2. Måling

Den 2. måling i kvælstofbarometeret blev gennemført i ugen op til påske. Overordnet set bærer målingerne præg af, at vejret var koldt og væksten og mineraliseringen af kvælstof fra jorden dermed beskeden i perioden mellem første og anden måling. Mineraliseringen af kvælstof er dog startet op på lokaliteten ved Århus og Haderslev, mens frigivelse af kvælstof i de andre lokaliteter endnu ikke er begyndt.

Gødningstype ved opstart

Som noget nyt rummer kvælstofbarometeret i år forskellige gødningstyper ved opstart. Der er således givet 50 kg N/ha ved vækststart i 3 forskellige faste gødninger, samt 80 kg N/ha i flydende gødning.

I figur 1 ses kvælstofoptaget for hver gødningstype, både på hver lokalitet og som gennemsnit over de 6 lokaliteter. I gennemsnit er der ikke den store forskel at spore, så der er altså ikke optaget mere N i leddet med flydende gødning, selvom det blev tildelt 30 kg N/ha mere.

imagen8tsr.png

Figur 1: Kvælstofoptag i gødede parceller ved 2. måling. Der er ikke forskel på gødningstypernes optagelse i planten, og der har ikke været effekt af 30 N/ha mere ved flydende gødning.  

 

Kvælstofbarometer lokaliteter 2022

Nedenfor er vist figurer fra de 6 lokaliteter. Reelt skal man kun kigge på forskellen mellem 0 og 50 kg N/ha, da alle gødede led er startet op med 50 kg N/ha, og først har fået tildelt eventuel yderligere gødning medio april.

Når kurven fra 2. måling viser forskelle mellem 50, 100, 150, 200, 250 og 300 kg N, er der altså kun tale om måleusikkerheder. Alle disse led havde ved målingen fået 50 kg N/ha. Kigger man kun på 0 kg N/ha ses det, at der har været god mineralisering ved Århus, hvor der er optaget 10 kg N/ha mellem de to målinger, mens der næsten ingen mineralisering har været ved Ringsted og Otterup. Effekten af tilført gødning har været størst på Lolland, hvor tildeling af 50 kg /ha har udløst et meroptag på 10 kg N/ha i forhold til udgødet. Ved Ringsted var effekten kun på 1 kg N/ha.

 

Haderslev

Forfrugt: Raps

Sort: Pondus

Sådato: 10-09-2021

JB: 6

image3a3rq.png

Her har været et godt optag af kvælstof i både mark og nulparcel siden første måling. Det tyder på en vis mineralisering, men også på en sulten mark med at godt potentiale for optag af kvælstof.

 

Otterup

Forfrugt: Roer

Sort: Pondus

Sådato: 30-10-2021

JB: 6

imagedyrk.png

Nulparcellen har ikke optaget N kvælstof siden første måling, og de gødede parceller har kun optaget 3-4 kg N/ha. Den sene sådato spiller muligvis ind på den lidt langsomme start, og der bør holdes godt øje med nulparcellen. Hvis ikke den begynder at optage kvælstof, skal planen nok korrigeres opad.

 

Aalborg

Forfrugt: Raps

Sort: Heerup

Sådato: 04-09-2021

JB: 4

N-min.: 69 kg

image19g7d.png

Her følges mark og nulparcel fint ad, så ind til videre har mineraliseringen bidraget fint til kvælstofoptaget. Der er målt en meget høj N-min (69 kg) i forsøget. Det stemmer godt overens, med at nulparcellen følger marken i kvælstofoptag.

 

Lolland

Forfrugt: Vårbyg

Sort: Blanding

Sådato: 24-09-2021

JB: 6

N-min.: 40 kg

imagebenzm.png

Her er godt gang i marken og rigtig flot respons for tilført kvælstof. Nulparcellen står nærmest stille, så her skal man virkelig være vågen og ikke komme bagud med tilførsel af gødning.

 

Ringsted

Forfrugt: Hvede

Sort: LG Scyscraber

Sådato:

JB nr: 6

N-min.: 30

imagecwgx.png

Her står både mark og nulparcel fuldstændig stille på et meget lavt niveau. Den kolde lokalitet inde i landet og den valgte hvedesort spiller nok ind på den langsomme vækst. Desuden er der et lavt Nmin indhold i jorden, så der er ikke meget at arbejde med.

 

Aarhus

Forfrugt: Hvede

Sort: Pondus

Sådato: 24-09-2021

JB: 6

N-min.: 49

imagerup7m.png

Denne mark ligner meget marken i Haderslev, når man ser på optag i nulparcel og respons for tilførsel. Der har været et godt optag af kvælstof i både mark og nulparcel siden første måling. Det tyder på en vis mineralisering, men også på en sulten mark med at godt potentiale for optag af kvælstof.

 

Mineraliseringen indtil nu

Målingerne i nulparcellerne giver mulighed for at følge mineraliseringen landet over og sætte den i forhold til de forrige år. Dette er vist i figuren nedenfor, og som det ses ligger vi noget under 7 års gennemsittet. Det passer fint med, at april var kold frem mod påske, hvilket har gjort, at mineraliseringen ikke rigtig har taget fart. Ud fra N-min målinger og vinterens vejr forventer vi, at 2022 ender med en mineralisering omkring normalen, men at den er forsinket en smule. Vi så præcis samme mønster i 2021, hvor april også var kold.  

image82f1q.png

Figur 2: Målinger af kvælstofoptag i nulparceller 2022 og de foregående 7 år. Der er lavere optag i 2022, hvilket tyder på en langsom mineralisering. 

 

Anbefaling

Vi har suppleret målingerne i kvælstofbarometret med målinger i nogle tilfældigt udvalgte hvedemarker i dagene 19-20 april. Det er meget tydeligt, at det gode påskevejr har sat gang i tingene, og vi måler nu optag på op til 50 kg N/ha i de mest udviklede marker. Med fortsat fint forårsvejr i vejrudsigten og den beskedne mineralisering in mente, er det vores generelle anbefaling at få udført 2. gødningstildeling hvede omgående, hvis det ikke er sket. Den 1. maj bør alle hvede marker have fået tilført mindst 75 % af den planlagte mængde, eller omkring 150 kg N/ha. Herefter kan man godt tillade sig en vis tålmodighed, før niveauet af 3. tildeling fastlægges, så markens totale behov rammes så godt som muligt.