6. måling

Der er nu målt kvælstofoptag i st. 37 på alle lokaliteter. De tidligste lokaliteter (Haderslev og Rødby) nåede st. 37 d. 9. maj, og disse to steder er der suppleret med en måling i st. 39. Den seneste lokalitet (Otterup) først nåede st. 37 d. 23. maj. Det er tydeligt, at den nedbør, der er kommet, har gjort hveden godt. Der er fuld fart på kvælstofoptaget alle steder nu, men stadig store forskelle mellem lokaliteter. Således har forsøget på Fyn optaget 5 kg N pr døgn de sidste 14 dage, mens forsøget i Ringsted kun optager 3 kg N i døgnet.

Kvælstoftype ved opstart

Som tidligere omtalt er der i dette års kvælstofbarometer medtaget et led med flydende gødning. De tørre forhold tidligt på sæsonen skulle i teorien medføre sværere betingelser for optagelse af fast gødning og dermed være en fordel for den flydende.

I figur 1 er vist kvælstofoptaget gennem foråret som gennemsnit over de seks lokaliteter afhængig af valgt gødningstype. Der er givet 150 kg N/ha tre forskellige faste gødninger og 160 kg N/ha i flydende gødning. Som det ses, har kvælstofoptaget gennem hele sæsonen været størst, hvor man har brugt YaraBela AXAN. Desuden er der tendens til, at forskellen bliver større og større som sæsonen skrider frem.

Den flydende gødning og de to ammoniumbaserede faste gødninger kan altså ikke følge med YaraBela AXAN, når det gælder om at stille kvælstof til rådighed for planten, heller ikke i et tørt forår som det forgangne.   

image5nwou.png

Figur 1: Kvælstofoptag gennem foråret efter tildeling af forskellige gødninger. Der er optaget mest kvælstof med YaraBela AXAN som gødning. 1. måling er udeladt, da den skete før første tildeling af gødning og dermed var ens for alle.

 

Figur 1 er dannet som gennemsnit over seks lokaliteter. Kigger man på lokaliteterne enkeltvis, dukker der interessante konklusioner frem.

På Lolland var der nemlig en tydelig umiddelbar effekt af den flydende gødning, og modsat de andre fem steder blev der optaget mest N ved valg af flydende gødning ved de første fire målinger.

Denne effekt er imidlertid klinget af nu, og den faste gødning har indhentet den flydende. Det ses i figur 2.

imagegb3f.png

Figur 2: Kvælstofoptag efter tildeling af hhv. YaraBela AXAN og flydende gødning i forsøget på Lolland. Der var umiddelbart et højere kvælstofoptag med den flydende gødning, men den effekt er nu klinget af.  

 

Samlet set fortæller forsøgene, at YaraBela AXAN er et sikkert valg, hvis man gerne vil have maksimal optagelse af den tilførte gødning.  

I det nedenstående gennemgås de seks hvedeforsøg i kvælstofbarometeret enkeltvis, og der gives et justeret bud på det totale kvælstofbehov i alle seks hvedeparceller.

Ved justeringen skal man huske på, at det er i st. 32-37, man skal vurdere sin nulparcel. Eventuel mineralisering herefter er fremskrevet i formlen, der udregner behovet. Efter stadie 37 er det kun ændringer i udbytteforventningen, der kan ændre på kvælstofbehovet.

 

Haderslev

Forfrugt: Raps

Sort: Pondus

Sådato: 10-09-2021

JB: 6

Forventet udbytte pr. 10. maj: 11,5 ton/ha

Denne mark havde nået st. 37 allerede ved sidste måling, og kvælstofbehovet blev bestemt til 242 kg N/ha. Nulparcellen har optaget yderligere 13 kg N siden sidst, så mineraliseringen fortsætter og de 242 kg N bør slå til for at nå udbyttemålet på 11,5 ton/ha. Marken bør være færdiggødet nu.    

imagekk997.png

 

Otterup

Forfrugt: Roer

Sort: Pondus

Sådato: 30-10-2021

JB: 6

Forventet udbytte 10. maj: 9 ton/ha

Her blev behovet fastsat til 230 kg N/ha ved sidste måling. Grundet den sene sådato og den langsomme vækst anbefalede vi dog, at man kun gødede op til 160 kg N/ha, da der kunne være mere mineralisering i vente.

Der er nu kommet mere gang i mineraliseringen, og der er rigtig god gang i kvælstofoptaget i gødede parceller – helt op til 5 kg N/ha pr dag. Den øgede mineralisering betyder, at behovet justeres til 210 kg N/ha, og marken bør færdiggødes nu. 

images39c.png

 

Aalborg

Forfrugt: Raps

Sort: Heerup

Sådato: 04-09-2021

JB: 4

N-min.: 69 kg

Udbytteforventning 10 maj: 9 ton/ha

Her er stadig rigtig flot respons for tilført kvælstof, mens nulparcellen begynder at tabe pusten lidt. Behovet på 194 kg N/ha fastholdes derfor, og marken bør være færdiggødet nu. Den flottet respons for stigende N kunne dog indikere, at udbytteforventningen skal skrues lidt op. I så fald skal kvælstoftildelingen øges med 20-25 kg N/ha pr. ton, man øger udbytteforventningen, og restmængden skal gives straks.

imagejy0y8.png

 

Lolland

Forfrugt: Vårbyg

Sort: Blanding

Sådato: 24-09-2021

JB: 6

N-min.: 40 kg

Forventet udbytte 10. maj: 10 ton/ha

Ligesom i Haderslev havde denne mark nået st. 37 allerede ved sidste måling. Der har været enorm respons for tilført gødning siden da, og selvom nulparcellen også har optaget ca 10 kg N, er behovet på 248 kg N/ha fra sidste måling bestemt ikke usandsynligt.  

imageex7rp.png

 

Ringsted

Forfrugt: Hvede

Sort: LG Scyscraber

Sådato:

JB: 6

N-min.: 30

Udbytteforventning 10 maj: 9 ton/ha

Dette forsøg har haft en svag udvikling hele foråret, og der er stort set ingen mineralisering. Nulparcellen står bomstille på sølle 16 kg N/ha, så den tilførte gødning skal danne næsten hele udbyttet. Derfor ender totalbehov på 242 kg N/ha trods en forholdsvis lav udbytteforventning, lokaliteten taget i betragtning. Der bør færdiggødes nu.

imager52as.png

 

Aarhus

Forfrugt: Hvede

Sort: Pondus

Sådato: 24-09-2021

JB: 6

N-min.: 49

Forventet udbytte 10 maj: 9 ton/ha

Her er mineraliseringen en anelse bedre end i Ringsted, og nulparcellen har optaget 5 kg N/ha siden sidst. Behovet reduceres derfor til 220 kg N/ha, der bør være ude nu.

imagebw9o.png