3. Måling 2019

Det er tydeligt at en kvælstofstrategi hvor hveden i marts blev startet op med 100 kg N har et væsentligt højere kvælstofoptag end hvor der er startet med en mindre mængde kvælstof efterfulgt af tildeling før strækning.

3. måling – stadie 32-33 (ultimo april/ primo maj)

Kvælstofoptaget fortsætter trods det tørre vejr og er på de målte lokaliteter øget med 25 – 50% i de gødede parceller siden sidste måling i stadie 31. Der er tendens til at parceller, hvor der er tildelt mindre end 100 kg total kvælstof, nu på flere lokaliteter er begrænset af manglende kvælstof (serie 2-3 + 13). Det er til gengæld tydeligt at en kvælstofstrategi hvor hveden i marts blev startet op med 100 kg N  fortsat er lykkes med et meget stort kvælstofoptag (serie 12). Der har på nuværende tidspunkt været en god udnyttelse af kvælstof tildelt tidligt. Parceller som i stadie 31-32 er gødet op til 150 kg N eller mere, har endnu ikke optaget det tildelte kvælstof og mangler endnu ikke kvælstof (serie 5-11).

Den afsluttende kvælstoftildeling afventer forsat og kan tildeles efter stadie 37, hvor det er muligt at vurdere størrelsen af restbehovet.

Der er målinger fra 4 lokaliteter og hveden er nu i stadie 32-33. Kvælstofoptaget i det ugødede led øget siden sidste måling og der har været en relativ stor mineralisering fra jorden. Specielt i forsøgene i Sønderjylland, har mineraliseringen været stor. I forsøget på Lolland tyder det på at mineraliseringen er stoppet og at det på denne lokalitet ikke kan forventes at jorden stiller mere kvælstof til rådighed.

VKST

AgriNord

SLF

SLF 2


Sådan er der gødet i parcellerne

 

Samlet oversigt over optaget i nulparcel

 

Bagggrund for N-Baromeret

Formålet med Yara N-Barometeret er at vise, hvor meget kvælstof der optages af afgrøden, hvornår det optages og hvor meget der leveres fra jordens pulje via mineralisering.

Dette kan være med til danne beslutningsstøtte til at finde det rette kvælstofniveau i afgrøden i vækstsæsonen og til at tilrettelægge det rigtige tidspunkt for en suppleringsgødskning.