5. Måling

Den 5. måling i kvælstofbarometeret blev gennemført i dagene 8.-11. maj, og hveden er nu i stadie 32-33 på alle lokaliteter. Vi nærmer os dermed stadie 37 og vi skal til at have fastlagt niveauet for 3. og - i de fleste tilfælde - sidste tildeling.

I dette nyhedsbrev fokuserer vi derfor på værktøjer til fastsættelse af det afsluttende kvælstofbehov, samt graduering af sidste tildeling med Atfarm. Selvom værktøjerne beskrives hver for sig, er det klart, at de bedste beslutninger tages – og de fleste penge tjenes – når man lader værktøjerne spille sammen og dermed får noget robusthed bag beslutningerne. Desuden gennemgår vi de seks lokaliteter og fastsætter N-behov på disse ud fra deres nulparceller.  

 

Fastsættelse af N-behov ved 3. tildeling med N-tester BT

N-tester BT er et rigtig godt støtteværktøj, når det afsluttende kvælstofbehov skal fastsættes, og skulle du ikke have en N-tester ved hånden, er det stadig muligt at erhverve en gennem Atfarm. (Vi tager forbehold for leveringstid.)

I hveden kan N-tester anvendes fra stadie 37-59. Frem til stadie 43 måles på næstøverste blad, derefter på faneblad. N-testeren måler klorofylindholdet i bladet og er kalibreret i kvælstofforsøg til bestemmelse af N-optimum for de enkelte afgrøder.

N-testeren kan således bestemme, hvor meget kvælstof afgrøden mangler for at ramme N-optimum.  

Det er dog vigtigt, at man betragter N-tester målingen som en hjælp og ikke som en endegyldig sandhed. N-tester kan korrigere eller bekræfte din forventning til markens behov, men den skal anvendes korrekt og er blandt andet følsom for faktorer, såsom gødningshistorik, måleteknik, afgrødestadie.

 

Fastsættelse af N-behov ved 3. tildeling med nulparcel

Fra stadie 32-37 kan målingen af kvælstofoptaget i nulparcel bruges til at fastsætte markens kvælstofbehov.

Sammen med markens forventede udbytte danner målingen af kvælstofoptaget grundlag for at beregne behovet. Dette er vist på hver enkelt af de seks lokaliteter i kvælstofbarometeret nedenfor.

Da vi kun er nået til stadie 32-33 i målingerne, vil det være en god ide at gentage beregningen i stadie 37, Særligt i de marker, hvor nulparcellen har været i konstant udvikling og fortsat optager kvælstof.

Generelt har optaget i nulparcellerne været langsom, men haft fart på den sidste tid, og det ligger nu klart over året med svagest optag (2016). Vi nærmer os nu niveauet for et gennemsnitsår, hvilket også var forventningen ved vækststart. Optaget ses i figur 1.

 

imagekj4wo.png

Figur 1: Optag i nulparceller over år. 2023 ligger nu klart over 2016 og nærmer sig et gennemsnitsår.

I figur 1 er optaget vist i forhold til dato. Imidlertid er der jo stor variation i væksten mellem årene, og det giver måske mere mening at se på, hvor meget N der er optaget på et givent vækststadie frem for en given dato.

Dette er gjort i figur 2, hvor optaget i stadie 32 er vist for tildelinger på 0-250 kg N/ha de sidste 5 år. Her viser 0 kg N leddet tydeligt, at vi har et år med lav mineralisering, ligesom vi også havde i 2020 og 2022, mens 2021 og især 2019 havde høj mineralisering. Desuden er der god respons for stigende kvælstofmængder i år, så vi må fortsat forvente et slutbehov, der ligger over et gennemsnitsår. Endelig kan man se, at datoen for, hvornår markerne i kvælstofbarometeret gennemsnitligt ramte stadie 32 spænder fra 25. april til 6. maj over de sidste fem år. Det hænger ikke overraskende direkte sammen med gennemsnitstemperaturen i marts og april, der varierede fra 4,7 grader i 2021 til 6,7 grader i 2019.   

 

imagemydc7.png

Figur 2: Kvælstofoptag i stadie 32 ved tildelinger på 0-250 kg N de sidste 5 år.

 

Graduer sidste tildeling

Når man via nulparcel, N-tester BT og det generelle kendskab til marken har fastsat niveauet for sidste tildeling, kan denne med fordel gradueres. Herved tjenes der ca. 150 kr./ha, hvilket blandt andet blev dokumenteret i projektet Future Cropping. Graduering sker nemt, gratis og fagligt korrekt med Atfarm.

 

De enkelte lokaliteter

Nedenfor gennemgås de seks lokaliteter i kvælstofbarometeret, og deres totale kvælstofbehov udregnes ud fra nulparcel algoritme for hvede med proteinafregning til egen opfodring eller salg.

 

Haderslev

Første gødskning:

Anden gødskning:

Forfrugt:

Sort:

Sådato:

JB:

Forventet udbytte: 8 ton

image85k19.png

Her er god respons for tilført kvælstof, og nulparcellen står stille omkring 10 kg N/ha, så der er ikke meget mineralisering i gang. Der må derfor forventes et ret højt kvælstofbehov. Med en udbytteforventning på 8 ton kan det ud fra nulparcelmålingen udregnes til 231 kg N/ha. Heraf bør de 170-180 være ude nu og resten tildeles i stadie 37-39 efter en kontrollerende måling i nulparcel og evt. N-Tester måling.   

 

Århus – Velas

Første gødskning: 22-03

Anden gødskning: 14-04

Forfrugt: Raps

Sort: Rembrandt

Sådato: 20-09

JB: 4

Forventet udbytte: 9 ton

imagerufkb.png

Her er en mark med god gang i kvælstofoptag – både i nulparcel og gødede led. Der er effekt af stigende tildeling op til 300 kg N/ha, så 2. tildeling er kommet godt i spil. Nulparcellen ligger på 31 kg N/ha, hvilket med 9 ton i udbytteforventning giver et totalbehov på 209 kg N/ha. Heraf bør de 160-170 være ude nu og resten tildeles i stadie 37-39 efter en kontrollerende måling i nulparcel og evt. N-Tester måling.  

 

Aalborg

Første gødskning: 24-03

Anden gødskning: 23-04

Forfrugt: Hvede

Sort: Heerup

Sådato: 24-09

JB: 4

Forventet udbytte: 8 ton

imageln0n.png

Denne mark ligner marken i Haderslev i responsen på tilført kvælstof. Men der er dobbelt så god mineralisering, og det betyder, at den med samme udbytteforventning som Haderslev (8 ton) behøver 21 kg N/ha mindre = 210 kg N/ha. Heraf bør de 160-170 være ude nu og resten tildeles i stadie 37-39 efter en kontrollerende måling i nulparcel og evt. N-Tester måling.  

 

Lolland

Første gødskning: 16-03

Anden gødskning: 11-04

Forfrugt: Raps

Sort: RGT Baristow

Sådato: 23-09

JB: 5

Forventet udbytte: 10 ton

imagezc1u3.png

Nulparcellen står stille omkring 20 kg N/ha, så det tyder på, at mineraliseringen er gået i stå og ikke bidrager med mere kvælstof. Trods rapsforfrugt begge steder og nogenlunde ens jordtype mineraliserer denne lokalitet langt svagere end lokaliteten i Ringsted. Kvælstofbehovet kan udregnes til 250 kg N/ha – eller 40 kg N/ha mere end i Ringsted til samme udbytte. Heraf bør de 180-190 være ude nu og resten tildeles i stadie 37-39 efter en kontrollerende måling i nulparcel og evt. N-Tester måling.  

 

Ringsted

Første gødskning: 20-03

Anden gødskning: 12-04

Forfrugt: Raps

Sort: LG KWS Extase

Sådato: 28-09

JB: 7

Forventet udbytte: 10 ton

image2je1e.png

Her er meget høj mineralisering, så trods en udbytteforventning på 10 ton er kvælstofbehovet kun på 210 kg N/ha, ligesom markerne i Århus og Ålborg, der har udbytteforventning på 9 og 8 ton. Og det er 40 kg N/ha lavere end behovet på Lolland, hvor udbytteforventningen ellers er den samme som i Ringsted. Af de 210 kg N/ha bør de 160-170 være ude nu og resten tildeles i stadie 37-39 efter en kontrollerende måling i nulparcel og evt. N-tester måling.  

 

Aarhus – Teknologisk Institut

Første gødskning: 04-04

Anden gødskning: 17-04

Forfrugt: Hvede

Sort:

Sådato: 24-09

JB: 5

Forventet udbytte: 9 ton

imageldio.png

Nulparcellen står stille omkring 20 kg N/ha, så det tyder på, at mineraliseringen er gået i stå og ikke bidrager med mere kvælstof. Kvælstofbehovet kan derfor udregnes til 232 kg N/ha. Heraf bør de 180-190 være ude nu og resten tildeles i stadie 37-39 efter en kontrollerende måling i nulparcel og evt. N-tester måling.