Nulparceller og N-Barometer - 1. måling 2021

Siden 2014 har Yara fulgt kvælstofoptaget i forsøg med stigende kvælstoftildeling i hvede hen over vækstsæsonen. Disse målinger har dannet baggrund for vores kvælstofbarometer, som er ugentlige målinger af kvælstofoptaget i forsøg med stigende kvælstoftildelinger. Målingerne kan bruges til at vurdere kvælstofbehovet i den aktuelle vækstsæson. Se sidste års N-Barometer (link nederst på siden). Desuden har vi gennem årene haft et antal nulparceller, hvor vi har fulgt mineraliseringen af kvælstof i ugødede parceller. Konceptet med nulparceller er i 2021 blevet bredt ud til en række landmænd og landboforeninger, og der ligger mindst 50 parceller rundt om i landet i skrivende stund. Læs mere om nulparceller (link nederst på siden).

15-03 Søren Jensen, Års.jpg

Figur 1: Nyanlagt nulparcel hos Søren Jensen, Års. På presenningen ligger den håndholdte N-sensor, som vi bruger til at måle kvælstofoptaget med. Ingen har set så meget som skyggen af fotografen…

Kvælstofoptag ved vækststart 2021 - en smule under gennemsnit i år

De mange nulparceller betyder, at vi til den første måling til kvælstofbarometeret har langt flere målinger og lokaliteter i spil i år sammenlignet med tidligere år. Vi har i denne uge været rundt og måle optaget i 21 parceller og kan derfor allerede nu give et fingerpeg om, hvordan udgangspunktet er i 2021 sammenlignet med tidligere år.

Målingerne er sammenfattet i figur 2, der viser et optag på 17,5 kg N/ha primo marts 2021, mod et gennemsnit på 19 kg N/ha over årene. Kvælstofoptaget ligger altså en anelse under gennemsnit, hvilket nok især skyldes den kolde periode i begyndelsen af februar, der har sat afgrøderne helt i stå efter et godt efterår med fine betingelser for etablering og vækst. Vinterhveden er generelt i vækststadie 22-24. Målingen af kvælstofoptag er baseret på biomasse, så hvis vinteren medfører tab af biomasse, kan det påvirke den første måling. Det skal man have i tankerne, før man tolker for meget på tallene. Det er yderpunkterne i årets målinger et godt eksempel på. Målingerne svinger fra 14 til 23 kg N optaget pr. ha. Det laveste optag er målt mellem Randers og Hadsund, og højeste er målt på Falster. Begge marker lå på JB 6 med forfrugt vårbyg, men marken med det lave optag var langt mere præget af biomassetab end marken med det høje optag – og faktisk var den sået 12 dage før marken med den højeste måling.

Variationer i kvælstofoptag ved vækststart

Ser man nøjere på årene, springer 2019 og 2018 ud som årene med hhv. højeste og laveste kvælstofoptag. 2019 var kendetegnet ved en høj kvælstofpulje i jorden efter den tørre sommer og de lave udbytter i 2018, der blev fulgt af en mild vinter, hvilket tilsammen gav usædvanligt høj biomasse ved vækststart. 2018 var modsat kendetegnet ved en kold marts og sen vækststart, med lav biomasse ved vækststart til følge. 

N-optag vækststart.JPG

Figur 2: Målingerne i 2021 ligger en smule under det gennemsnitlige niveau.

Mål selv kvælstofoptaget

Hvis du vil følge kvælstofoptaget i din egen mark gennem sæsonen, kan du downloade vores app YaraIrix (googleplay/appstore). Med YaraIrix kan du bruge telefonens kamera som biomassemåler og ud fra fotos få et estimat på kvælstofoptaget. YaraIrix vil i løbet af foråret blive tilknyttet Atfarm, som er vores satellitbaserede tjeneste til biomasseovervågning, varieret gødskning og tildelingskort.

Selve appen er gratis at downloade og funktionerne med at måle kvælstofoptag ud fra mobilfotos og overvåge biomasse er ligeledes gratis, mens funktionen med at generere tildelingskort koster 1495,- kr i årligt abonnement.     

Du kan læse meget mere om Atfarm her.

Uændret anbefaling

Den første måling i kvælstofbarometeret giver ikke umiddelbart anledning til at ændre i den anbefaling for kvælstoftilførsel, vi udsendte primo februar. Anbefalingen ses i tabel 1. Mange har allerede været ude med første tildeling i det gode vejr primo marts og resten bør følge efter, når føret atter tillader det. Du kan genlæse hele vores nyhedsbrev Opstart vinterraps og vintersæd        

N-strategi vinterhvede.JPG

Tabel 1: Kvælstofstrategi i vinterhvede afhængig af afgrødens tilstand ved vækststart. Tidspunkterne skal opfattes som omtrentlige og tilpasses efter vækstforholdene.

* Kvælstofmængden i sidste tildeling tilpasses vækstsæsonen – udbyttepotentiale og mineralisering fra jorden. Mængden kan med fordel vurderes med Yara N-Tester.

Nulparceller 2021

Følg med i den kommende tid, når vi gennem foråret lægger de forskellige nulparcel-målinger op fra rundt om i landet.