Gødningsforslag majs

Mange forsøg med startgødning har vist merudbytter ved at placere kvælstof og fosfor ved såning og generelt anbefales det at placere ca. 30 kg kvælstof samt 15 kg fosfor pr ha ved såning. Kun ved meget høje fosfortal kan fosfor udelades.

Formålet med placering af startgødning til silomajs er at sikre en hurtig og ensartet fremspiring under alle klimaforhold, samt at sikre tilførsel af de næringsstoffer, der ikke tilføres i tilstrækkelige mængder med husdyrgødningen eller på anden måde er utilgængelige når majs har behov for næringsstoffer.

Kvælstof og fosfor tilføres i startgødning

Mange forsøg med startgødning har vist merudbytter ved at placere kvælstof og fosfor ved såning og generelt anbefales det at placere ca. 30 kg kvælstof samt 15 kg fosfor pr ha ved såning. Kun ved meget høje fosfortal kan fosfor udelades. Fosfor stimulerer rodvæksten. Fosfor transporteres ikke i jorden, hvorfor det er vigtigt at fosfor placeres tæt ved majskernen. Ofte vil jorden ikke være i stand til at frigive let tilgængeligt fosfor i tilstrækkelig grad til at dække majsen behov ved vækststart. Placering af en mindre mængde fosfor kan derfor være formålstjenligt til at hjælpe planten i gang, hvorefter rødderne hurtigere bliver i stand til at finde frem til jordens fosfor.

Den nuværende fosforregulering, hvor der kun må tilføres 30/35 kg P pr. ha i husdyr- og handelsgødning, vanskeliggør muligheden for at placere den optimale fosformængde ved såning af majs. På mange landbrug, vil det afhængig af belægningsgraden, kun være muligt at tilføre majsen 4-8 kg fosfor pr. hektar i handelsgødning. Af denne grund er indholdet i YaraMila Majs ændret til sæson 2019.

YaraMila MAJS

YaraMila Majs er en startgødning til majs, som indeholder kvælstof og fosfor. Indholdet er 25,6% kvælstof og 5,6% fosfor. Det nye forhold mellem kvælstof og fosfor gør det på mange lokaliteter muligt at færdiggøde majsen med kvælstof allerede ved såning. Samtidig tilføres der 6 – 8 kg fosfor pr hektar. Kvælstoftyperne i YaraMila Majs består af nitrat- og ammoniumkvælstof. Nitraten er direkte tilgængelig for majsplanten. Den lidt senere virkningen af ammoniumkvælstof  udnyttes senere af majsen. Samtidig med dette udnyttes den forsurende virkning af ammonium, som blandt andet øger tilgængeligheden af fosfor og mangan.

YaraMila Majs indeholder endvidere svovl, bor og zink.

Gødningsforslag til silomajs

JB 1-4, Middelhøje tal for P og K

Gødningsforslag til silomajs

Kalium

Majsens behov for kalium dækkes normalt via husdyrgødning, men ved meget store udbytter og et lavt indhold af kalium i gylle, kan det være nødvendigt at tilføre ekstra kalium. Dette kan også være tilfældet ved lave kaliumtal.

Svovl

Majs har et behov for 7-15 kg svovl pr ha. Kvæggylle indeholder i gennemsnit 0,47 kg svovl pr. ton gylle. Med 40 ton gylle pr. ha tilføres 19 kg svovl pr. ha, som overvejende er organisk bundet. På arealer, som jævnligt tilføres husdyrgødning, er svovlmangel som regel ikke et problem. Da optagelsen af svovl først begynder i juni, kan mineraliseringen af svovl i  jorden som regel følge med til at forsyne majs med svovl. På arealer, som ikke er tilført større mængder husdyrgødning i tidligere år, bør der tilføres 10-15 kg svovl pr. ha.

Magnesium

Magnesium indgår i planters klorofyl som er essentiel for fotosyntesen. Magnesium er endvidere nødvendig for optagelse af fosfor ind i planten. Med kvæggylle tilføres der omkring 20 kg magnesium pr ha, mens et udbytte på 14 ton tørstof bortfører cirka 17 kg magnesium pr ha. Magnesiummangel er normalt ikke et problem, hvor majs tilføres husdyrgødning, og hvor kalkning foretages med magnesiumkalk eller dolomitkalk.
Stor tilførsel af kalium kan konkurrere med optagelse af magnesium, hvorfor det er vigtigt at tilførslen af disse to næringsstoffer er korrekt balanceret.

Vigtige mikronæringsstoffer

Zink

Zinkmangel forekommer sporadisk, og især på sandjord i et koldt forår. Majs er den afgrøde i Danmark, der er mest følsom for zinkmangel. Zink stimulerer tidlig rodvækst og øger optagelsen af fosfor. Behovet er 300-500 g/ha. 15 procent af planteanalyser udført på danske majsafgrøder viser et lavt indhold af zink. YaraMila Majs indeholder 0,1 procent zink.

Danske forsøg med zink viser at der i visse områder og på visse jordtyper kan være stort behov for zink i startgødningen.

Bor

Majs har behov for ca. 300 g bor. Der tilføres cirka 200 gram bor via gylle/husdyrgødning. Bor spiller en vigtig rolle ved blomstring og dermed kolbeudviklingen. Ved mangel reduceres udviklingen af kolberne. Kun 5 procent af borindholdet i jorden er plantetilgængeligt og på lettere jorde kan bor udvaskes. Der forebygges bedst mod bormangel ved at bruge YaraMila Majs men bladgødskning kan også anvendes.

YaraVita ZEATREL

Majs har i de tidlige udviklingsstadier vanskeligt ved at optage tilstrækkeligt med fosfor og zink. Især i kolde og tørre perioder kan dette være et problem og reducere majsens udvikling. Dette kan forhindres ved anvendelse af YaraVita Zeatrel der tilfører lettilgængeligt fosfor, zink, magnesium og kalium.

Hvis der er behov for ekstra tilførsel af bor, for eksempel i meget tørre forår, kan der suppleres med YaraVita BORTRAC. Lettilgængeligt fosfor øger rodudviklingen og det gør planten i stand til at afsøge et større jordvolumen for næringsstoffer. I situationer hvor majsen vokser meget hurtig og hvor nærringsstoffer fra jorden ikke frigives hurtigt nok til at majsen skal bruge dem, kan en bladgødskning også forhindre næringsstofmangel.