Yara N-Barometer 2018

Yara N-Barometeret blev til 2018 sæsonen opgraderet til at dække målinger i mere end 50 hvedemarker rundt om i landet. Dermed var det nemmere for den enkelte landmand at sammenligne sine marker med en mark, der i højere grad lignede hans egne. Samtidigt bliver de fleste målinger foretaget i marker gødet af landmanden og dermed mere praksisnært, fx indgik nu også gyllegødede marker.

Yara N-Barometer - 2018

For at gøre Yara N-Barometeret mere overskueligt og brugbart blev antallet af måletidspunkter reduceret til at foregå på de vigtige tidspunkter hvor det var tid til gødningstildelinger. I de tilmeldte marker måltes med Yaras håndholdte N-Sensor i tre kvælstofniveauer. En ugødet parcel, landmandens omgivende mark og en parcel, som modtog 40 kg N over landmandens tildeling.

0-parceller – den sidste måling i 2018

Det meget varme og solrige vejr har fået afgrøderne til at vokse ekstremt hurtigt. Fra at hveden var 14 dage bagefter i udvikling i fht. et gennemsnitsår er udviklingen nu normal eller lidt foran. Med varmen og væksten er der sket meget store kvælstofoptag i den sidste tid. Fx er der i marken Hajstrup 2 siden sidste måling (20 dage) optaget (144-65=) 79 kg N hvilket svarer til 4 kg N/ha pr. dag. I denne mark er der optaget 51 kg N i 0-parcellen, hvilket ligger i den høje ende, så der er en fin mineralisering fra marken. Der er tildelt 143 kg N i NPK-gødning indtil nu i marken. Lægger man mineraliseringen sammen med den tildelte mængde N så har planterne altså i alt (143+51=) 194 kg N til rådighed. Af dette er der optaget 144 kg N, som svarer til en N-effektivitet på 144/194 = 75 %, hvilket er meget højt i forhold til hvad vi ellers måler. I Max-parcellen er der kun optaget 6 kg N yderligere selvom der er tilført 40 kg N ekstra, så det tyder ikke på at N-optimum ligger væsentligt højere end den allerede tildelte mængde.

For marken i Styding har kurven en helt anden form. Her optaget 41 kg N i 0-parcel, 97 kg N i marken og 130 kg N/ha i max-parcellen. Det ser altså ud til at hveden kan omsætte alt den gødning den er stillet til rådighed til vækst og at tildelingen i marken nok er noget for lav. De 40 kg N ekstra i max-parcellen er i hvert fald godt i gang med at blive taget op. 33 af de 40 kg N er allerede optaget, hvilket vidner om en meget høj kvælstofeffektivitet i marken, ved dette kvælstofniveau.

Kvælstofmineraliseringen har været stor med det varme vejr

Mineraliseringen er virkeligt kommet i gang med den kraftige opvarmning af jorden. De fleste af de seneste målinger ligger langt over den mineralisering vi normalt ser på dette tidspunkt. I en enkelt mark er der optaget 66 kg N uden der er tilført gødning. I den anden ende af spektret er der en mark, hvor der kun er optaget 25 kg N i den ugødede parcel. Dette viser tydeligt, at det er nødvendigt at tage hensyn til mineraliseringen i den enkelte mark for at kunne skyde sig ind på kvælstofoptimum.

Det må forventes at mineraliseringen og optaget af tildelt kvælstof aftager i marker hvor tørken begynder at sætte sit præg. Forhåbentligt får vi snart noget nedbør som vil styrke mineraliseringen og optaget af tildelt gødning. 

 Målinger i stadie 31

Ved denne måling er der de fleste steder givet anden gang gødning så hovedmængden nu er givet. Dette kan også ses i målingerne fra sidste uge, hvor optaget i markerne er kommet kraftigt i gang.

I denne uge viser vi målingerne fra Østjylland målt af LMO. Det er tydeligt at se at væksten virkelig har fået fart på. Tydeligst er det i marken i Øster Tørslev, her var der kun optaget 15 kg N/ha ved målingen d. 13. april. Den 3. maj er der nu optaget over 60 kg N, hvilket svarer til, at der er optaget over 2 kg N/ha om dagen i gennemsnit! Der er endnu ikke et større optage i Max-parcellen (40 kg N over landmandens tildeling) end i marken, så der er endnu ikke ”spist op” af den seneste kvælstoftildeling. Selv om hveden i den pågældende mark er eksploderet i vækst, så har den faktisk kun op taget (62-29=) 33 kg N af den tildelte kvælstof. Der er i denne mark tildelt 64 kg N ved vækststart  (310 kg 21-3-10) og d. 3/5 tildelt 30 t slagtesvinegylle. Dette viser tydeligt, at det endnu er for tidligt, at vurdere om den indtil nu tildelte kvælstofmængde er passende. Normalt vil 50-60 % af den tildelte kvælstofmængde kunne genfindes i afgrødens overjordiske dele, når den er fuldt udviklet.

 

Kvælstofmineraliseringen er også kommet godt i gang med det varme vejr og en del nedbør. Samlet set ligger mineraliseringen dog lidt under de sidste års gennemsnit. De nyeste målinger er fortaget i Østjylland af LMO og en del af markerne ligge nu over kurven, som viser gennemsnittet af de sidste fire års mineralisering. Der er dog stadig en overvægt af marker under kurven. Dette kan dog nå et rette sig med det sommerlige vejr i skrivende stund.

 

 

Målinger fra 27/4 i Sdr. Jylland

Siden sidste udgivelse af N-Barometeret er foråret for alvor kommet. Vi har fået nogle meget varme dage og nogle dage med nedbør, så vi har tiden nu med meget kraftig vækst. De fleste har nu givet hveden anden gang gødning og optaget af denne gødning er også kommet i gang. Det er vigtigt at hveden ikke mangler kvælstof i denne periode, da den kraftige strækningsvækst skal understøttes.

Sammenligner vi med tidligere år er vi dog noget bagefter med udviklingen af afgrøderne. I de sidste par år har vi passeret stadie 31 (første knæ mærkbart) allerede midt i april på de lune lokaliteter og omkring 1. maj i de koldere egne. I år er det kun på de allerluneste lokaliteter stadie 31 er opnået pr. 1. maj. Dermed er udviklingen nok 7-14 dage bagefter ”normalen”.

Derfor opstår diskussionen om man skal gøde efter kalenderen eller afgrødens stadie. Sandheden ligger nok et sted midt i mellem, da vi jo ønsker at pace afgrøden med gødningen når vi er sent i udviklingen. Anden kvælstoftildeling bør gives omkring det tidspunkt hvor strækningsvæksten skal til at starte altså 30-31. I år er det sket i stadie 30 de fleste steder.

Tredje og sidste tildeling bør vente nogle uger endnu, da vi først kan vurdere afgrødens udbyttepotentiale og hvor godt den har optaget kvælstof når vi når stadie 37-41. Da afgrøderne, som skrevet, er sent udviklede nås stadie 37 nok først om tre uger de fleste steder. På dette stadie vil vi følge op med nye målinger og prøve at skyde os ind på om behovet i hveden er større eller mindre end ”normalt”.

Det er tydeligt at se, at optaget af det tildelte kvælstof er kommet godt i gang i Sønderjylland. Der er målt den 27. april. Optaget i 0-parcellen svinger fra 22 kg N til 35 kg N. Det højeste optag er målt i den ene mark i Hajstrup (nr. 3) hvor forfrugten er spinat. Der er også i denne mark, at det største optag af det tildelte kvælstof ses, 81 kg N er der allerede optaget. Tæt på, i hvert fald geografisk, er marken Hajstrup 1, hvor der kun er optaget 22 kg N. Denne mark er sået 3. oktober efter hvede, hvilket forklarer den meget lavere biomasse.

Væksten har været meget kraftig i de varme dage vi havde for 14 dage siden, så på de fleste lokaliteter har tilgængeligheden af kvælstof være begrænsende for væksten. Derfor ser man et lidt højere optag i max-parcellen, hvor der er tildelt 40 kg N mere end i marken. Der er dog stadig kun optaget en forholdsvis lille del af det tildelte kvælstof i marken, så der er absolut ingen grund til at skynde sig ud med tredje tildeling.

Målinger fra 13/4 i Østjylland

Denne måling er den første hvor har vi ikke kunnet måle et optag af det først tildelte kvælstof. Med de sidste dages lune vejr er optaget dog ved at komme op i fart. Den største forskel der er blevet målt i mellem 0-parcel og mark er parcel nr. 1 hvor der er optaget knapt ti kg N/ha mere i marken.

Da optaget af det først tildelte kvælstof er så beskedent (2-10 kg/ha) er der ingen grund til at skynde sig ud med anden tildeling. Det tildelte kvælstof er så og sige ikke spist op endnu. I de fleste marker kan anden tildeling trækkes til slutningen af april, i hvert fald for fast handelsgødning (ammoniumnitrat). Hvor længe man bør vente afhænger naturligvis af hvor meget man har givet i første tildeling. Har man fx kun tilført 50 kg N/ha helt tilbage i februar måned, så bør 2. tildeling udføres snarest. Flydende gødning og gylle bør dog gives snarest for at det skal nå at virke tids nok.

Målinger fra d. 6/4 på Øerne

Kvælstofoptaget er generelt lavt efter vinteren pga. de svære betingelser for etablering i efteråret. Faktisk er det første gang vi har målt et kvælstofoptag på under 10 kg N/ha i N-Barometeret. På Øerne har der ligget sne længere end på de andre lokaliteter, derfor er disse marker noget bagefter i udvikling. I de sidste fire år har kvælstofoptaget i ugødede parceller i gennemsnit ligget i mellem 20 og 30 kg N/ha i april måned. Væksstadiet er stadig buskning. Næste måling fra Øerne vil vise hvor godt markerne er kommet i gang.

Markens mineralisering danner grundlaget

For at opnå et vist udbytte kræves tilførsel af en vis mængde kvælstof. Denne mængde kvælstof tilføres via markens mineralisering samt fra tilført kvælstof i handelsgødning eller husdyrgødning. For at kunne bestemme behovet for mængden af tilført gødning, er det derfor vigtigt at kende størrelsen af mineraliseringen fra marken. Mineraliseringen fra marken bestemmes via kvæstofoptaget målt i de ugødede parceller i Yara N-Barometeret.

Mineraliseringen afhænger af flere faktorer. Herunder indholdet af organisk materiale i jorden, tidligere års tilførsel af husdyrgødning, forfrugt og jordtype. Jordens evne til at frigive kvælstof er desuden en vigtig parameter. Mineraliseringen og frigivelse af kvælstof vil være afhængig af vejret i foråret/vækstsæsonen og vil således være forskellig fra år til år.