt på udbyttet – snarere tværtimod.
  • Fast gødning ligger 1-2 % over flydende i udbytte og proteinprocent

 

Kvælstofoptag gennem foråret i hvede

I figur 1 og 2 ses kvælstofoptaget som gennemsnit af seks lokationer gennem foråret. 

Det er vist for fire forskellige tildelinger op til st. 30: 0 kg N/ha; 50 kg N/ha; 150 kg N/ha og 200 kg N/ha. Ved 150 kg N/ha og 200 kg N/ha er der yderligere tildelt 50 kg N i st. 37, så de repræsenterer altså en standarttildeling på 200 kg N/ha og et overgødet led på 250 kg N/ha.   

For at få plads til en tre-deling af gødning, skal der gemmes en mængde til st. 37. Det betyder, at man vil have ca. 150 kg N/ha til rådighed til de første to tildelinger.  

De 150 kg N/ha skal altså kunne ”følge med” det overgødede led i kvælstofoptag frem til st. 37.  

Udviklingen i optag gennem vækststadierne er vist i figur 1. Her ses, at den grønne linje næsten holder trit med den lilla. Selvom den fra st. 30 og frem er 50 kg N/ha bagud i tildeling, kommer den langtfra 50 kg N/ha bagud i optag.  

Figur 1: Kvælstofoptag ved forskellige tildelinger gennem vækststadier. 

 

Da hveden udvikler sig langsomt i starten af foråret og mere eksplosivt senere, kan det være relevant at se på optaget over tid i stedet for optaget gennem vækststadier.  

Der går nemlig lang tid fra vækststart til st. 30-31, men kun ganske kort tid fra st. 31-32 til st. 37.  

Det betyder, at man skal være påpasselig med sin timing af tildeling. Ser man på optaget over tid, er der nemlig et ganske markant optag på få dage i st. 30-37. Dette er vist i figur 2.    

Figur 2: Kvælstofoptag over tid. Hveden har fart på fra sidst i april og optager op til 5 kg N/ha dagligt. Man må derfor ikke komme på bagkant med 2. tildeling.  

 

Skal man overveje en fire-deling?

Forsøgene i 2023 bekræfter dermed, at en tre-deling kan gennemføres uden risiko for at afgrøden ”kommer bagud”, og tre-deling har som gennemsnit over årene vist lidt højere udbytter og højere proteinprocent end to-deling.  

Det kunne jo sætte gang i overvejelser, om der også kunne være gevinster at hente i en fire-deing. Derfor har der i både 2022 og 2023 være strategier med fire-deling med i kvælstofbarometeret, og begge år har det set lovende ud. 

I 2022 opnåede fire-deling af YaraBela AXAN det højeste udbytte og den højeste mængde kvælstof i den høstede afgrøde i sammenligning med otte andre strategier for tilførsel af 200 kg N/ha. I de øvrige strategier indgik tre-deling af YaraBela AXAN og de mere ammoniumholdige NS 26-14 og NS 21-24, samt led med inhibitorer, bladgødning og flydende gødning. 

Resultaterne ses i figur 3, og det fremgår, at de faste gødninger klarede sig bedre end de flydende, samt at de ammoniumholdige NS 26-14 og NS 21-24 ikke helt kunne hamle op med YaraBela AXAN. Tilsætning af inhibitorer til faste gødninger gav ingen positiv effekt, men var derimod udbyttebegrænsende for den rent ammoniumbaserede NS 21-24.    

Figur 3: Resultater for kvælstofbarometer 2022. En fire-deling Yara Bela AXAN gav det højeste udbytte og den største mængde kvælstof høstet.  

 

I 2023 var fire-deling af YaraBela AXAN igen en del af kvælstofbarometeret. Der var ikke nær så mange alternative strategier som i 2022, og det gør det lidt nemmere at overskue forsøget og danne konklusioner.  

Den fire-delte YaraBela AXAN var på niveau med den tre-delte YaraBela AXAN i udbytte, men opnåede 0,7 % højre protein og dermed klart bedre kvælstofeffektivitet. Desuden blev det atter påvist, at inhibitorer tilsat faste, ammoniumbaserede gødninger giver risiko for udbyttetab, da NS 26-14 med inhibitor klarede sig markant dårligere end de øvrige strategier.   

Figur 4: Resultater for kvælstofbarometer 2023. En 4 -deling Yara Bela AXAN gav det næsthøjeste udbytte og den største mængde kvælstof høstet. 

 

Forsøgene i 2022 og 2023 indikerer altså, at en fire-deling er værd at overveje. Det gælder især, hvis man afregnes for protein, og særligt i 2023 var strategien helt overlegen, når det gælder kunsten at høste så meget af det tilførte kvælstof hjem igen. 61 % af det tilførte kvælstof endte i kernerne, mens det kun blev til 51-59 % for de øvrige strategier.