Artikler
april 17, 2023

Optimal udnyttelse af gødning

Af: Niels Holmenlund

Vi er alle bekendt med, at gødning ikke er gratis og en begrænsende ressource, som vi alle er forpligtigede til at passe godt på. Som gartnere og jordbrugere bærer vi et særligt stort ansvar for, at gødningsforbruget optimeres bedst muligt, samtidig med at vi opretholder et højt udbytte af højeste kvalitet. I dette nyhedsbrev vil vi fokusere på de vigtigste parametre til optimering af vores gødningsforbrug.


Tilbyd planterne vand og gødning så ofte de behøver det og i små mængder ad gangen. Gødes kulturen få gange med større gødningsmængder, er der stor risiko for på kort sigt, at overgødske, og på lang sigt er der stor risiko for udvaskning af gødning til dræn og undergrunden. Gødning bør tilføres i små mængder og så ofte, som planter behøver det for at opnå optimal udnyttelse af gødningen.

imagemixh8.png
Foto 1. Blåbær med gødevanding

Placer vand og gødning omkring rødderne med sive- eller drypslanger

Gødning bør placeres omkring de aktive rødder. Placeres gødning f.eks. mellem planterækker vil gødningen gå til spilde uanset hvor små mængder, der tilføres ad gangen. Den bedste måde, til at placere gødning så tæt på de aktive rødder som muligt, er gennem gødevanding. Den bedste løsning er her at benytte drypvanding eller siveslanger. Gennem gødevanding er det ikke kun gødningsforbruget, der optimeres. Vandforbruget optimeres samtidig i høj grad ved gødevanding. I lande og egne, hvor vand med høj kvalitet er en mangel, vinder gødevanding nu kraftigt frem. Vandes med vandingsbum eller sprinklersystemer, går en stor del af vandingsvandet til spilde ved fordampning eller ved nedsivning, hvor ingen aktive rødder findes i jorden.

Gødevanding i væksthuse har været kendt praksis i mange år, men i disse år vinder gødevanding nu hurtigt frem ved dyrkning af bær, frugt og frilandsgrøntsager.

imagej6kvl.png
Foto 2. Siveslanger udlagt i ophøjet bed, således vand og gødning kan placeres tæt ved de aktive rødder.

Anvend rette gødningsstandard/gødningsplan for netop din kultur og udviklingstrin

For at planter kan udnytte gødningen optimalt, er det utrolig vigtigt, at man benytter den rette gødningsplan.
Alle kulturer har deres unikke gødningsbehov. Det unikke gødningsbehov kaldes også for gødningsstandarden. Der er en gødningsstandard for såvel makro- som mikronæringsstoffer, og denne standard opgives i mg/liter (ppm). De fleste kulturer har ikke kun en gødningsstandard men oftest flere, idet gødningsforbruget varierer efter hvilken vækstfase kulturen befinder sig i.

Der er f.eks. stor forskel på om kulturen er i tilvækstfase eller i frugtudviklingsfase. Yara har standarder for alle kulturer og vækstfaser, og vi kan altid spørges til råds vedrørende dette.
Anvendes ikke optimal gødningssammensætning vil kulturen mistrives samtidig med, at for mange næringsstoffer går til spilde i dræn og undergrund.

Anvend kun kvalitetsgødninger

Ved gødevanding er det ekstremt vigtigt kun at anvende de reneste gødninger. Gødningsblandere, filtre og ikke mindst drypsystemer er meget følsomme for tilstopninger som følge af f.eks. urenheder i gødninger. Tilstopning betyder fejl i næringstilførsel samt ujævn vandingstilførsel fra dryp til dryp, hvilket kan reducere udbyttet væsentligt.

Kvalitetsgødninger bør ikke indeholde natrium. Natrium er ikke et plantenæringsstof. Natrium trænger let ind i roden og kan direkte skade planterne. Indirekte kan natrium skade ved at hæmme optagelse af kalium, calcium og magnesium.
Yaras vandopløselige gødninger er helt rene og indeholder ikke skadeligt natrium.

imagej2ve.png
Foto 3: Bær af høj kvalitet kræver kvalitetsgødning

Anvend ikke for meget ammoniumnitrogen

I modsætning til gødning, som spredes på marken, bør gødning der anvendes til gødevanding i substrat som udgangspunkt ikke indeholde for høje ammoniumprocenter. For høj ammoniumprocent vil betyde:

 • For lav pH i rodzonen
 • Ammonium kan under syrefattige forhold omsættes til nitrit (NO2-), som er plantegift
 • Ammonium kan reducere iltindholdet i rodzonen
 • Ammonium kan give anledning til svag vækst
 • Ammonium kan reducere optagelse af Ca++, Mg++ og K+

Ved gødevanding skal ammonium med stor forsigtighed kun anvendes til at finjustere pH i rodzonen. Se nyhedsbrev ”Har du fokus nok på pH”

imageklhgn.png
Foto 4. Ved gødevanding - optimer din gødskning ved at
begrænse brugen af ammoniumnitrogen.

Recirkuler vand og gødning

Recirkulering af drænvand er den ultimative løsning til optimal udnyttelse af gødning. Opsamles alt drænvand går ingen gødning til spilde. Genbruges gødning fra drænvandet, spares der op til 30 % på gødningsforbruget.
Læs meget mere om dette i vores nyhedsbrev ”Recirkulering af drænvand”.

Bland stamopløsningen rigtigt

For at få optimal udnyttelse af gødning er det utrolig vigtigt, at man undgår udfældninger i stamopløsningerne. Opstår der udfældninger opløses de sjældent igen. Tabt gødning, næringsmangel og tilstoppede dryp vil blive en følge af dette.
For at undgå udfældninger bør stamopløsning tilberedes som følger:

 • Start altid med vand
 • Gødningskaret fyldes ¾ med vand
 • Tilsæt syre
 • Tilsæt gødning: YaraTera KRISTALON/KRISTA produkter
 • Fyld op med vand
 • Tilsæt evt. YaraTera REXOLIN produkter og YaraTera SUPER FK
 • Alt for mange gartnerier fejler fortsat ved tilberedning af stamopløsninger!!!

Startes tilberedning med for lidt eller ingen vand i stamopløsningskarret sker der udfældninger i karret, som ikke senere kan opløses f.eks. tungt opløseligt magnesiumfosfat. Ærgerligt at miste dyr fosfor gødning!

imagek0i7f.png
Foto 5. God omrøring i stamopløsningskar kan absolut anbefales.
Anvendes under tilberedning og efterfølgende
jævnligt ved brug af timer.

Kontakt gerne Yara for yderligere vejledning.

 

Niels Holmenlund, Yara