Artikler
maj 02, 2018

Hvad er kvælstofeffektivitet (NUE)?

Kvælstofeffektivitet (NUE, Nitrogen Use Efficiency) kan opgøres på mange måder og på forskellig skala. Hvis man f.eks. ønsker at bestemme kvælstofeffektiviteten af en bestemt gødningstype kan man anvende isotopteknik hvor det er muligt at måle hvor meget af kvælstoffet fra den tildelte gødning, planterne har optaget. Eller man kan se på effektiviteten i stor skala og kun sammenligne in- og output, f.eks. på landsniveau og sammenligne effektiviteten lande i mellem.


Den mest simple måde er at se den tildelte mængde N i handels- eller husdyrgødning i forhold til den fraførte mængde med afgrøden. Denne simple model siger dog intet om hvor meget, der kommer fra gødningen, fra jordens pulje eller fra nedfald fra atmosfæren. Samtidigt tages der heller ikke hensyn til ændringer i jorden indhold af N. Formlen for denne model er altså:

NUE % = output/input x100

En ekspertgruppe under EU har opstillet denne simple model, men bruger den i et system hvor man holder værdierne op i mod nogle grænser for min- og maksværdier, et niveau for et acceptabelt N-overskud samt en minimumsproduktivitet per ha. I figur 1 ses en modificeret udgave af ekspertgruppens model. For at bruge modellen plotter man den tildelte N-mængde mod den, med afgrøden, fraførte N-mængde. Herefter kan man se om det målte resultat ligger inden for et acceptabelt niveau for NUE, N-overskud og minimumsproduktivitet.

 De farvede områder på figuren indikerer:

Hvid farve: Det er i det område, som ekspertgruppen mener, at man skal ligge i for at kvælstofeffektiviteten er tilfredsstillende. Dvs. hvor NUE er mellem 50 og 90 pct., hvor kvælstofoverskuddet samtidig er under 80 kg N pr. ha og hvor output af kvælstof er over 80 kg N pr. ha.

Brun farve: Udbyttet er under 80 kg N/ha og år, og dermed er det muligvis slet ikke attraktivt at dyrke den pågældende jord.

Rødlig farve: Kvælstofudnyttelsen er under 50 procent, hvilket ekspertgruppen ikke betragter at være tilstrækkeligt.

Lysegul farve: NUE er over 50 %, men overskuddet er større end 80 kg N/ha, hvilket ekspertgruppen betragter at være for højt.

Mørkegul farve: En kvælstofudnyttelse på over 90 procent er vurderet til ikke at være bæredygtig på sigt, idet det vil tære på jordens reserver af organisk bundet kvælstof, og dermed efterhånden gøre den mindre dyrkningssikker. På engelsk taler man om ”soil mining”.