Artikler
april 19, 2022

Tid til majssåning

Af: Jens Bach Andersen

Med det flotte vejr varmer jorden godt op, og i de mildeste egne kan majssåningen begynde nu. I dette nyhedsbrev går vi i dybden med startgødning til majs og kommer med resultater fra landsforsøg og uddybende forklaringer på fordelene ved YaraMila MAJS NP 26-6.


Majs betaler rigtig godt for placeret startgødning, og det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken gødning der vælges. YaraMila MAJS NP 26-6 har 3 år i træk haft topudbytte i landsforsøgene, når man sammenligner gødninger ved samme fosforniveau pr. ha.

Det skyldes produktets unikke kombination af forsurende effekt fra ammonium, fosfortyper og det høje borindhold. I det nedenstående gennemgår vi næringsstofferne i YaraMila MAJS NP 26-6 et for et, og kommer ind på deres betydning for majsens etablering og vækst.

image8wi8f.png

 

Kvælstof

Majs betaler for at have kvælstof til rådighed ved såning. Kvælstoffets umiddelbare startvirkning skyldes den hurtigtvirkende nitrat, så der skal være en vis andel nitrat i en startgødning, hvis kvælstoffet i sig selv skal have virkning. Det lever YaraMila MAJS NP 26-6 op til med knapt 40 % af kvælstoffet på nitratform. Imidlertid er det ikke nødvendigvis kvælstof i sig selv, der giver den store gevinst, men derimod den forsuring som ammonium giver. Denne forsuring frigiver mangan og fosfor, som begge er kritiske næringsstoffer i majsens etableringsfase. Siden der er kommet loft over fosfortilførslen, gælder det om at vælge en gødning, der tilfører meget ammoniumkvælstof pr. kg fosfor tilført. Her udmærker YaraMila MAJS NP 26-6 sig med næsten 3 kg ammoniumkvælstof pr. kilo fosfor, mens et produkt som DAP, der ellers ofte fremhæves for forsurende evne, kun indeholder knap 1 kg ammoniumkvælstof pr kilo fosfor. YaraMila MAJS NP 26-6 har en overlegen forsurende evne, hvilket illustreres i figur 1. Her ses indholdet af mangan i planterne i juni måned efter placering af 7,5 kg P/ha i forskellige startgødninger ved såning. YaraMila MAJS NP 26-6 har klart frigivet mest mangan.

image0uoz.png

Figur 1: Manganindhold i planterne efter placering af forskellige startgødninger ved såning. YaraMila MAJS NP 26-6 frigiver mest mangan. Gennemsnit af 4 landsforsøg 2020.

 

Fosfor

Fosfor er helt afgørende for majsens etablering, og efter indførslen af fosforkvoter er det blevet essentielt med en klog og gennemtænkt fosforstrategi i majs. Majs har brug for fosfor lige fra fremspiring, men det store behov ligger faktisk først et stykke ind i vækstsæsonen. Dette er illustreret i figur 2, hvor fosforoptaget i majs over tid er vist. Her ses at det især er fra 40 til 80 dage efter fremspiring, at majsen forbruger fosfor. Derfor gælder det om at vælge en startgødning, der både stiller fosfor til rådighed fra start, men også over tid. Dette opnås med Yaras P-extend koncept, der er integreret i alle YaraMila gødninger. Du kan se mere om P-extend her.

imager4hw.png

Figur 2: Fosforoptag over tid i majs. Forbruget er højest mellem 40 og 80 dage fra fremspiring.

 

Behovet for placeret fosfor ved såning skyldes især, at fosfor er dårligt mobilt ved lave jordtemperaturer. Derfor kan man gøre meget for tilgængeligheden ved at holde øje med jordtemperaturen og vente med at så majs, til der er udsigt til vedvarende jordtemperatur over 8 grader. Der er stor forskel på, hvornår dette tidspunkt indtræder, både geografisk og mellem jordtyper. Nedenfor er vist målt jordtemperatur og prognose for hhv. Tønder og Tylstrup. Heraf fremgår tydeligt, at der sagtens kan være flere grader til forskel på jordtemperatur mellem landsdelene. Ligeledes er det velkendt, at en mild sandjord varmer meget hurtigere op end en kold og tung jordtype. Disse forhold skal man holde sig kritisk for øje, før man etablerer sin majs. Du kan følge jordtemperaturen i dit eget område i her.

imagex55as.png

Figur 3: Jordtemperatur for Tønder. Den har været omkring 8 grader i et stykke tid, og det er forsvarligt at så majs nu.

 

image4m0kr.png

Figur 4: Jordtemperatur for Tylstrup. Den er endnu ikke nået op på 8 grader, og der bør ventes mindst en uge endnu med majssåning.

 

Bor

Majs har et højt behov for bor, og der er ofte merudbytte for bortilførsel i majs. En del af dette bor bør tilføres med startgødningen, da tilførsel i form af bladgødskning i sæsonen ofte er utilstrækkeligt. Majsen når at få mangel, før der er blade nok at sprøjte på. Det ses i tabel 1, hvor borindholdet i bladene er analyseret i juni måned i årene 2019-2021. Her ses markant højere borindhold hos de planter, der havde bor til rådighed fra YaraMila MAJS NP 26-6, og hvis der ikke var givet bor i startgødningen, lå indholdet under den kritiske værdi på 8.

imagea5dvn.png

Tabel 1: Borindhold i majs i juni måned.  12 landsforsøg i 2019-2021. *angiver en værdi under det kritiske niveau på 8 PPM.

 

Zink

Zinkmangel forekommer sporadisk og især på sandjord i et koldt forår. Majs er den afgrøde i Danmark, der er mest følsom for zinkmangel. Zink stimulerer tidlig rodvækst og øger optagelsen af fosfor. Behovet er 300-500 g/ha. 15 % af planteanalyser udført på danske majsafgrøder viser et lavt indhold af zink. YaraMila MAJS 26-6 indeholder 0,1 % zink.

 

Den komplette løsning

YaraMila MAJS NP 26-6 er den komplette løsning som startgødning til majs, når muligheden for fosfortilførsel er begrænset. Dette blev understreget i landsforsøgene i 2020 og igen i 2021, hvor YaraMila MAJS NP 26-6 begge år gav højest udbytte, når fosfortildelingen lå fast på 7,5 kg P/ha, se figur 5 og 6. Begge år blev kvælstoftildelingen udlignet ved at supplere med placeret NS 27-4. Desuden frigiver og tilfører YaraMila MAJS NP 26-6 klart mest mangan og bor til majsen ved etablering. YaraMila MAJS NP 26-6 er dermed det sikre valg, når det gælder startgødning til majs. 

image4a54.png

Figur 5: Udbytte i majs ved tildeling af 7,5 kg P/ha i forskellige startgødninger. Alle led har fået samme kvælstofmængde placeret. 3 landsforsøg 2021.

 

imagefpzjr.png

Figur 6: Udbytte i majs ved tildeling af 7,5 kg P/ha i forskellige startgødninger. Alle led har fået samme kvælstofmængde placeret. 5 landsforsøg 2020.